Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Informacje o EPSO

EPSO: szukamy utalentowanych kandydatów zainteresowanych karierą w UE

Głównym zadaniem EPSO jest zaspokajanie potrzeb rekrutacyjnych instytucji UE. W tym celu EPSO wybiera najlepszych kandydatów w drodze konkursów ogólnych i specjalistycznych. EPSO pełni rolę zaufanego pośrednika między instytucjami UE a wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i absolwentami. Przyczynia się w ten sposób do budowy obecnej i przyszłej europejskiej służby cywilnej.

EPSO jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za nabór kandydatów do pracy głównie w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Obrachunkowym, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, biurach Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Każda z tych instytucji zatrudnia swoich pracowników spośród laureatów wyłonionych przez EPSO.

Tutaj przeczytasz w skrócie o instytucjach, dla których pracujemy.

Chcemy zapewnić instytucjom UE takich kandydatów na pracowników, którzy najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Stosujemy w tym celu sprawdzone, wydajne i skuteczne procedury selekcji oraz innowacyjne podejście.

Oto podstawy naszej strategii:

 • Jesteśmy proaktywni i ukierunkowani na potrzeby naszych klientów.
 • Jesteśmy innowacyjni i umiemy przewidywać trendy w wyszukiwaniu talentów.
 • Stosujemy metody selekcji, które przyciągają utalentowanych i zróżnicowanych kandydatów.
 • Oferujemy katalog usług odpowiadający potrzebom naszych klientów – instytucji UE.
 • Dbamy o to, by procedury były jasne, przejrzyste i dostępne dla wszystkich kandydatów. Chcemy, aby skargi były jak najrzadsze i rozpatrujemy je w duchu dobrych praktyk administracyjnych.

Oto trzy najważniejsze zasady, jakimi kieruje się EPSO w realizacji swoich celów:

 • Precyzja: EPSO stara się stosować jak najlepsze metody naboru, aby właściwe kompetencje oceniać za pomocą odpowiednich testów. Chcemy dotrzeć do najbardziej odpowiednich kandydatów i ocenić ich umiejętności zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi.
 • Dynamiczność: procedury EPSO są coraz bardziej modułowe i łatwiejsze do dopasowania do konkretnych potrzeb naszych klientów. Bardzo poważnie traktujemy otrzymywane uwagi i wyniki regularnych przeglądów wewnętrznych.
 • Szybkość: procedury konkursowe EPSO są coraz krótsze. Jest to wynikiem dobrego planowania i usprawnienia zadań komisji selekcyjnych i pracowników EPSO, zacieśniania współpracy z zatrudniającymi instytucjami oraz usuwania z procedur naboru zbędnej biurokracji.

 

 • Uczciwość zawodowa – pracownicy EPSO ufają sobie nawzajem, postępują uczciwie i działają w dobrej wierze, na pierwszym miejscu stawiają interes służby i instytucji zatrudniających.
 • Profesjonalizm – sprawiedliwe i skuteczne procedury naboru EPSO przeprowadza wyspecjalizowany i wysoko wykwalifikowany personel, stosujący najlepsze praktyki i gwarantujący klientom jakość i satysfakcję. EPSO to innowacyjna i dynamiczna organizacja, pragnąca w pełni wykorzystać swój potencjał.
 • Usługi wysokiej jakości – EPSO konsekwentnie dąży do świadczenia jak najlepszych usług na rzecz instytucji zatrudniających w odpowiednich terminach. Udaje nam się to dzięki temu, że uważnie słuchamy opinii naszych klientów i na tej podstawie wprowadzamy ciągłe zmiany na lepsze.
 • Różnorodność i szacunek – EPSO dba o różnorodność swego zespołu i wspiera wszystkich swoich pracowników, aby mogli jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu. Przewodnią zasadą wszystkich stosunków zawodowych w EPSO jest traktowanie współpracowników z szacunkiem.
 • Współpraca – EPSO zachęca do współpracy wewnętrznej i współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Silne partnerstwa pomagają świadczyć lepsze usługi. Aktywnie wykorzystuje się i promuje platformy współpracy. Głębsze synergie wspierają proaktywność, ukierunkowanie na potrzeby naszych klientów i kulturę doskonałości.

EPSO rozpatruje średnio 46 tys. zgłoszeń rocznie nadsyłanych w odpowiedzi na publikację około 1,3 tys. wakatów w instytucjach UE. Testy odbywają się w 24 językach, co jest bardzo rzadkie w procedurach naboru.

Informacje na temat spotkań z przedstawicielami grup interesu organizowanych przez dyrektora EPSO.

EPSO zarządza stroną internetową EU Careers, gdzie znajdują się dostępne dla wszystkich informacje na temat unijnych procedur naboru i konkursów EPSO w 24 językach. Stronę EU Careers można obserwować tutaj: FacebookTwitterLinkedIn i Instagram.

 

Poniższy film zawiera krótką prezentację EPSO: