Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Wymogi ogólne i szczegółowe

Aby zgłosić się do pracy w instytucjach UE, kandydat musi spełniać wymogi ogólne i szczegółowe. 

Różnią się one w zależności od tego, czy kandydat ubiega się o stanowisko pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, pracownika zatrudnionego na czas określony, pracownika kontraktowego czy oddelegowanego eksperta krajowego. 

Wszystkie kryteria udziału i wymogi podstawowe są podane w ogłoszeniu o konkursie, zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania lub ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie z ofertą pracy

Zapoznaj się z informacjami o procedurze naboru zamieszczonymi na naszej stronie na temat tego, jak się zgłosić.
 

Wymogi ogólne

Wszyscy kandydaci muszą spełniać co najmniej trzy wymogi ogólne. Są to:  

  • korzystanie z pełni praw obywatelskich przysługujących obywatelom państwa członkowskiego UE,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • odpowiednie cechy charakteru niezbędne do wykonywania przyszłych obowiązków.

Poszczególne instytucje, agencje i organy mogą poszerzać tę listę wymogów o dodatkowe kryteria.

Wymogi szczegółowe

Kandydaci muszą również spełniać konkretne wymogi określone w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie, zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania lub ogłoszeniu o naborze.

  • Wymogi dotyczące znajomości języka 

Musisz znać na wymaganym poziomie co najmniej dwa języki urzędowe UE podane dla procedury naboru, w której chcesz wziąć udział. Konkretne wymogi dotyczące znajomości języka znajdziesz w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie, zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania lub ogłoszeniu o naborze. Poszczególne poziomy znajomości języka określono w tabeli do samooceny „Europejskie poziomy biegłości językowej”.

  • Wymogi w zakresie wykształcenia 

Minimalny wymagany poziom wykształcenia zależy od profilu stanowiska. Z reguły:

W przypadku stanowisk dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów wyższych (stanowiska asystenckie; grupa funkcyjna I: praca fizyczna i pomoc w zadaniach administracyjnych; grupa funkcyjna II: zadania biurowe / obsługa sekretariatu / zarządzanie biurem; grupa funkcyjna III: zadania administracyjne/doradcze/lingwistyczne/techniczne) wymagane jest wykształcenie średnie. 

W przypadku stanowisk dla absolwentów studiów wyższych (administrator; grupa funkcyjna IV) wymagane jest ukończenie co najmniej trzyletnich studiów wyższych.

  • Doświadczenie zawodowe 

Musisz spełniać wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego, które podano w danym ogłoszeniu o konkursie, zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania lub ogłoszeniu o naborze.

  • Kryteria wiekowe

Nie ma ograniczeń wiekowych, aby starać się o pracę w instytucjach UE. Warto jednak wiedzieć, że nowo zatrudnieni urzędnicy przechodzą na emeryturę w wieku 66 lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym urzędników UE.
 

Więcej informacji znajdziesz na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami, w części poświęconej warunkom udziału.