Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Kategorie pracowników UE

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Personel zatrudniony na stałe to pracownicy służby cywilnej UE mianowani na czas nieokreślony. Stanowią oni trzon personelu instytucji UE.

Urzędnicy UE zatrudnieni na stałe należą do trzech różnych kategorii. Są to: administratorzy (AD), asystenci (AST) oraz pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi (AST/SC).

Administratorzy

Administratorzy zajmują się różnymi obszarami, do których należą: wymiar sprawiedliwości, prawo, finanse, środowisko i zmiana klimatu, sprawy zagraniczne, rolnictwo, gospodarka, IT, komunikacja społeczna, zasoby ludzkie, badania naukowe, tłumaczenia pisemne i ustne. 

Ich obowiązki obejmują między innymi: opracowywanie strategii politycznych i redagowanie aktów prawnych, przeprowadzanie analiz i doradztwo, wykonywanie zadań regulacyjnych, udział w negocjacjach międzynarodowych, utrzymywanie kontaktów z zainteresowanymi stronami i partnerami, nawiązywanie dialogu z obywatelami, korektę i tłumaczenie unijnych tekstów prawnych. 

Dla administratorów przewidziano grupy zaszeregowania od AD 5 do AD 16, przy czym AD 5 to pierwszy szczebel − do tej grupy zaszeregowania trafiają nowo zatrudnieni absolwenci uczelni wyższych. Grupy zaszeregowania AD 15 i AD 16 są zarezerwowane dla dyrektorów generalnych. 

Nabór i rekrutacja na stanowiska w wyższych grupach zaszeregowania – AD 6 lub AD 7 – są możliwe w przypadku profili specjalistycznych. W przypadku większości tego rodzaju profili kandydaci muszą wykazać się odpowiednio długim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie. 

Grupy zaszeregowania od AD 9 do AD 12 są wymagane w przypadku kierowników średniego szczebla. Warunkiem udziału w procedurze naboru i rekrutacji na stanowiska w tych wyższych grupach zaszeregowania jest wcześniejsze sprawowanie funkcji kierowniczych.

Asystenci

Asystenci z reguły wykonują zadania operacyjne lub techniczne, zapewniając wsparcie w wielu różnych dziedzinach, takich jak finanse, komunikacja, administracja, badania naukowe, IT czy wdrażanie polityki. 

Ścieżka zawodowa asystentów zaczyna się od grupy zaszeregowania AST 1, a kończy na grupie zaszeregowania AST 11. Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w grupie zaszeregowania AST 1 lub AST 3. 

Pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi – personel pomocniczy
 
Pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi zwykle zajmują się prowadzeniem biura i udzielaniem wsparcia administracyjnego i technicznego. Ich obowiązki obejmują: przygotowywanie ostatecznych wersji dokumentów, wspieranie działania działu lub departamentu (zebrania, podróże służbowe, kalendarz), gromadzenie i rozpowszechnianie informacji (uaktualnianie baz danych i akt), wykonywanie zadań manualnych.  

Pracownicy sekretariatu / pracownicy biurowi zajmują stanowiska w grupach zaszeregowania od AST/SC 1 do AST/SC 6. Nowi pracownicy zatrudniani są najczęściej w grupie AST/SC 1 lub AST/SC 2. 

 

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie z siatką płac.

Możesz też zapoznać się z informacjami na temat procedur naboru i przejrzeć aktualne ogłoszenia dotyczące stanowisk pracowników zatrudnionych na stałe.

W instytucjach UE można zostać zatrudnionym na umowę o pracę na czas określony. 

Pracownicy kontraktowi wykonują różnego rodzaju zadania manualne i administracyjne, mogą też uzupełniać braki kadrowe na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna.

Są oni zazwyczaj zatrudniani na umowę o pracę na czas określony (maksymalnie 6 lat w danej instytucji UE), ale w niektórych przypadkach proponuje się im umowy na czas nieokreślony (w urzędach, agencjach, delegaturach lub przedstawicielstwach). 

Rekrutowani są na dwa różne sposoby: w drodze stałej procedury naboru CAST lub w drodze procedury naboru ad hoc

Nazwa CAST pochodzi od angielskiej nazwy procedury naboru pracowników kontraktowych (Contract Agents Selection Tool). „Stała procedura naboru” oznacza, że jest ona bezterminowa – nie ma wyznaczonego terminu na zgłoszenie się.

Osoby zatrudnione w wyniku stałej procedury naboru CAST pracują na bardzo różnych stanowiskach i w różnych obszarach. Zgłoszenia kandydatów w ramach tej procedury naboru dotyczą ogólnie profili stanowisk, a nie konkretnych wakatów.

Instytucje, organy i agencje UE mogą również rekrutować pracowników kontraktowych w celu obsadzenia określonych stanowisk, publikując ad hoc wakaty dla pracowników kontraktowych. W takim przypadku dla każdego wakatu ustala się termin składania zgłoszeń

W miarę pojawiania się zapotrzebowania na personel kontraktowy opublikowane mogą zostać ad hoc ogłoszenia o wakatach obejmujących szeroki wachlarz profili: webmasterzy, pracownicy merytoryczni, lingwiści, koordynatorzy projektów, pracownicy ochrony, kierownicy zespołów ds. inżynierii i badań naukowych, kierowcy, specjaliści ds. komunikacji, naukowcy itp. 

Informacje, jak wziąć udział w stałej procedurze naboru CAST oraz jak odpowiedzieć na ogłoszenie o wakacie opublikowane ad hoc, znajdziesz na naszej stronie Jak się zgłosić.

Zarówno w przypadku stałej procedury naboru CAST, jak i w przypadku wakatów ogłoszonych ad hoc kandydaci, którym zaproponowano umowę o pracę, są zatrudniani na czas określony. W niektórych organach i agencjach UE tego rodzaju umowa może zostać przedłużona na czas nieokreślony.

Wszystkie stanowiska personelu kontraktowego dzielą się na cztery grupy funkcyjne (odpowiadające różnym poziomom kariery zawodowej):

Grupa funkcyjna

Grupa zaszeregowania

Zadania

IV

13–18

Zadania administracyjne, doradcze, językowe oraz równoważne zadania techniczne, wykonywane pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego

III

8–12

Zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe oraz inne równoważne zadania techniczne, wykonywane pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego

II

4–7

Zadania biurowe i prace sekretarskie, prowadzenie biura oraz inne równoważne zadania, wykonywane pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego

I

1–3

Praca fizyczna i pomoc w zadaniach administracyjnych, wykonywane pod nadzorem urzędników lub personelu tymczasowego

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie z siatką płac (14/12/2023 – C/2023/1544).

Przejrzyj aktualne oferty pracy na stanowiskach pracowników kontraktowych.

Pracownicy ci są zatrudniani w celu obsadzenia wolnych stanowisk w instytucjach i agencjach UE przez określony czas, który może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. 

Mogą oni między innymi wykonywać zadania polegające na udzielaniu wsparcia pod względem regulacyjnym, prawnym, naukowym lub finansowym,  przeprowadzać analizy polityki i danych, wykonywać zadania w dziedzinie IT, badań naukowych, komunikacji społecznej, programowania itp.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony zajmują stanowiska wymagające różnego rodzaju kwalifikacji i specjalizacji, od stanowisk asystenckich po wyższe stanowiska administratorów. 

W przypadku stanowisk administratorów pracownicy ci mogą zostać zatrudnieni w grupie zaszeregowania AD 5 (szczebel początkowy) albo w grupie zaszeregowania AD 6 lub wyższej. Analogicznie asystenci są przyjmowani w grupach zaszeregowania AST 1 – AST 3 albo wyższych w przypadku stanowisk o bardziej specjalistycznym profilu.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie z siatką płac.

Zapoznaj się z informacjami na temat procedur naboru i przejrzyj dostępne oferty pracy na stanowiskach pracowników zatrudnionych na czas określony.

Programy staży w instytucjach UE są dla niedawnych absolwentów okazją do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, poszerzenia sieci kontaktów i pogłębienia wiedzy o Unii.

Staże pozwalają na własne oczy przekonać się, jak działa UE. Ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki: prawo, zasoby ludzkie, środowisko, komunikacja społeczna, finanse, ochrona danych, badania naukowe, polityka zagraniczna, własność intelektualna itp. 

Stażystów przyjmują instytucje i agencje UE takie jak Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada UE, Europejski Trybunał Obrachunkowy czy agencje UE. Staże trwają zazwyczaj pięć miesięcy

O staż mogą ubiegać się absolwenci uczelni wyższych. Zadania powierzane stażystom są podobne do tych, które wykonują administratorzy niższych szczebli.

W przypadku większości staży wypłacane jest wynagrodzenie, zazwyczaj jest to kwota około 1200 euro miesięcznie.

Aby dowiedzieć się więcej i sprawdzić, jak można się zgłosić, zajrzyj na naszą stronę na temat staży

Może też zainteresować Cię nasz program dla studentów-ambasadorów „EU Careers”, których zadaniem jest promowanie pracy w instytucjach UE wśród studentów.

Instytucje i agencje UE rekrutują takich ekspertów, gdy potrzebne są im ich wyjątkowe umiejętności. Mogą to być m.in. umiejętności techniczne, prawne, finansowe, bądź też dotyczące bezpieczeństwa.  

Oferty pracy dla oddelegowanych ekspertów krajowych są często ogłaszane na stronie EPSO z ofertami pracy. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru, warunków oddelegowania, kryteriów kwalifikowalności i charakteru zadań można znaleźć w odpowiednim ogłoszeniu o naborze. 

Za procedury naboru i rekrutacji odpowiadają instytucje, organy i agencje UE. 

Dalszych informacji o aktualnych możliwościach zatrudnienia udzielają stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy UE.

Inne kategorie pracowników to:

• pracownicy zatrudnieni za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej 
• eksperci UE
• asystenci parlamentarni
• tłumacze zewnętrzni
• personel techniczny i pracownicy stołówek.

Więcej informacji na temat tych kategorii stanowisk i procedur naboru można znaleźć na tej stronie.