Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Równość szans, różnorodność i włączenie społeczne

Zwiększenie akceptacji społecznej, wykorzenienie uprzedzeń oraz propagowanie korzyści wynikających z różnorodności w społeczeństwie to jedne z najważniejszych celów Unii Europejskiej.

Europejski Urząd Doboru Kadr nie szczędzi wysiłków, aby zaoferować wszystkim kandydatom równe szanse bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, przekonania polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną czy wszelkie inne cechy szczególne.

EPSO opracowało procedury naboru w taki sposób, aby były jasne, przejrzyste i dostępne dla wszystkich kandydatów. EPSO stara się wykryć i usunąć wszelkie przeszkody, potencjalne uprzedzenia i ryzyko dyskryminacji, po to by zrealizować cel, jakim jest zapewnienie kandydatom równych szans na pokazanie swoich kompetencji i umiejętności.

EPSO zobowiązało się pozyskiwać talenty z różnych środowisk. Dąży do zwiększenia różnorodności puli talentów, tak aby unijna służba cywilna mogła w pełni reprezentować różnorodność obywateli, którym służy.

Doświadczasz trudności z dostępnością naszego serwisu i procedur naboru? Podziel się z EPSO swoimi uwagami, aby pomóc w ulepszaniu dostępności zamieszczanych treści i prowadzonych procedur naboru. Jeśli napotykasz problemy związane z dostępnością niektórych stron naszego portalu lub dokumentów, skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

Czy w związku z niepełnosprawnością lub stanem zdrowia potrzebujesz dostosowania warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb? Przejrzyj ważne informacje na ten temat, klikając linki zamieszczone po prawej stronie ekranu.