Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Dwar l-EPSO

EPSO: Inqabblu t-Talent Ambizzjuż ma’ Karriera mal-UE

Il-missjoni ewlenija tal-EPSO hi li jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ reklutaġġ tal-istituzzjonijiet billi jagħżel kandidati b’talent permezz ta’ kompetizzjonijiet ġeneralisti u speċjalizzati. Fit-twettiq ta’ dan l-għan, l-EPSO jaġixxi bħala relatur fdat bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u professjonisti u gradwati bi prestazzjoni għolja. B’hekk jikkontribwixxi għall-bini tas-servizz ċivili Ewropew attwali u futur.

Bħala uffiċċju interistituzzjonali, l-EPSO hu responsabbli għas-selezzjoni tal-persunal prinċipalment għall-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Awdituri Ewropea, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni, is-Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna, l-Ombudsman Ewropew u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Kull waħda minn dawn l-istituzzjonijiet tirrekluta l-persunal minn lista li tingħata mill-EPSO ta’ kandidati li jirnexxilhom jgħaddu mill-proċess kollu.

Tista’ titgħallem dwar il-klijenti istituzzjonali tagħna fil-qosor billi tikkonsulta din il-paġna.

Il-viżjoni tagħna hija li nipprovdu lill-istituzzjonijiet tal-UE bil-forza tax-xogħol li tissodisfa bl-aħjar mod il-ħtiġijiet tagħhom. Dan jitwettaq billi jintużaw proċeduri tal-għażla ta’ kwalità għolja, effiċjenti u effettivi, flimkien ma’ approċċ innovattiv.

L-ixpruni li ġejjin se jmexxu d-direzzjoni strateġika stabbilita:

 • Il-proattività u l-orjentazzjoni lejn il-klijent
 • L-adozzjoni ta’ mentalità ta’ innovazzjoni u l-kapaċità li jiġu antiċipati t-tendenzi fl-iskoperta tat-talent
 • L-użu ta’ metodi ta’ selezzjoni li jattiraw ġabra ta’ talenti diversi.
 • L-offerta ta’ katalogu ta’ servizzi li jirrifletti l-ħtiġijiet tal-istituzzjonijiet klijenti.
 • L-iżgurar li l-proċeduri jkunu ċari, trasparenti u aċċessibbli għall-kandidati kollha. L-ilmenti huma maħsuba li jkunu eċċezzjonali u li tittieħed azzjoni dwarhom fl-ispirtu ta’ prattiki amministrattivi.

Tliet prinċipji ewlenin jiggwidaw l-azzjonijiet futuri tal-EPSO biex tinkiseb il-viżjoni tagħna:

 • Preċiżjoni: L-EPSO jistinka biex jadotta l-aħjar metodi ta’ selezzjoni, billi jittestja l-kompetenzi t-tajba bit-testijiet it-tajba. L-għan huwa li jiġu mmirati l-aktar kandidati xierqa u tiġi evalwata l-prestazzjoni tagħhom skont l-aħjar prattiki internazzjonali.
 • Aġilità: Il-proċessi tal-EPSO huma dejjem aktar modulari u adattabbli għat-talbiet speċifiċi tal-klijent. Il-feedback tagħhom u r-reviżjonijiet interni huma parti integrali ta’ dan l-approċċ.
 • Veloċità: It-tul tal-kompetizzjonijiet tal-EPSO qed jiqsar. Dan jinkiseb billi tiġi antiċipata u msaħħa l-ħidma tal-bordijiet tal-għażla u l-persunal, tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet klijenti u jiġu ssimplifikati l-proċessi tal-għażla, billi jitneħħewlhom elementi burokratiċi bla bżonn.

 

 • Integrità – il-membri tal-persunal tal-EPSO jafdaw lil xulxin, jaġixxu b’onestà u rieda tajba, u jżommu l-interess tas-servizz u tal-istituzzjonijiet klijenti ċari f’moħħhom.
 • Professjonaliżmu - l-EPSO jmexxi l-proċeduri tal-għażla b’mod ġust u effiċjenti, billi juża l-aħjar prattiki u jiżgura l-kwalità u s-sodisfazzjon tal-klijenti permezz tal-persunal iddedikat u kkwalifikat tiegħu. L-EPSO huwa innovattiv u dinamiku, impenjat li jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu.
 • Servizz ta’ kwalità - l-EPSO jistinka b’mod konsistenti biex jipprovdi lill-istituzzjonijiet klijenti bi standards eċċellenti ta’ servizz fil-ħin. Huwa jikseb dan billi jisma’ b’attenzjoni lill-partijiet ikkonċernati tiegħu u billi jittejjeb kontinwament abbażi tal-feedback tagħhom.
 • Diversità u Rispett - l-EPSO jirrifletti d-diversità fit-tim tiegħu stess u jappoġġja lill-membri kollha tal-persunal tiegħu, indipendentement mill-isfond tagħhom, biex jagħmlu l-aħjar sforzi tagħhom biex jintlaħaq l-għan komuni. Imġiba professjonali rispettuża hija l-prinċipju fir-relazzjonijiet kollha ta’ ħidma fl-EPSO.
 • Kollaborazzjoni - l-EPSO jinkuraġġixxi l-kollaborazzjoni internament u mal-partijiet ikkonċernati. Huwa jibni sħubijiet ta’ kwalità biex itejjeb il-prestazzjoni ġenerali bħala fornitur ta’ servizz. Pjattaformi ta’ ħidma kondiviżi huma użati u mħeġġa b’mod attiv. Sinerġiji aktar profondi jappoġġjaw il-proattività, l-orjentazzjoni tal-klijent u l-iżvilupp ta’ kultura ta’ eċċellenza.

Illum, l-EPSO jipproċessa medja ta’ 46,000 applikazzjoni fis-sena għal madwar 1,300 post tax-xogħol fl-istituzzjonijiet tal-UE. L-ittestjar isir b’24 lingwa – dan huwa xenarju uniku fid-dinja tas-selezzjoni.

Informazzjoni dwar laqgħat ma’ rappreżentanti ta’ interess organizzati mid-Direttur tal-EPSO.

L-EPSO jimmaniġġja s-sit web Karriera mal-UE, li fih informazzjoni għall-pubbliku ġenerali dwar il-proċeduri tal-għażla tal-UE u l-kompetizzjonijiet tal-EPSO b’24 lingwa. Segwi Karriera mal-UE fuq FacebookTwitterLinkedIn u Instagram.

 

Iċċekkja l-video tagħna hawn taħt biex titgħallem dwar l-EPSO f'daqqa t’għajn: