Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Kategoriji tal-istaff tal-UE

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Il-membri tal-istaff permanenti huma membri tas-servizz ċivili tal-UE maħturin għal żmien indefinit. Dawn jikkostitwixxu l-forza tax-xogħol ewlenija.

Hemm tliet kategoriji għall-uffiċjali permanenti tal-UE: Amministraturi (AD), Assistenti (AST) u Segretarji/Skrivani (AST/SC).

Amministratur

L-amministraturi jaħdmu f’diversi setturi bħall-ġustizzja, il-liġi, il-finanzi, l-ambjent u t-tibdil fil-klima, l-affarijiet barranin, l-agrikoltura, l-ekonomija, l-IT, il-komunikazzjoni, ir-riżorsi umani, ix-xjenza, it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni. 

Id-dmirijiet jinkludu l-iżvilupp ta’ politiki u leġiżlazzjoni; it-twettiq ta’ ħidma ta’ analiżi u ta’ konsulenza; it-twettiq ta’ kompiti regolatorji il-parteċipazzjoni fin-negozjati internazzjonali; il-koordinament mal-partijiet ikkonċernati u s-sħab; l-involviment maċ-ċittadini ir-reviżjoni u t-traduzzjoni ta’ testi legali tal-UE, fost ħafna oħrajn. 

Karriera ta’ amministratur tvarja bejn il-gradi AD 5 sa AD 16. Il-grad AD 5 hu l-grad tal-livell ta’ dħul għal gradwati universitarji; il-gradi AD 15 u AD 16 huma riżervati għad-Diretturi Ġenerali. 

Is-selezzjoni u r-reklutaġġ jistgħu jkunu possibbli wkoll fi gradi AD 6 jew AD 7 fi profili aktar speċjalizzati. F’dan il-każ, il-kandidati se jkunu mistennija li jkollhom diversi snin ta’ sfond edukattiv rilevanti u l-esperjenza tax-xogħol se tkun meħtieġa għall-biċċa l-kbira tal-profili. 

Il-gradi AD 9 sa AD 12 huma meħtieġa għal karigi tal-maniġment intermedju. L-esperjenza fl-immaniġġjar preċedenti hi obbligatorja għas-selezzjoni u r-reklutaġġ f’dawn il-gradi ogħla.

Assistenti

L-assistenti huma tipikament involuti fi rwol eżekuttiv jew tekniku, billi jipprovdu appoġġ f’diversi oqsma bħall-finanzi, il-komunikazzjoni, l-amministrazzjoni, ir-riċerka, l-IT jew l-implimentazzjoni tal-politika, biex insemmu biss ftit minnhom. 

Karriera ta’ assistent tvarja bejn il-gradi AST 1 sa AST 11 u l-istaff normalment jidħol fil-gradi AST 1 jew AST 3. 

Segretarji/Skrivani - Staff ta' appoġġ
 
Is-segretarji u l-iskrivani huma ġeneralment involuti fl-immaniġġjar ta’ uffiċċju jew fl-għoti ta’ appoġġ amministrattiv fl-istituzzjonijiet tal-UE. Id-dmirijiet tagħhom jinkludu l-iffinalizzar ta’ dokumenti u files; l-appoġġ tal-attivitajiet tal-unità jew tad-dipartiment (il-laqgħat, l-ivvjaġġar uffiċjali, id-djarju); il-ġbir u t-tixrid tal-informazzjoni (l-aġġornament tal-bażijiet tad-data, il-files); it-twettiq ta’ kompiti manwali.  

Karriera ta' segretarju/skrivan tkopri l-gradi minn AST/SC 1 sa AST/SC 6. Staff ġdid normalment jidħol fil-gradi AST/SC 1 jew AST/SC 2. 

 

Ikseb aktar dettalji minn din it-tabella tas-salarji.

Skopri aktar dwar il-proċeduri tas-selezzjoni u l-opportunitajiet ta’ impjieg disponibbli għall-istaff permanenti.

Hu possibbli li taħdem għall-UE fuq bażi ta’ kuntratt b’terminu fiss. 

L-aġenti (jew l-istaff) kuntrattwali jwettqu numru ta’ kompiti manwali jew amministrattivi u jistgħu jipprovdu kapaċità addizzjonali f’oqsma speċjalizzati meta jkun hemm għadd insuffiċjenti ta’ uffiċjali.

Ġeneralment jiġu reklutati għal kuntratti b’terminu fiss (massimu ta’ 6 snin fi kwalunkwe Istituzzjoni tal-UE), iżda f’xi każijiet jistgħu jiġu offruti kuntratti għal żmien indefinit (f’uffiċċji, aġenziji, delegazzjonijiet jew rappreżentanzi). 

L-istaff kuntrattwali jiġi reklutat b’żewġ modi differenti: permezz tal-proċedura CAST Permanenti jew permezz ta’ proċess ta’ selezzjoni ad hoc

Fl-ewwel tip ta’ selezzjoni, il-kelma CAST tfisser Għodda għas-Selezzjoni tal-Aġenti Kuntrattwali filwaqt li Permanenti tfisser li hija miftuħa, b’ebda data tal-iskadenza għall-applikazzjoni.

Il-pożizzjonijiet CAST Permanenti huma disponibbli għal firxa wiesgħa ta’ profili ta’ impjiegi. F’din is-selezzjoni, il-kandidati japplikaw għal profil u mhux għal pożizzjoni ta’ impjieg speċifika.

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jistgħu wkoll jirreklutaw staff biex jimlew pożizzjonijiet speċifiċi permezz ta’ pożizzjonijiet vakanti ta’ staff kuntrattwali ad hoc. F’dan il-każ, għal kull pożizzjoni vakanti tiġi stabbilita data tal-iskadenza għall-applikazzjoni

Hekk kif jinqalgħu ħtiġijiet ta’ staff kuntrattwali, jistgħu jiġu ppubblikati pożizzjonijiet vakanti ad hoc għal firxa wiesgħa ta’ profili bħal webmasters, uffiċjali tal-politika, lingwisti, koordinaturi tal-proġetti, uffiċjali tas-sigurtà, maniġers tal-inġinerija xjentifika, xufiera, speċjalisti tal-komunikazzjoni, riċerkaturi, biex insemmu biss ftit. 

Tgħallem aktar dwar il-proċeduri ta’ applikazzjoni kemm għall-CAST Permanenti kif ukoll għal pożizzjonijiet vakanti ta’ staff kuntrattwali ad hoc fil-paġna tagħna Proċess ta’ selezzjoni.

Kemm fil-każijiet tal-CAST Permanenti kif ukoll dawk ad hoc, il-kandidati li jirnexxilhom jiksbu kuntratt se jiġu impjegati għal ammont fiss ta’ żmien. F’xi korpi u aġenziji tal-UE, il-kuntratti jistgħu jiġu estiżi għal tul ta’ żmien indefinit.

Il-pożizzjonijiet kollha ta’ staff kuntrattwali huma maqsumin f’erba’ gruppi ta’ funzjoni (livelli tal-karriera):

Gruppi ta’ funzjonijiet (FG)

Grad

Kompiti

FG IV

13 sa 18

Kompiti amministrattivi, konsultattivi, lingwistiċi u kompiti tekniċi ta’ dan it-tip, li jitwettqu taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjali jew staff temporanju.

FG III

8 sa 12

Kompiti eżekuttivi, abbozzar, kontabbiltà u kompiti tekniċi oħrajn ta’ dan it-tip, li jitwettqu taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjali jew staff temporanju.

FG II

4 sa 7

Kompiti klerikali u segretarjali, tmexxija tal-uffiċċju u kompiti oħrajn ta’ dan it-tip, li jitwettqu taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjali jew staff temporanju.

FG I

1 sa 3

Kompiti manwali u kompiti ta’ servizz ta’ appoġġ amministrattiv, li jitwettqu taħt is-superviżjoni ta’ uffiċjali jew staff temporanju.

Ikseb aktar dettalji minn din it-tabella tas-salarji.(14/12/2023 - C/2023/1544).

Sib opportunitajiet ta’ impjiegi disponibbli għall-istaff kuntrattwali.

L-istaff temporanju jiġi reklutat biex jimtlew pożizzjonijiet vakanti fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE għal ammont ta’ żmien stabbilit; dan jista’ jvarja minn ftit xhur sa ftit snin. 

Jistgħu jintalbu jwettqu kompiti ta’ appoġġ regolatorju, legali, xjentifiku jew finanzjarju;  imexxu analiżi tal-politika u tad-data; iwettqu kompiti tal-IT, amministrattivi, ta’ riċerka, ta’ komunikazzjoni u ta’ programmazzjoni, biex insemmu biss ftit minnhom.

L-istaff temporanju jkopri pożizzjonijiet li jeħtieġu tipi differenti ta’ kwalifiki u speċjalizzazzjonijiet, li jvarjaw minn pożizzjonijiet ta’ assistent għal pożizzjonijiet ogħla ta’ amministratur. 

Għall-pożizzjonijiet ta’ amministratur, l-istaff temporanju jista’ jiġi reklutat fi gradi li jvarjaw minn grad ta’ dħul AD 5 sa AD 6 jew ogħla. Bl-istess mod, il-gradi ta’ assistent jibdew f’AST 1 - AST 3 u jistgħu jkunu ogħla għal profili aktar speċjalizzati.

Ikseb aktar dettalji minn din it-tabella tas-salarji.

Tgħallem aktar dwar il-proċeduri ta’ selezzjoni u l-opportunitajiet ta’ impjieg disponibbli għall-istaff temporanju.

Il-programmi ta’ traineeships tal-UE joffru lill-gradwati riċenti b’opportunità li jżidu l-ħiliet professjonali tagħhom, jespandu n-network tagħhom u jtejbu l-għarfien tagħhom dwar l-UE.

It-traineeships (jew internships) joffru għarfien tajjeb ħafna dwar il-ħidma tas-servizz ċivili tal-UE u huma disponibbli f’firxa wiesgħa ta’ oqsma: il-liġi, ir-riżorsi umani, l-ambjent, il-komunikazzjoni, il-finanzi, il-protezzjoni tad-data, ir-riċerka xjentifika, il-politika barranija, il-proprjetà intellettwali, flimkien ma’ ħafna oħrajn. 

Mill-Parlament Ewropew, sal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-UE, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri jew l-aġenziji tal-UE, l-istituzzjonijiet u l-aġenziji jorganizzaw traineeships tipikament għal ħames xhur

Biex tapplika għal traineeship, il-kandidati jrid ikollha lawrja universitarja. Ladarba jiġu reklutati, it-trainees se jwettqu kompiti simili għal dawk tal-amministraturi ta’ grad aktar baxx.

Il-biċċa l-kbira tat-traineeships huma mħallsa, normalment madwar €1,200 fix-xahar.

Sib aktar dettalji u kif tapplika fil-paġna ddedikata dwar it-traineeships

Tista’ tiċċekkja wkoll il-programm tal-Ambaxxaturi tal-Karrieri mal-UE tagħna għall-istudenti interessati li jippromwovu l-karrieri fl-UE fil-kampusijiet universitarji tagħhom.

L-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE jirreklutawhom kull meta jkollhom bżonn staff b’ħiliet uniċi offruti mill-SNEs: għarfien espert tekniku, ta’ sigurtà, legali u finanzjarju, fost ħafna oħrajn.  

Il-pożizzjonijiet tal-SNE spiss jiġu rreklamati fuq il-paġna dwar l-Impjiegi vakanti tal-EPSO. Tista’ ssib id-dettalji kollha relatati mal-proċess tas-selezzjoni, il-kundizzjonijiet tas-sekondar, il-kriterji ta’ eliġibbiltà u n-natura tal-kompiti fl-avviż ta’ pożizzjoni vakanti rispettiva. 

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE li jirreklutaw huma responsabbli mill-applikazzjoni u l-proċeduri ta’ reklutaġġ tagħhom stess. 

Ikkuntattja r-rappreżentanza permanenti għall-UE ta’ pajjiżek biex din tinfurmak dwar opportunitajiet attwali.

Hemm diversi kategoriji oħrajn ta’ staff, bħal:

• Staff interim 
• Esperti tal-UE
• Assistenti parlamentari
• Lingwisti freelance
• Staff tal-manutenzjoni u tal-canteens

Skopri aktar dwar dawn il-kategoriji u l-proċeduri li trid issegwi jekk tixtieq tapplika għalihom fil-paġna ddedikata.