Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λίγα λόγια για την EPSO

EPSO: αντιστοίχιση φιλόδοξων ταλέντων με ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

Κύρια αποστολή της EPSO είναι η κάλυψη των αναγκών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά την πρόσληψη προσωπικού, με την επιλογή ταλαντούχων υποψηφίων μέσω γενικών και ειδικών διαγωνισμών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η EPSO ενεργεί ως αξιόπιστος συνομιλητής μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και επαγγελματιών και αποφοίτων υψηλών επιδόσεων. Έτσι, συμβάλλει στην οικοδόμηση της σημερινής και της μελλοντικής ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης.

Ως διοργανική υπηρεσία, η EPSO είναι αρμόδια για την επιλογή προσωπικού κυρίως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Όλα αυτά τα όργανα και οι υπηρεσίες προσλαμβάνουν προσωπικό από τους καταλόγους επιτυχόντων που καταρτίζει η EPSO.

Μπορείτε να μάθετε συνοπτικά για τους θεσμικούς πελάτες μας συμβουλευόμενοι αυτή τη σελίδα.

Όραμά μας είναι να εφοδιάζουμε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με το δυναμικό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή υψηλής ποιότητας, αποδοτικών και αποτελεσματικών διαδικασιών επιλογής, σε συνδυασμό με μια καινοτόμο προσέγγιση.

Οι ακόλουθες κινητήριες δυνάμεις θα κατευθύνουν τη στρατηγική μας:

 • Προδραστικότητα και προσανατολισμός προς τον πελάτη
 • Υιοθέτηση καινοτόμου νοοτροπίας και ικανότητα πρόβλεψης των τάσεων στον εντοπισμό ταλέντων
 • Χρήση μεθόδων επιλογής που προσελκύουν διαφοροποιημένη δεξαμενή ταλέντων
 • Προσφορά υπηρεσιών που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των θεσμικών οργάνων-πελατών
 • Διασφάλιση ότι οι διαδικασίες είναι σαφείς, διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους τους υποψηφίους. Οι καταγγελίες πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πνεύμα των ορθών διοικητικών πρακτικών.

Τρεις κύριες αρχές θα καθοδηγούν τις μελλοντικές ενέργειες της EPSO για την υλοποίηση του οράματός μας:

 • Ακρίβεια: Η EPSO προσπαθεί να υιοθετήσει τις καλύτερες μεθόδους επιλογής, ελέγχοντας τις σωστές δεξιότητες με τις κατάλληλες δοκιμασίες. Στοχεύει στους εκάστοτε καταλληλότερους υποψηφίους και αξιολογεί τις επιδόσεις τους σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
 • Ευελιξία: Οι διαδικασίες της EPSO είναι όλο και περισσότερο αρθρωτές και προσαρμόσιμες σε συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών. Η ανατροφοδότησή τους και οι τακτικές εσωτερικές επανεξετάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσέγγισης.
 • Ταχύτητα: Η διάρκεια των διαγωνισμών της EPSO μειώνεται. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόληψη και την ενίσχυση του έργου των εξεταστικών επιτροπών και του προσωπικού, την αυξημένη συνεργασία με τα όργανα-πελάτες και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών επιλογής καταργώντας την περιττή γραφειοκρατία.

 

 • Ακεραιότητα: Το προσωπικό της EPSO λειτουργεί με αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του, με τιμιότητα και καλή θέληση, με γνώμονα πάντα το συμφέρον της υπηρεσίας και των οργάνων-πελατών.
 • Επαγγελματισμός: Η EPSO διεκπεραιώνει τις διαδικασίες επιλογής με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών της μέσω του αφοσιωμένου και εξαιρετικά ειδικευμένου προσωπικού της. Η EPSO είναι καινοτόμος και δυναμική, προσηλωμένη στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.
 • Ποιοτικές υπηρεσίες: Η EPSO καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την έγκαιρη παροχή άριστου επιπέδου υπηρεσιών στα όργανα-πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσεκτική ακρόαση των ενδιαφερόμενων μερών και με συνεχή βελτίωση με βάση τις παρατηρήσεις τους.
 • Πολυμορφία και Σεβασμός: Η EPSO αντικατοπτρίζει την πολυμορφία στη δική της ομάδα και στηρίζει όλα τα μέλη του προσωπικού, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητές τους για την επίτευξη του κοινού στόχου. Ο σεβασμός στο πλαίσιο της επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή σε όλες τις εργασιακές σχέσεις της EPSO.
 • Συνεργασία: Η EPSO ενθαρρύνει τη συνεργασία τόσο σε εσωτερικό επίπεδο όσο και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οικοδομεί εταιρικές σχέσεις ποιότητας προκειμένου να βελτιώσει τις συνολικές της επιδόσεις ως παρόχου υπηρεσιών. Οι κοινές πλατφόρμες εργασίας χρησιμοποιούνται και ενθαρρύνονται ενεργά. Βαθύτερες συνέργειες σε όλες τις πρωτοβουλίες στηρίζουν την προορατικότητα, τον προσανατολισμό προς τους πελάτες και την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας αριστείας.

Σήμερα, η EPSO διεκπεραιώνει κατά μέσον όρο 46 000 αιτήσεις κάθε χρόνο για περίπου 1 300 θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι δοκιμασίες διεξάγονται σε 24 γλώσσες, γεγονός παγκοσμίως μοναδικό όσον αφορά την επιλογή υποψηφίων.

Πληροφορίες για συνεδριάσεις με εκπροσώπους συμφερόντων που πραγματοποίησε ο διευθυντής της EPSO.

Η EPSO διαχειρίζεται τον ιστότοπο EU Careers, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για το ευρύ κοινό σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής της ΕΕ και τους διαγωνισμούς της EPSO σε 24 γλώσσες. Ακολουθήστε το EU Careers στο Facebook, το Twitter, το LinkedIn και το Instagram.

 

Δείτε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα για την EPSO: