Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γενικές και ειδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας

Οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας είναι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/-ες προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για θέση εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Διαφέρουν ανάλογα με το αν οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν μόνιμοι/-ες, έκτακτοι/-ες ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ή αποσπασμένοι/-ες εθνικοί/-ές εμπειρογνώμονες. 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι ελάχιστες απαιτήσεις καθορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην προκήρυξη κενής θέσης που συνοδεύει κάθε ανακοίνωση για θέση εργασίας

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής στη σελίδα «Πώς να υποβάλετε αίτηση».
 

Γενικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας

Όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τρία γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας:  

  • να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ,
  • να έχουν εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις τις οποίες υπέχουν βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί στρατολογίας,
  • να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ειδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει επίσης να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως ορίζεται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην προκήρυξη κενής θέσης.

  • Γλωσσικές απαιτήσεις 

Πρέπει να διαθέτετε το απαιτούμενο επίπεδο σε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ για τη διαδικασία επιλογής για την οποία υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας. Μπορείτε να βρείτε τις ειδικές γλωσσικές απαιτήσεις στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην προκήρυξη κενής θέσης. Τα διάφορα επίπεδα γνώσεων καθορίζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά γλωσσικά επίπεδα – Πίνακας αυτοαξιολόγησης.

  • Απαιτήσεις εκπαίδευσης 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης ποικίλλουν ανάλογα με τα ζητούμενα προφίλ. Κατά κανόνα:

Για τις θέσεις μη πανεπιστημιακού επιπέδου (επίπεδο «βοηθοί»· ομάδα καθηκόντων I: καθήκοντα χειρωνακτικής και διοικητικής υποστήριξης· ομάδα καθηκόντων II: καθήκοντα γραφείου, γραμματείας ή διαχείρισης γραφείου· ομάδα καθηκόντων III: διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά ή τεχνικά καθήκοντα) απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Για τις θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (επίπεδο «διοικητικοί υπάλληλοι»· ομάδα καθηκόντων IV) απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον τριετούς διάρκειας).

  • Επαγγελματική εμπειρία 

Πρέπει να πληροίτε τις απαιτήσεις σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία που καθορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στην προκήρυξη κενής θέσης.

  • Απαιτήσεις ηλικίας

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για θέση εργασίας στην ΕΕ. Ωστόσο, η ηλικία συνταξιοδότησης για τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους είναι τα 66 έτη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ.
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα των συχνών ερωτήσεων για τα κριτήρια επιλεξιμότητας.