Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δοκιμασίες EPSO

multiple choice tests

Οι διαγωνισμοί ή οι διαδικασίες επιλογής της EPSO περιλαμβάνουν σειρά δοκιμασιών που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γενικών και ειδικών ικανοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το πλαίσιο γενικών ικανοτήτων της EPSO.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι το μόνο επίσημο έγγραφο που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές δοκιμασίες που χρησιμοποιεί η EPSO για έναν συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Η σελίδα αυτή περιέχει δείγματα δοκιμασιών και αποσκοπεί αποκλειστικά στην παρουσίαση του είδους των δοκιμασιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει η EPSO στους διαγωνισμούς της. Η σελίδα αυτή δεν αποσκοπεί στην κατάρτιση των υποψηφίων ώστε να επιτύχουν στις δοκιμασίες επιλογής μας. Αυτό δεν εμπίπτει στην εντολή της EPSO.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής της EPSO, προτείνουμε να συμβουλευτείτε επίσης τη σελίδα «Δοκιμασίες EPSO: μύθοι και πραγματικότητα».

 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ EPSO — ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟ ΤΟ 2023)

​Learn more about test standardisation under EPSO’s new competition model

Below for each profile you can find the list of possible tests and some samples of questions that candidates may encounter.

Administrators (AD-Generalists)

Administrators (AD–Specialists)

Assistants (AST-Generalists)

Assistants (AST-Specialists)

Assistants (AST-SC)

Lawyer-linguists (AD)

Lawyer-linguists (AD) - Court of Justice

Translators (AD)

You can also see a sample mock-test for an EPSO competition.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ EPSO — ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΩΣ ΤΟ 2022)

Κύρια στάδια

  • Επιλεξιμότητα — η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των ελάχιστων απαιτήσεων πραγματοποιείται από την εξεταστική επιτροπή.
  • «Talent Screener» (Αξιολογητής ταλέντου) — αφορά μόνο διαγωνισμούς για υπαλλήλους ειδικών καθηκόντων. Στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να αναφέρουν όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες, την πείρα και τα προσόντα τους, τα οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από την εξεταστική επιτροπή.
  • Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή — δοκιμασίες κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης αφηρημένων εννοιών και, για ορισμένους διαγωνισμούς για υπαλλήλους ειδικών καθηκόντων, δοκιμασίες που αφορούν ικανότητες σχετικές με συγκεκριμένο τομέα. Όλες οι δοκιμασίες διεξάγονται με εξ αποστάσεως επιτήρηση. Διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις μας σχετικά με τις απαιτήσεις ΤΠ για τη συμμετοχή στις δοκιμασίες με εξ αποστάσεως επιτήρηση της EPSO | EU Careers (europa.eu) και σχετικά με τους εταιρικούς υπολογιστές και τις διαδικτυακές δοκιμασίες | EU Careers (europa.eu).
  • Στάδιο του κέντρου αξιολόγησης — το τελικό στάδιο αξιολόγησης των γενικών και των σχετικών με συγκεκριμένο τομέα ικανοτήτων στο πλαίσιο του προηγούμενου μοντέλου διαγωνισμού της EPSO (δημοσιευόταν έως τα τέλη του 2022). Μέσω διαφόρων δοκιμασιών, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής αξιολογούν δεξιότητες, όπως, μεταξύ άλλων, η ανάλυση και η επίλυση προβλημάτων, η επικοινωνία, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η οργάνωση, η ποιοτική και αποτελεσματική εργασία. Οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης διοργανώνονται μέσω διαδικτύου (από απόσταση) και πραγματοποιούνται συνήθως σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Τύποι δοκιμασιών

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε για κάθε κατηγορία τον κατάλογο των σχετικών δοκιμασιών και παραδείγματα ερωτήσεων που ενδέχεται να τεθούν στον/στην υποψήφιο/-α.

Διοικητικοί/-ες υπάλληλοι (AD – Γενικών καθηκόντων)

Διοικητικοί/-ες υπάλληλοι (AD – Ειδικών καθηκόντων)

Βοηθοί (AST)

Βοηθοί (AST – SC)

Διερμηνείς (AD)

Γλωσσομαθείς νομικοί (AD)

Μεταφραστές/-ριες (AD)

Contract Agents / CAST Permanent

On this page you will find some sample tests that candidates may have to pass when taking part in the Contract Agents / CAST Permanent selection procedure.

All these tests will be computer-based and you will take them at the same time via remotely proctored testing. Please read our information note on the core IT requirements for remotely proctored tests.

Reasoning skills tests:

  • Verbal (assesses your ability to think logically and understand verbal, numerical information).
  • Numerical (assesses your ability to think logically and understand numerical information).
  • Abstract (assesses your ability to think logically and understand the relations between concepts involving no linguistic, spatial or numerical elements).

Reasoning skills for FG I, II and III (CAST P).

Reasoning skills for FG IV ( CAST P).

Competency test for each profile

Pending adjustments in the testing system, EPSO will be responsible only for organising the reasoning tests, but not for the competency tests. The recruiting services of the EU institutions will adapt the selection procedure of Contract Agents accordingly, and keep their relevant services informed of the applicable procedure.