Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατηγορίες προσωπικού της ΕΕ

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

Η ΕΕ προσφέρει απασχόληση σε διάφορες κατηγορίες προσωπικού: μόνιμους/-ες υπαλλήλους, συμβασιούχους και έκτακτους/-ες υπαλλήλους, αποσπασμένους/-ες εθνικούς/-ές εμπειρογνώμονες, ασκούμενους/-ες και άλλες κατηγορίες. 

Κάνετε κλικ στις καρτέλες παρακάτω για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την απασχόληση για κάθε κατηγορία προσωπικού. 

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ενότητα «Πώς να υποβάλετε αίτηση» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής για κάθε κατηγορία προσωπικού. 

Ρίξτε μια ματιά στα δείγματα δοκιμασιών μας για να δείτε ποιες δεξιότητες διαθέτετε ήδη και ποιες άλλες πρέπει, ενδεχομένως, να αναπτύξετε ώστε να επιτύχετε τη διαδικασία επιλογής. 

Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα για τα διάφορα προφίλ σταδιοδρομίας στην ΕΕ και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης.

Μόνιμο προσωπικό είναι τα μέλη της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης που διορίζονται για αόριστο χρόνο. Αποτελούν το βασικό εργατικό δυναμικό.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μόνιμων υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, της ΕΕ: Διοικητικοί υπάλληλοι (AD), βοηθοί (AST) και γραμματείς/υπάλληλοι γραφείου (AST/SC).

Διοικητικοί υπάλληλοι

Οι διοικητικοί υπάλληλοι εργάζονται σε διάφορους τομείς, όπως η δικαιοσύνη, το δίκαιο, τα οικονομικά, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, οι εξωτερικές υποθέσεις, η γεωργία, η οικονομία, η ΤΠ, η επικοινωνία, οι ανθρώπινοι πόροι, η επιστήμη, η μετάφραση και η διερμηνεία. 

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πολιτικών και την κατάρτιση νομοθεσίας· τη διεξαγωγή εργασιών ανάλυσης και συμβουλευτικών εργασιών· την εκτέλεση κανονιστικών καθηκόντων∙ τη συμμετοχή σε διεθνείς διαπραγματεύσεις· τη σύνδεση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εταίρους· την επαφή με τους πολίτες∙ την αναθεώρηση και μετάφραση νομικών κειμένων της ΕΕ, μεταξύ πολλών άλλων. 

Η σταδιοδρομία ενός/μιας διοικητικού/-ής υπαλλήλου καλύπτει τους βαθμούς ΑD 5 έως AD 16, και ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός για τους/τις πτυχιούχους πανεπιστημίου∙ οι βαθμοί AD 15 και AD 16 προορίζονται αποκλειστικά για τους Γενικούς Διευθυντές/τις Γενικές Διευθύντριες. 

Η επιλογή και η πρόσληψη είναι επίσης δυνατές σε υψηλότερους βαθμούς AD 6 ή AD 7 για πιο εξειδικευμένες κατηγορίες καθηκόντων. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι/-ες αναμένεται να διαθέτουν σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και επαγγελματική πείρα αρκετών ετών για τις περισσότερες κατηγορίες καθηκόντων. 

Οι βαθμοί AD 9 έως AD 12 προορίζονται για τις θέσεις μεσαίων διοικητικών στελεχών. Η προηγούμενη διοικητική πείρα είναι υποχρεωτική για την επιλογή και την πρόσληψη σε αυτούς τους υψηλότερους βαθμούς.

Βοηθοί

Οι βοηθοί επιτελούν συνήθως εκτελεστικά ή τεχνικά καθήκοντα. Παρέχουν στήριξη σε διάφορους τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά, η διοίκηση, η έρευνα, η ΤΠ ή η εφαρμογή πολιτικών. 

Η σταδιοδρομία του/της βοηθού καλύπτει τους βαθμούς AST 1 έως AST 11, και η πρόσληψη γίνεται συνήθως στους βαθμούς AST 1 ή AST 3. 

Γραμματείς / Βοηθοί γραφείου – Προσωπικό υποστήριξης
 
Οι γραμματείς και οι βοηθοί γραφείου ασχολούνται γενικά με τη διαχείριση γραφείου και παρέχουν διοικητική και τεχνική υποστήριξη. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση εγγράφων και φακέλων· την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της μονάδας ή της υπηρεσίας (συνεδριάσεις, επίσημες μετακινήσεις, ημερολόγιο)· τη συγκέντρωση και διάδοση των πληροφοριών (επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων, φακέλων)· την εκτέλεση χειρωνακτικών εργασιών.

Η σταδιοδρομία του/της γραμματέα/βοηθού γραφείου καλύπτει τους βαθμούς AST/SC 1 έως AST/SC 6. Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται συνήθως με βαθμό AST/SC 1 ή AST/SC 2. 

 

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στον μισθολογικό πίνακα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για μόνιμο προσωπικό.

Είναι δυνατό να εργαστείτε στην ΕΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι εκτελούν ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες ή διοικητικά καθήκοντα και μπορούν να παρέχουν πρόσθετη ικανότητα σε εξειδικευμένους τομείς όπου ο αριθμός των διαθέσιμων υπαλλήλων είναι ανεπαρκής. 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με δύο διαφορετικούς τρόπους: μέσω της μόνιμης διαδικασίας CAST ή μέσω ad hoc διαδικασίας επιλογής

Στο πρώτο είδος επιλογής, η λέξη CAST είναι το ακρωνύμιο του «Contract Agents Selection Tool / Εργαλείου Επιλογής Συμβασιούχων Υπαλλήλων», ενώ μόνιμη σημαίνει ότι είναι αορίστου χρόνου, χωρίς προθεσμία υποβολής αίτησης.

Οι θέσεις της μόνιμης διαδικασίας CAST είναι διαθέσιμες για ένα ευρύ φάσμα προφίλ θέσεων εργασίας. Σ’ αυτή τη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν αίτηση για ένα προφίλ και όχι για συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ μπορούν επίσης να προσλαμβάνουν συμβασιούχους υπαλλήλους για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας μέσω ad hoc κενών θέσεων εργασίας συμβασιούχων υπαλλήλων. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε κενή θέση ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Καθώς προκύπτουν ανάγκες για συμβασιούχους υπαλλήλους, μπορούν να δημοσιεύονται ad hoc κενές θέσεις για ευρύ φάσμα προφίλ, όπως διαχειριστές/-ριες ιστοτόπων, υπάλληλοι αρμόδιοι/-ες για χάραξη πολιτικής, γλωσσομαθείς υπάλληλοι, συντονιστές/-ριες έργων, υπεύθυνοι/-ες ασφάλειας, ανώτερα επιστημονικοτεχνικά στελέχη, οδηγοί, ειδικοί επικοινωνίας, ερευνητές/-ριες, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. 

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τη μόνιμη διαδικασία CAST όσο και για τις ad hoc κενές θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων στη σελίδα «Πώς να υποβάλετε αίτηση».

Τόσο στη μόνιμη διαδικασία CAST όσο και στην περίπτωση ad hoc κενών θέσεων, οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες για τη σύναψη σύμβασης θα απασχολούνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, οι συμβάσεις είναι δυνατόν να παραταθούν επ’ αόριστον.

Όλες οι θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων (επίπεδα σταδιοδρομίας):
I. καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (FGI)
II. εργασίες γραφείου ή γραμματείας, καθήκοντα διαχείρισης γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα (FGII)
III. εκτελεστικά καθήκοντα, καθήκοντα σύνταξης κειμένων, λογιστικά καθήκοντα και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα (FGIII)
IV. διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και ισοδύναμα καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα (FGIV)

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον μισθολογικό πίνακα.

Βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για συμβασιούχους υπαλλήλους.

Οι έκτακτοι/-ες υπάλληλοι προσλαμβάνονται για να καλύψουν κενές θέσεις εντός των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ για καθορισμένο χρονικό διάστημα· αυτό μπορεί να κυμαίνεται από λίγους μήνες έως λίγα χρόνια. 

Μπορεί να τους ζητηθεί να εκτελέσουν καθήκοντα κανονιστικής, νομικής, επιστημονικής ή οικονομικής υποστήριξης·  να διενεργήσουν ανάλυση πολιτικής και δεδομένων· να εκτελέσουν, μεταξύ άλλων, καθήκοντα ΤΠ, διοικητικά, ερευνητικά, επικοινωνιακά και προγραμματικά καθήκοντα.

Οι έκτακτοι/-ες υπάλληλοι καλύπτουν θέσεις που απαιτούν διαφορετικά είδη προσόντων και ειδικεύσεων, από θέσεις βοηθών έως ανώτερες διοικητικές θέσεις. 

Για τις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, οι έκτακτοι/-ες υπάλληλοι μπορούν να προσλαμβάνονται σε βαθμούς που κυμαίνονται από τον εισαγωγικό βαθμό AD 5 έως τον βαθμό AD 6 ή υψηλότερο. Ομοίως, οι βαθμοί βοηθών ξεκινούν από AST 1 έως AST 3 και μπορούν να είναι υψηλότεροι για πιο εξειδικευμένα προφίλ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον μισθολογικό πίνακα.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για έκτακτους/-ες υπαλλήλους.

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης της ΕΕ προσφέρουν στους/στις πρόσφατους/-ες αποφοίτους την ευκαιρία να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να διευρύνουν το δίκτυό τους και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την ΕΕ.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης (ή μαθητείας) προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά το έργο της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ και είναι διαθέσιμες σε ευρύ φάσμα τομέων: δίκαιο, ανθρώπινο δυναμικό, περιβάλλον, επικοινωνία, οικονομικά, προστασία δεδομένων, επιστημονική έρευνα, εξωτερική πολιτική, διανοητική ιδιοκτησία, μεταξύ άλλων. 

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή οι οργανισμοί της ΕΕ, οργανώνουν πρακτική άσκηση κατά κανόνα για πέντε μήνες

Για να υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου. Μετά την πρόσληψή τους, οι ασκούμενοι/-ες θα εκτελούν καθήκοντα παρόμοια με εκείνα των διοικητικών υπαλλήλων κατώτερου βαθμού.

Οι περισσότερες περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι αμειβόμενες, συνήθως περίπου 1.200 ευρώ τον μήνα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην ειδική σελίδα για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα «Πρεσβευτές για Σταδιοδρομία στην ΕΕ» (EU Careers Ambassadors) που απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να προβάλουν τη σταδιοδρομία στην ΕΕ στα πανεπιστημιιακά τους ιδρύματα.

Οι αποσπασμένοι/-ες εθνικοί/-ές εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) είναι ειδικευμένοι/-ες δημόσιοι/-ες υπάλληλοι από κράτη μέλη της ΕΕ οι οποίοι/-ες προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ΕΕ για καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ τους/τις προσλαμβάνουν όποτε χρειάζονται προσωπικό με το μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων που προσφέρουν οι ΑΕΕ. Οι εν λόγω δεξιότητες μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, τεχνικές, νομικές, οικονομικές, ΤΠ, επικοινωνιακές, υγειονομικές, διατροφικές, στους τομείς της ασφάλειας ή του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης είναι επωφελής για αμφότερες τις πλευρές και συμβάλλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και ομαλών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της. 

Στο τέλος της περιόδου απόσπασής τους, οι ΑΕΕ μεταφέρουν την εμπειρία που απέκτησαν στην ΕΕ πίσω στη δημόσια διοίκηση των χωρών καταγωγής τους.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για ΑΕΕ.

Υπάρχουν διάφορες άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως:
• Προσωρινοί/-ές υπάλληλοι 
• Εμπειρογνώμονες της ΕΕ
• Κοινοβουλευτικοί/-ές βοηθοί
• Εξωτερικοί/ές μεταφραστές/-ριες και διερμηνείς
• Προσωπικό συντήρησης και εστίασης

Μάθετε περισσότερα για τις κατηγορίες αυτές και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για αυτές στη σελίδα μας «Πώς να υποβάλετε αίτηση».