Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατηγορίες προσωπικού της ΕΕ

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Μόνιμο προσωπικό είναι τα μέλη της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης που διορίζονται για αόριστο χρόνο. Αποτελούν το βασικό εργατικό δυναμικό.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μόνιμων υπαλλήλων της ΕΕ: διοικητικοί/-ές υπάλληλοι (AD), βοηθοί (AST) και γραμματείς / υπάλληλοι γραφείου (AST/SC).

Διοικητικοί/-ές υπάλληλοι

Οι διοικητικοί/-ές υπάλληλοι εργάζονται σε διάφορους τομείς, όπως η δικαιοσύνη, το δίκαιο, τα οικονομικά, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, οι εξωτερικές υποθέσεις, η γεωργία, η οικονομία, η ΤΠ, η επικοινωνία, οι ανθρώπινοι πόροι, η επιστήμη, η μετάφραση και η διερμηνεία. 

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πολιτικών και την κατάρτιση νομοθεσίας· τη διεξαγωγή εργασιών ανάλυσης και συμβουλευτικών εργασιών· την εκτέλεση κανονιστικών καθηκόντων· τη συμμετοχή σε διεθνείς διαπραγματεύσεις· τη σύνδεση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εταίρους· την επαφή με τους πολίτες· την αναθεώρηση και μετάφραση νομικών κειμένων της ΕΕ, μεταξύ πολλών άλλων. 

Η σταδιοδρομία ενός/μίας διοικητικού/-ής υπαλλήλου καλύπτει τους βαθμούς ΑD 5 έως AD 16, και ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός για τους/τις πτυχιούχους πανεπιστημίου· οι βαθμοί AD 15 και AD 16 προορίζονται αποκλειστικά για τους/τις γενικούς/-ές διευθυντές/-τριες. 

Η επιλογή και η πρόσληψη είναι επίσης δυνατές σε υψηλότερους βαθμούς AD 6 ή AD 7 για πιο εξειδικευμένες κατηγορίες καθηκόντων. Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι/-ες αναμένεται να διαθέτουν σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και επαγγελματική πείρα αρκετών ετών για τις περισσότερες κατηγορίες καθηκόντων. 

Οι βαθμοί AD 9 έως AD 12 προορίζονται για τις θέσεις μεσαίων διοικητικών στελεχών. Η προηγούμενη διοικητική πείρα είναι υποχρεωτική για την επιλογή και την πρόσληψη σε αυτούς τους υψηλότερους βαθμούς.

Βοηθοί

Οι βοηθοί επιτελούν συνήθως εκτελεστικά ή τεχνικά καθήκοντα. Παρέχουν στήριξη σε διάφορους τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, τα οικονομικά, η επικοινωνία, η διοίκηση, η έρευνα, η ΤΠ ή η εφαρμογή πολιτικών. 

Η σταδιοδρομία του/της βοηθού καλύπτει τους βαθμούς AST 1 έως AST 11, και η πρόσληψη γίνεται συνήθως στους βαθμούς AST 1 ή AST 3. 

Γραμματείς / Βοηθοί γραφείου – Προσωπικό υποστήριξης
 
Οι γραμματείς και οι βοηθοί γραφείου ασχολούνται γενικά με τη διαχείριση γραφείου και παρέχουν διοικητική και τεχνική υποστήριξη. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση εγγράφων και φακέλων· την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της μονάδας ή της υπηρεσίας (συνεδριάσεις, επίσημες μετακινήσεις, ημερολόγιο)· τη συγκέντρωση και διάδοση των πληροφοριών (επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων, φακέλων)· την εκτέλεση χειρωνακτικών εργασιών.  

Η σταδιοδρομία του/της γραμματέα / βοηθού γραφείου καλύπτει τους βαθμούς AST/SC 1 έως AST/SC 6. Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται συνήθως με βαθμό AST/SC 1 ή AST/SC 2. 

 

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στον μισθολογικό πίνακα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για μόνιμο προσωπικό.

Είναι δυνατό να εργαστείτε στην ΕΕ με σύμβαση ορισμένου χρόνου. 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι εκτελούν ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες ή διοικητικά καθήκοντα και μπορούν να παρέχουν πρόσθετη ικανότητα σε εξειδικευμένους τομείς όπου ο αριθμός των διαθέσιμων υπαλλήλων είναι ανεπαρκής.

Συνήθως προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (6 έτη κατ’ ανώτατο όριο σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο της ΕΕ). Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα προσφοράς συμβάσεων αορίστου χρόνου (σε γραφεία, οργανισμούς, αντιπροσωπείες εντός και εκτός της ΕΕ). 

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται με δύο διαφορετικούς τρόπους: μέσω της μόνιμης διαδικασίας CAST ή μέσω ad hoc διαδικασίας επιλογής

Στο πρώτο είδος επιλογής, η λέξη CAST είναι το ακρωνύμιο του «Contract Agents Selection Tool / Εργαλείου Επιλογής Συμβασιούχων Υπαλλήλων», ενώ μόνιμη σημαίνει ότι είναι αορίστου χρόνου, χωρίς προθεσμία υποβολής αίτησης.

Οι θέσεις της μόνιμης διαδικασίας CAST είναι διαθέσιμες για ένα ευρύ φάσμα προφίλ θέσεων εργασίας. Σ’ αυτή τη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν αίτηση για ένα προφίλ και όχι για συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ μπορούν επίσης να προσλαμβάνουν συμβασιούχους υπαλλήλους για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας μέσω ad hoc κενών θέσεων εργασίας συμβασιούχων υπαλλήλων. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε κενή θέση ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Καθώς προκύπτουν ανάγκες για συμβασιούχους υπαλλήλους, μπορούν να δημοσιεύονται ad hoc κενές θέσεις για ευρύ φάσμα προφίλ, όπως διαχειριστές/-ριες ιστοτόπων, υπάλληλοι αρμόδιοι/-ες για χάραξη πολιτικής, γλωσσομαθείς υπάλληλοι, συντονιστές/-ριες έργων, υπεύθυνοι/-ες ασφάλειας, ανώτερα επιστημονικοτεχνικά στελέχη, οδηγοί, ειδικοί επικοινωνίας, ερευνητές/-ριες, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. 

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τη μόνιμη διαδικασία CAST όσο και για τις ad hoc κενές θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων στη σελίδα «Διαδικασία επιλογής».

Τόσο στη μόνιμη διαδικασία CAST όσο και στην περίπτωση ad hoc κενών θέσεων, οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες για τη σύναψη σύμβασης θα απασχολούνται για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Σε ορισμένα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, οι συμβάσεις είναι δυνατόν να παραταθούν επ’ αόριστον.

Όλες οι θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων (επίπεδα σταδιοδρομίας):

Ομάδα καθηκόντων (ΟΚ)

Βαθμός

Καθήκοντα

ΟΚ IV

13 έως 18

Διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα, που εκτελούνται υπό την επίβλεψη μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων.

OK III

8 έως 12

Εκτελεστικά καθήκοντα, καθήκοντα σύνταξης κειμένων, λογιστικά καθήκοντα και άλλα παρεμφερή καθήκοντα τεχνικού χαρακτήρα, που εκτελούνται υπό την επίβλεψη μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων.

OK II

4 έως 7

Εργασίες γραφείου ή γραμματείας, καθήκοντα διαχείρισης γραφείου και άλλα παρεμφερή καθήκοντα, που εκτελούνται υπό την επίβλεψη μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων.

ΟΚ I

1 έως 3

Καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, που εκτελούνται υπό την επίβλεψη μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον μισθολογικό πίνακα (14/12/2023, C/2023/1544).

Βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για συμβασιούχους υπαλλήλους.

Οι έκτακτοι/-ες υπάλληλοι προσλαμβάνονται για να καλύψουν κενές θέσεις εντός των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ για καθορισμένο χρονικό διάστημα· αυτό μπορεί να κυμαίνεται από λίγους μήνες έως λίγα χρόνια. 

Μπορεί να τους ζητηθεί να εκτελέσουν καθήκοντα κανονιστικής, νομικής, επιστημονικής ή οικονομικής υποστήριξης·  να διενεργήσουν ανάλυση πολιτικής και δεδομένων· να εκτελέσουν, μεταξύ άλλων, καθήκοντα ΤΠ, διοικητικά, ερευνητικά, επικοινωνιακά και προγραμματικά καθήκοντα.

Οι έκτακτοι/-ες υπάλληλοι καλύπτουν θέσεις που απαιτούν διαφορετικά είδη προσόντων και ειδικεύσεων, από θέσεις βοηθών έως ανώτερες διοικητικές θέσεις. 

Για τις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, οι έκτακτοι/-ες υπάλληλοι μπορούν να προσλαμβάνονται σε βαθμούς που κυμαίνονται από τον εισαγωγικό βαθμό AD 5 έως τον βαθμό AD 6 ή υψηλότερο. Ομοίως, οι βαθμοί βοηθών ξεκινούν από AST 1 έως AST 3 και μπορούν να είναι υψηλότεροι για πιο εξειδικευμένα προφίλ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον μισθολογικό πίνακα.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης για έκτακτους/-ες υπαλλήλους.

Τα προγράμματα πρακτικής άσκησης της ΕΕ προσφέρουν στους/στις πρόσφατους/-ες αποφοίτους την ευκαιρία να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να διευρύνουν το δίκτυό τους και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την ΕΕ.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης (ή μαθητείας) προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά το έργο της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ και είναι διαθέσιμες σε ευρύ φάσμα τομέων: δίκαιο, ανθρώπινο δυναμικό, περιβάλλον, επικοινωνία, οικονομικά, προστασία δεδομένων, επιστημονική έρευνα, εξωτερική πολιτική, διανοητική ιδιοκτησία, μεταξύ άλλων. 

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ή οι οργανισμοί της ΕΕ, οργανώνουν πρακτική άσκηση κατά κανόνα για πέντε μήνες

Για να υποβάλουν αίτηση για πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου. Μετά την πρόσληψή τους, οι ασκούμενοι/-ες θα εκτελούν καθήκοντα παρόμοια με εκείνα των διοικητικών υπαλλήλων κατώτερου βαθμού.

Οι περισσότερες περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι αμειβόμενες, συνήθως περίπου 1.200 ευρώ τον μήνα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην ειδική σελίδα για τις περιόδους πρακτικής άσκησης

Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα «Πρεσβευτές για Σταδιοδρομία στην ΕΕ» (EU Careers Ambassadors) που απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να προβάλουν τη σταδιοδρομία στην ΕΕ στα πανεπιστημιιακά τους ιδρύματα.

Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ τους/τις προσλαμβάνουν όποτε χρειάζονται προσωπικό που να διαθέτει τις μοναδικές δεξιότητες των ΑΕΕ, στον τεχνικό, νομικό, χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ πολλών άλλων.  

Οι θέσεις ΑΕΕ δημοσιεύονται συχνά στη σελίδα «Κενές θέσεις εργασίας» της EPSO. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, τους όρους απόσπασης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη φύση των καθηκόντων περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη προκήρυξη κενής θέσης. 

Τα προσλαμβάνοντα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ είναι υπεύθυνα για τις δικές τους διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και πρόσληψης. 

Επικοινωνήστε με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας σας στην ΕΕ για να ενημερωθείτε σχετικά με τις τρέχουσες δυνατότητες.

Υπάρχουν διάφορες άλλες κατηγορίες προσωπικού, όπως:

• Προσωρινοί/-ές υπάλληλοι 
• Εμπειρογνώμονες της ΕΕ
• Κοινοβουλευτικοί/-ές βοηθοί
• Εξωτερικοί/-ές μεταφραστές/-ριες και διερμηνείς
• Προσωπικό συντήρησης και εστίασης

Μάθετε περισσότερα για τις κατηγορίες αυτές και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για αυτές στην ειδική σελίδα.