Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι είδους επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχω;

Question categories:

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται συναφής επαγγελματική εμπειρία.

Για να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική σας εμπειρία πρέπει να αφορά μια πραγματική εργασιακή σχέση οριζόμενη από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • πραγματική, ουσιαστική εργασία,
  • αμειβόμενη, και
  • με την ιδιότητα του μισθωτού (ανεξαρτήτως του είδους σύμβασης) ή του παρόχου υπηρεσίας.

Η επαγγελματική σας εμπειρία θα ληφθεί υπόψη μόνον εφόσον είναι συναφής με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η επαγγελματική σας εμπειρία θα ληφθεί υπόψη ως εξής:

  • Αμειβόμενη εργασία, ανεξαρτήτως του είδους σύμβασης (μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος, δημόσιος υπάλληλος, επιχειρηματίας, εξωτερικός σύμβουλος κ.λπ.)
  • Εθελοντική εργασία: η εθελοντική εργασία λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον προβλέπεται κάποιου είδους αποζημίωση. Η εθελοντική εργασία πρέπει να είναι συγκρίσιμη με εργασία πλήρους απασχόλησης, τόσο ως προς τον αριθμό των δεδουλευμένων ωρών όσο και ως προς τη διάρκεια.
  • Πρακτική άσκηση: η πρακτική άσκηση λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον είναι αμειβόμενη.
  • Υποχρεωτική στρατιωτική θητεία: η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία λαμβάνεται υπόψη για περίοδο που δεν υπερβαίνει τη νόμιμη διάρκεια της εν λόγω θητείας στο κράτος μέλος του οποίου είστε υπήκοος. (Η στρατιωτική θητεία μπορεί να εκτελείται πριν ή μετά την απόκτηση των τίτλων που παρέχουν πρόσβαση στον διαγωνισμό).
  • Άδεια μητρότητας/γονική άδεια/άδεια υιοθεσίας: η άδεια αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον εντάσσεται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας. Εάν το γεγονός (γέννηση ή υιοθεσία) συμβεί όταν βρίσκεστε σε ανεργία, η αντίστοιχη άδεια δεν λαμβάνεται υπόψη. 
  • Διδακτορικό: το διδακτορικό εξομοιώνεται με την επαγγελματική εμπειρία, ακόμη και όταν δεν είναι αμειβόμενο, και είναι διάρκειας τριών ετών το πολύ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
  • Μερική απασχόληση: η μερική απασχόληση προσμετράται κατ’ αναλογία του χρόνου εργασίας. Για παράδειγμα, εάν έχετε εργαστεί με καθεστώς μερικής απασχόλησης για έξι μήνες, η εμπειρία σας θα υπολογιστεί σε τρεις μήνες.

Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον έχει αποκτηθεί μετά την ημερομηνία λήψης του πτυχίου που παρέχει πρόσβαση στους διαγωνισμούς.