Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς μπορώ να επιτρέψω στις αρχές του κράτους μέλους μου να μου προσφέρουν υποστήριξη κατά την προετοιμασία της διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης;

Οι υποψήφιοι σε διαγωνισμούς της EPSO μπορούν αν θέλουν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στις εθνικές αρχές του κράτους μέλους τους, ώστε αυτές να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους προκειμένου να τους προσφέρουν υποστήριξη και βοήθεια κατά τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης (όπως κατάρτιση, ενημερωτικές συναντήσεις, εκδόσεις κ.λπ.).

Οι υποψήφιοι κάνουν την επιλογή αυτή όταν υποβάλλουν αίτηση για διαγωνισμό, αναφέροντας τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους στο σχετικό τμήμα της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η εν λόγω συμφωνία ή διαφωνία ισχύει μόνο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναφέρεται σε κάθε νέα αίτηση.

Απαντώντας «Ναι» στην ερώτηση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στην EPSO να διαβιβάσει το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του συγκεκριμένου διαγωνισμού στις εθνικές αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ του οποίου είστε πολίτης. Σκοπός της διαβίβασης δεδομένων είναι να μπορέσουν οι εθνικές αρχές της χώρας σας να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας προσφέρουν υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στις εθνικές σας αρχές διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ, ιδίως από τα άρθρα 7 και 9 του κανονισμού αυτού.

Απαντώντας «Ναι» στην ερώτηση της αίτησης υποψηφιότητάς σας, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στις εθνικές αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ του οποίου είστε πολίτης να επεξεργάζονται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, με σκοπό να σας παράσχουν υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Οι εθνικές αρχές της χώρας σας είναι εξουσιοδοτημένες να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για όσο διάστημα συμμετέχετε στον εν λόγω διαγωνισμό ή μέχρι το κλείσιμο του εφεδρικού καταλόγου του διαγωνισμού, εάν το όνομά σας περιλαμβάνεται σε αυτόν, ή μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις εθνικές αρχές διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημαστο κράτος μέλος σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν αποφασίσετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μετά τη διαβίβαση των δεδομένων σας από την EPSO στο κράτος μέλος σας, αυτό θα εμποδίσει τις εθνικές σας αρχές να επεξεργαστούν περαιτέρω τα δεδομένα σας, αλλά δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας των δεδομένων σας με βάση την αρχική συγκατάθεσή σας.

Η συγκατάθεσή σας στην EPSO να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις εθνικές σας αρχές δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για εσάς να δεχτείτε προσφορές υποστήριξης τις οποίες οι αρχές αυτές θα μπορούσαν να σας προτείνουν.

Η συγκατάθεσή σας στην EPSO να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις εθνικές σας αρχές δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για τις εν λόγω αρχές να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να σας παράσχουν υποστήριξη· αυτό επαφίεται εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους του οποίου είστε πολίτης.