Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какво да направя, ако смятам, че по време на конкурс не съм бил третиран справедливо поради моите различия?

EPSO отдава голямо значение на равенството, многообразието и приобщаването и полага максимални усилия за осигуряване на равни възможности, равно третиране и равен достъп за всички кандидати.

Ако смятате, че сте били третиран по несправедлив или дискриминационен начин поради една или повече от следните характеристики — пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, произход по рождение, увреждане, възраст или социална ориентация — моля, веднага се свържете с нас, за да споделите своите наблюдения и преживявания.

Обръщаме голямо внимание на обратната информация от кандидатите, които са в центъра на нашите политики и практики за управление на равенството, многообразието и приобщаването. За повече информация за това как прилагаме тези политики на практика вижте нашата уебстраница за равните възможности.