Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Общи и специфични условия за допустимост

Общите и специалните условия за допустимост са изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят, за да кандидатстват за работа в институциите на ЕС. 

Те варират в зависимост от това дали кандидатствате за работа като постоянен служител, срочно или договорно нает служител или командирован национален експерт (КНЕ). 

Критериите за допустимост и минималните изисквания са посочени в обявлението за конкурса, поканата за изразяване на интерес или обявлението за свободна длъжност, които придружават всяко съобщение за възможност за работа

Научете повече за нашите процедури за подбор в раздел Кандидатстване на нашия уебсайт.
 

Общи условия за допустимост

Всички кандидати трябва да отговарят на поне три общи критерия за допустимост:  

  • да се ползват с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС;
  • да са изпълнили законовите си задължения по отношение на военната служба;
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Институциите, агенциите и органите на ЕС могат да добавят допълнителни критерии за допустимост.

Специфични условия за допустимост

Кандидатите трябва също така да отговарят на специфични условия, посочени в обявлението за конкурса, поканата за изразяване на интерес или обявлението за свободна длъжност.

  • Изисквания за език 

Трябва да владеете поне два официални езика на ЕС на ниво, което се изисква за процедурата за подбор, за която кандидатствате. Можете да намерите специфичните езикови изисквания в съответното обявление за конкурс, покана за изразяване на интерес или обявление за свободна длъжност. В Европейските езикови нива — Матрица за самооценка са определени различни нива на владеене на езици.

  • Образователни изисквания 

Минималните изисквания за образование са различни в зависимост от търсените профили. Като цяло:

За длъжности за лица без висше образование (ниво асистенти; функционална група I: технически задачи и задачи по административно обслужване; функционална група II: изпълнение на деловодителски/секретарски/канцеларски задължения; функционална група III: при изпълнение на административни/консултантски/езикови/технически задължения) се изисква да сте завършили средно образование 

За длъжности за лица с висше образование (ниво администратори, функционална група IV) се изисква завършено висше образование (минимум три години).

  • Професионален опит 

Можете да намерите специфичните изисквания за професионален опит в съответното обявление за конкурс, покана за изразяване на интерес или обявление за свободна длъжност.

  • Изисквания за възраст

Няма възрастова граница за кандидатстване за длъжност в институциите на ЕС, но пенсионната възраст за новоназначените длъжностни лица е 66 години. За повече подробности вижте Правилника за длъжностните лица на ЕС.
 

За по-подробна информация посетете раздела Често задавани въпроси относно критериите за допустимост.