Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Общи и специфични условия за допустимост

agenda pencil glasses usb key

Общите и специфичните условия за допустимост са изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят, за да кандидатстват за работа в институциите на ЕС. 

Те варират в зависимост от това дали кандидатствате за работа като постоянен служител, срочно или договорно нает служител или командирован национален експерт (КНЕ). 

Критериите за допустимост и минималните изисквания са посочени в обявлението за конкурса, поканата за изразяване на интерес или обявлението за свободна длъжност, които придружават всяко съобщение за възможност за работа

Научете повече за нашите процедури за подбор на страницата Процес на подбор.
 

Общи условия за допустимост

Всички кандидати трябва да отговарят на поне три общи критерия за допустимост:  

  • да се ползват с пълния обем права като гражданин на държава — членка на ЕС (вижте повече информация за това какво означава да бъдеш гражданин на ЕС на следния уебсайт: Гражданство на ЕС: Права и възможности (europa.eu)
  • да са изпълнили законовите си задължения по отношение на военната служба
  • да притежават необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Институциите, агенциите и органите на ЕС могат да добавят допълнителни критерии за допустимост.

Специфични условия за допустимост

Кандидатите трябва също така да отговарят на специфични условия, посочени в обявлението за конкурса, поканата за изразяване на интерес или обявлението за свободна длъжност.

  • Изисквания за език 

Трябва да владеете поне два официални езика на ЕС на ниво, което се изисква за процедурата за подбор, за която кандидатствате. Можете да намерите специфичните езикови изисквания в съответното обявление за конкурс, покана за изразяване на интерес или обявление за свободна длъжност. В Общата европейска референтна рамка за езиците са определени различни нива на владеене на езици.

  • Образователни изисквания 

Минималните изисквания за образование са различни в зависимост от търсените профили. Като цяло:

За длъжности за лица без висше образование (ниво асистенти; функционална група I: технически задачи и задачи по административно обслужване; функционална група II: изпълнение на деловодителски/секретарски/канцеларски задължения; функционална група III: изпълнение на административни/консултантски/езикови/технически задължения) се изисква завършено средно образование. 

За длъжности за лица с висше образование (ниво администратори; функционална група IV) се изисква завършено висше образование (минимум три години).

  • Професионален опит 

Можете да намерите специфичните изисквания за професионален опит в съответното обявление за конкурс, покана за изразяване на интерес или обявление за свободна длъжност.

  • Изисквания за възраст

Няма възрастова граница за кандидатстване за длъжност в институциите на ЕС, но пенсионната възраст за новоназначените длъжностни лица е 66 години. За повече подробности вижте Правилника за длъжностните лица на ЕС.
 

За по-подробна информация посетете раздела Често задавани въпроси относно критериите за допустимост.