Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Категории служители на ЕС

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

ЕС предлага работа в рамките на различни категории персонал: длъжностни лица, договорно и срочно наети служители, командировани национални експерти, стажанти и други. 

Щракнете върху табовете по-долу, за да научите повече за условията на заетост за всяка категория служители. 

Можете също така да видите раздел Как се кандидатства, за да научите повече за процедурите за подбор за всяка категория служители. 

Използвайте нашите примерни тестове, за да проверите уменията си и да разберете какво трябва да подобрите, за да преминете успешно процедурата за подбор. 

Можете също така да научите повече за различните профили на служители в ЕС и наличните възможности за работа.

Постоянните служители са членове на публичната служба на ЕС, назначени за неопределено време. Те съставляват основната работна сила.

Има три категории постоянни служители на ЕС: администратори (AD), асистенти (AST) и секретари/деловодители (AST/SC).

Администратори

Администраторите работят в различни сектори като правосъдие, право, финанси, околна среда и изменение на климата, външни работи, селско стопанство, икономика, информационни технологии, комуникации, човешки ресурси, наука, писмен и устен превод. 

Задълженията включват разработване на политики и законодателство; извършване на анализи и консултантска дейност; изпълнение на регулаторни задачи; участие в международни преговори; осъществяване на връзка със заинтересовани страни и партньори; провеждане на диалог с гражданите; преразглеждане и превод на правни текстове на ЕС, наред с много други. 

Кариерата на администраторите се движи от степен AD 5 до степен AD 16, като AD 5 е началната степен за служители с висше образование. Степени AD 15 и AD 16 са запазени за генерални директори. 

Подборът и назначаването могат да се извършат и на по-високи степени AD 6 или AD 7 за по-специализирани профили. В подобен случай от кандидатите ще се очаква да имат завършено образование с продължителност от няколко години, а за повечето профили и определен професионален опит, свързани с професионалната област на конкурса. 

За позициите на средни мениджъри се изисква степен от AD 9 до AD 12. Задължително изискване за подбора и назначаването на тези по-високи степени е наличието на предишен управленски опит.

Асистенти

Асистентите обикновено имат изпълнителна или техническа роля и предоставят подкрепа в различни области, като например финанси, комуникация, администрация, научни изследвания, информационни технологии или изпълнение на политики. 

Кариерата на асистентите се движи от степен AST 1 до степен AST 11, като служителите обикновено започват работа на степен AST 1 или AST 3. 

Секретари/Деловодители — Помощен персонал
 
Секретарите и деловодителите обикновено извършват задачи по офис управление и предоставят административна и техническа помощ. Задълженията им включват финализиране на документи и досиета; подпомагане на дейностите на съответния отдел (заседания, официални пътувания, дневник); събиране и разпространение на информация (актуализиране на бази данни, досиета); извършване на физически дейности.  

Кариерата на секретар/деловодител се движи от степен AST/SC 1 до степен AST/SC 6. Новите служители обикновено се назначават на степен AST/SC 1 или AST/SC 2. 

 

Вижте подробности в таблицата на заплатите.

Научете повече за процедурите за подбор и наличните възможности за работа за постоянни служители.

Възможно е да работите за ЕС на срочен договор. 

Договорно наетите служители изпълняват редица физически или административни задачи и могат да осигурят допълнителен капацитет в специализирани области, в които броят на длъжностните лица е недостатъчен.

Обикновено те се наемат на срочни договори (максимум 6 години във всяка институция на ЕС), но в някои случаи могат да им бъдат предложени безсрочни договори (в служби, агенции, делегации или представителства). 

Договорно наетите служители се назначават по два различни начина: чрез безсрочната процедура CAST или чрез специална процедура за подбор

Що се отнася до първия вид подбор, думата CAST е съкращение от Contract Agents Selection Tool (инструмент за подбор на договорно наети служители), а терминът „безсрочна“ означава, че процедурата няма краен срок за кандидатстване.

В рамките на процедурата CAST са налични множество длъжности за широк набор от професионални профили. При този подбор кандидатурата се подава за даден профил, а не за конкретна длъжност.

Институциите, органите и агенциите на ЕС могат също така да наемат договорно наети служители за заемане на конкретни длъжности чрез специални обявления за работни места за договорно наети служители. В този случай за всяка свободна длъжност се определя краен срок за кандидатстване

С нарастването на нуждите от договорно нает персонал специални обявления за свободни работни места могат да бъдат публикувани за широк кръг от профили, като например уебмастъри, служители по политиките, лингвисти, координатори на проекти, служители по сигурността, ръководители в областта на научното инженерство, шофьори, специалисти по комуникация или изследователи. 

Научете повече за процедурите за кандидатстване в рамките на безсрочната процедура CAST и специалните обявления за свободни работни места на страницата Как се кандидатства.

В рамките и на двата вида процедури кандидатите, които са успели да получат договор, ще бъдат наети на работа за определен период от време. В някои органи и агенции на ЕС договорите могат да бъдат продължени за неопределен срок.

Всички длъжности за договорно наети служители са разделени в четири функционални групи (равнища на кариера):
I. Физически дейности и задачи по административно обслужване (ФГ I)
II.  Деловодителски или секретарски задачи, офис управление и други подобни задачи (ФГ II)
III. Изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи (ФГ III)
IV. Административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи (ФГ IV)

Вижте подробности в таблицата на заплатите.

Намерете налични възможности за работа за договорно наети служители.

Срочно наетите служители се наемат за определен период от време, за да запълнят свободни длъжности в институциите и агенциите на ЕС. Този период може да варира от няколко месеца до няколко години. 

От тях може да се иска да изпълняват задачи, свързани с регулаторна, правна, научна или финансова подкрепа; да извършват анализ на политики или данни; да изпълнява задължения в областта на информационните технологии, административното обслужване, научните изследвания, комуникацията, програмирането и други области.

Срочно наетите служители заемат длъжности, които изискват различна квалификация и специализация и варират от позиции за асистенти до позиции за старши администратори. 

За длъжностите на администратори срочно наетите служители могат да бъдат назначени на начална степен AD 5 или AD 6, както и на по-висока степен. Асистентите започват от степени AST 1—AST 3, но могат да бъдат назначени и на по-висока степен за по-специализираните профили.

Вижте подробности в таблицата на заплатите.

Научете повече за процедурите за подбор и наличните възможности за работа за срочно наети служители.

Стажантските програми на ЕС осигуряват възможност на наскоро дипломиралите се висшисти да придобият професионални умения, да разширят мрежата си от контакти и да подобрят познанията си за ЕС.

Стажовете дават чудесна представа за работата на публичната служба на ЕС и се предлагат в широк кръг от области: право, човешки ресурси, околна среда, комуникация, финанси, защита на данните, научни изследвания, външна политика, интелектуална собственост и много други. 

От Европейския парламент до Европейската комисия, Съвета на ЕС, Европейската сметна палата или агенциите на ЕС — институциите и агенциите организират стажове обикновено за срок от пет месеца

За да кандидатстват за стаж, кандидатите трябва да имат университетска диплома. След като бъдат назначени, стажантите ще изпълняват задачи, подобни на тези на администраторите от по-ниска степен.

По-голямата част от стажовете са платени, обикновено около 1200 евро на месец.

Научете повече подробности и как да кандидатствате на нашата специална страница за стажовете

Можете също така да видите информация за нашата програма за посланици на EU Careers за студенти, които се интересуват да популяризират работата в институциите на ЕС в своите университетски кампуси.

Командированите национални експерти (КНЕ) са квалифицирани държавни служители от държавите от ЕС, които внасят експертния си опит в работата на ЕС за определен период от време. 

Институциите и агенциите на ЕС ги наемат, когато се нуждаят от служители с уникалния набор от умения, характерен за КНЕ. Търсените компетенции могат да варират от технически, правни, финансови и комуникационни до компетенции в областта на сигурността, информационните технологии, здравеопазването, храните или човешките ресурси.

Обменът на експертен опит е от полза и за двете страни и допринася за развитието на ефективни и гладки работни отношения между ЕС и неговите държави членки. 

В края на периода на командироване националните експерти отнасят придобития в ЕС опит обратно в публичната администрация на своите страни.

Научете повече за процедурите за подбор и наличните възможности за работа за КНЕ.

Съществуват няколко други категории служители, като например:
• Временен персонал 
• Експерти към ЕС
• Парламентарни сътрудници
• Лингвисти на свободна практика
• Персонал по поддръжка и персонал в столове

Научете повече за тези категории и за процедурите за кандидатстване на страницата Как се кандидатства.