Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Категории служители на ЕС

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Постоянните служители са членове на публичната служба на ЕС, назначени за неопределено време. Те съставляват основната работна сила.

Има три категории постоянни служители на ЕС: администратори (AD), асистенти (AST) и секретари/деловодители (AST/SC).

Администратори

Администраторите работят в различни сектори като правосъдие, право, финанси, околна среда и изменение на климата, външни работи, селско стопанство, икономика, информационни технологии, комуникации, човешки ресурси, наука, писмен и устен превод. 

Задълженията включват разработване на политики и законодателство; извършване на анализи и консултантска дейност; изпълнение на регулаторни задачи; участие в международни преговори; осъществяване на връзка със заинтересовани страни и партньори; провеждане на диалог с гражданите; преразглеждане и превод на правни текстове на ЕС, наред с много други. 

Кариерата на администраторите се движи от степен AD 5 до степен AD 16, като AD 5 е началната степен за служители с висше образование; степени AD 15 и AD 16 са запазени за генерални директори. 

Подборът и назначаването могат да се извършат и на по-високи степени AD 6 или AD 7 за по-специализирани профили. В подобен случай от кандидатите ще се очаква да имат завършено образование с продължителност от няколко години, а за повечето профили и определен професионален опит, свързани с професионалната област на конкурса. 

За позициите на средни мениджъри се изисква степен от AD 9 до AD 12. Задължително изискване за подбора и назначаването на тези по-високи степени е наличието на предишен управленски опит.

Асистенти

Асистентите обикновено имат изпълнителна или техническа роля и предоставят подкрепа в различни области, като например финанси, комуникация, администрация, научни изследвания, информационни технологии или изпълнение на политики. 

Кариерата на асистентите се движи от степен AST 1 до степен AST 11, като служителите обикновено започват работа на степен AST 1 или AST 3. 

Секретари/Деловодители — Помощен персонал
 
Секретарите и деловодителите обикновено извършват задачи по офис управление и предоставят административна и техническа помощ. Техните задължения включват финализиране на документи и досиета; подпомагане на дейностите на съответния отдел (заседания, официални пътувания, дневник); събиране и разпространение на информация (актуализиране на бази данни, досиета); извършване на физически дейности.  

Кариерата на секретар/деловодител се движи от степен AST/SC 1 до степен AST/SC 6. Новите служители обикновено се назначават на степен AST/SC 1 или AST/SC 2. 

 

Вижте подробности в таблицата на заплатите.

Научете повече за процедурите за подбор и наличните възможности за работа за постоянни служители.

Възможно е да работите за ЕС на срочен договор. 

Договорно наетите служители изпълняват редица физически или административни задачи и могат да осигурят допълнителен капацитет в специализирани области, в които броят на длъжностните лица е недостатъчен.

Обикновено те се наемат на срочни договори (максимум 6 години във всяка институция на ЕС), но в някои случаи могат да им бъдат предложени безсрочни договори (в служби, агенции, делегации или представителства). 

Договорно наетите служители се назначават по два различни начина: чрез безсрочната процедура CAST или чрез специална процедура за подбор

Що се отнася до първия вид подбор, думата CAST е съкращение от Contract Agents Selection Tool (инструмент за подбор на договорно наети служители), а терминът „безсрочна“ означава, че процедурата няма краен срок за кандидатстване.

В рамките на процедурата CAST са налични множество длъжности за широк набор от професионални профили. При този подбор кандидатурата се подава за даден профил, а не за конкретна длъжност.

Институциите, органите и агенциите на ЕС могат също така да наемат договорно наети служители за заемане на конкретни длъжности чрез специални обявления за работни места за договорно наети служители. В този случай за всяка свободна длъжност се определя краен срок за кандидатстване

С нарастването на нуждите от договорно нает персонал специални обявления за свободни работни места могат да бъдат публикувани за широк кръг от профили, като например уебмастъри, служители по политиките, лингвисти, координатори на проекти, служители по сигурността, ръководители в областта на научното инженерство, шофьори, специалисти по комуникация или изследователи. 

Научете повече за процедурите за кандидатстване в рамките на безсрочната процедура CAST и специалните обявления за свободни работни места на страницата Процес на подбор.

В рамките и на двата вида процедури кандидатите, които са успели да получат договор, ще бъдат наети на работа за определен период от време. В някои органи и агенции на ЕС договорите могат да бъдат продължени за неопределен срок.

Всички длъжности за договорно наети служители са разделени в четири функционални групи (равнища на кариера):

Функционална група (ФГ)

Степен

Задачи

ФГ IV

13 до 18

Административни, консултантски, езикови и други подобни технически функции, осъществявани под ръководството на длъжностни лица или срочно наети служители.

ФГ III

8 до 12

Изпълнителни функции, съставяне на текстове, счетоводство и други подобни технически задачи, осъществявани под ръководството на длъжностни лица или срочно наети служители.

ФГ II

4 до 7

Деловодителски и секретарски функции и други подобни задачи, осъществявани под ръководството на длъжностни лица или срочно наети служители.

ФГ I

1 до 3

Технически задачи и задачи по административно обслужване, осъществявани под ръководството на длъжностни лица или срочно наети служители.

Вижте повече подробности в таблицата на заплатите (14/12/2023 - C/2023/1544).

Намерете налични възможности за работа за договорно наети служители.

Срочно наетите служители се наемат за определен период от време, за да запълнят свободни длъжности в институциите и агенциите на ЕС. Този период може да варира от няколко месеца до няколко години. 

От тях може да се иска да изпълняват задачи, свързани с регулаторна, правна, научна или финансова подкрепа; да извършват анализ на политики или данни; да изпълнява задължения в областта на информационните технологии, административното обслужване, научните изследвания, комуникацията, програмирането и други области.

Срочно наетите служители заемат длъжности, които изискват различна квалификация и специализация и варират от позиции за асистенти до позиции за старши администратори. 

За длъжностите на администратори срочно наетите служители могат да бъдат назначени на начална степен AD 5 или AD 6, както и на по-висока степен. Асистентите започват от степени AST 1—AST 3, но могат да бъдат назначени и на по-висока степен за по-специализираните профили.

Вижте подробности в таблицата на заплатите.

Научете повече за процедурите за подбор и наличните възможности за работа за срочно наети служители.

Стажантските програми на ЕС осигуряват възможност на наскоро дипломиралите се висшисти да придобият професионални умения, да разширят мрежата си от контакти и да подобрят познанията си за ЕС.

Стажовете дават чудесна представа за работата на публичната служба на ЕС и се предлагат в широк кръг от области: право, човешки ресурси, околна среда, комуникация, финанси, защита на данните, научни изследвания, външна политика, интелектуална собственост и много други. 

От Европейския парламент до Европейската комисия, Съвета на ЕС, Европейската сметна палата или агенциите на ЕС — институциите и агенциите организират стажове обикновено за срок от пет месеца

За да кандидатстват за стаж, кандидатите трябва да имат университетска диплома. След като бъдат назначени, стажантите ще изпълняват задачи, подобни на тези на администраторите от по-ниска степен.

По-голямата част от стажовете са платени, обикновено около 1200 евро на месец.

Научете повече подробности и как да кандидатствате на нашата специална страница за стажовете

Можете също така да видите информация за нашата програма за посланици на EU Careers за студенти, които се интересуват да популяризират работата в институциите на ЕС в своите университетски кампуси.

Институциите и агенциите на ЕС наемат командировани национални експерти (КНЕ), когато се нуждаят от служители с уникалния набор от умения, характерен за тези експерти: технически, правни и финансови умения, умения в областта на сигурността и др.  

Длъжностите за КНЕ често се обявяват на страницата на EPSO за свободни работни места. Всички подробности, свързани с процеса на подбор, условията за командироване, критериите за допустимост и естеството на задачите, се посочват в съответното обявление за свободна длъжност. 

Институциите, органите и агенциите на ЕС, набиращи персонал, отговарят за своите процедури за кандидатстване и назначаване на работа. 

Свържете се с постоянното представителство на вашата страна към ЕС, за да се информирате за текущите възможности.

Съществуват няколко други категории служители, като например:

• временно наети служители 
• експерти към ЕС
• парламентарни сътрудници
• лингвисти на свободна практика
• персонал по поддръжката и персонал в столова

Научете повече за тези категории и за процедурите за кандидатстване на специалната страница.