Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Nikos Z., audítor

„Na Európsky dvor audítorov som nastúpil v roku 2006. Ako audítor pracujem na politike súdržnosti a výročnej správe o výkonnosti, ktorá poskytuje celkové posúdenie pridanej hodnoty programov EÚ.

Medzi moje úlohy patrí plánovanie auditov, hodnotenie dôkazov, preskúmavanie širokej škály dokumentov, vypracúvanie správ, ako aj vykonávanie kontrol na mieste, ktoré sa týkajú orgánov a príjemcov v členských štátoch. Naším hlavným pracovným jazykom je angličtina, ale hovoríme aj niekoľkými ďalšími jazykmi. Dobré komunikačné a organizačné zručnosti sú pre moju prácu nevyhnutné.

V minulosti som sa venoval inžinierstvu, neskôr štúdiu v oblasti verejnej správy. Taktiež som získal kvalifikáciu certifikovaného vnútorného audítora na Inštitúte vnútorných audítorov a následne som ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore riadenia a poradenstva v oblasti auditu. Pred nástupom na Európsky dvor audítorov som pracoval ako projektový manažér a vnútorný audítor v priemyselných organizáciách.“

Audítor, Európsky dvor audítorov