Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Benefity

Zamestnanci EÚ zavádzajú hodnoty Európskej únie do praxe, zúčastňujú sa na tvorbe rozhodnutí a plnení plánov. Ich práca má ďalekosiahly dosah na milióny občanov EÚ.

EÚ zároveň ponúka celý rad atraktívnych benefitov v oblasti uspokojovania profesijných, osobných a vzdelávacích potrieb svojich zamestnancov.

Kliknutím na časti uvedené nižšie sa zobrazí viac informácií.

Práca v dynamickom prostredí inštitúcií EÚ môže byť veľmi náročná. EÚ však podporuje zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorá motivuje ľudí, aby naplno využívali čas na pracovisku i mimo neho.

Práca v inštitúciách EÚ vám umožní uspokojovať potreby svojho kariérneho aj osobného života – nebudete musieť uprednostňovať jedno pred druhým.

Pružný pracovný čas, možnosti telepráce, prístup k širokej škále kurzov osobného rozvoja, rozmanitá a inkluzívna pracovná kultúra, expatriačné dávky (napr. príspevky na cestovanie a expatriáciu) a rodinné benefity (napr. príspevok na nezaopatrené dieťa, európske školy, rodičovská dovolenka) – to sú príklady výhod na podporu spokojnosti zamestnancov.

Bez ohľadu na to, či sa uchádzate o pracovné miesto na dobu neurčitú alebo určitú, inštitúcie EÚ ponúkajú zaujímavý plat, ktorý bude zodpovedať vašim zručnostiam, skúsenostiam, zodpovednostiam a motivácii.

Platy sa líšia v závislosti od platovej triedy a funkcie; v prípade úradníkov sa počiatočný plat pohybuje na úrovni od 3 000 EUR (AST) do 5 000 EUR (AD) v závislosti od vstupnej platovej triedy. V prípade zmluvných zamestnancov sa počiatočný plat pohybuje na úrovni od 2 000 EUR do 2 500 EUR. Platy sa zvyšujú na základe zásluh a počtu odpracovaných rokov v priebehu vašej kariéry.

Ďalšie informácie nájdete v tejto platovej tabuľke.

V závislosti od osobnej situácie môžete mať nárok aj na rôzne príplatky, napríklad príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na expatriáciu, náhrada nákladov na dopravu alebo príspevok na pobyt v zahraničí.

Ďalšie informácie nájdete v služobnom poriadku EÚ.

Ak máte rodinu alebo ju v určitom okamihu budúcnosti plánujete, budete mať nárok na dodatočné dávky, napríklad príspevok na domácnosť a dieťa, rodičovskú dovolenku, príspevok na vzdelanie a príspevok na ročné cestovné výdavky pre cudzincov a ich rodinných príslušníkov.

Práca v Bruseli alebo Luxemburgu vám prinesie ďalšiu výhodu: obidve tieto mestá sú dobrým miestom na život pre rodiny, majú vynikajúce miestne i medzinárodné školy, ako aj zariadenia starostlivosti o deti. Patria k nim aj Európske školy, ktoré deťom zamestnancov EÚ ponúkajú viacjazyčné a multikultúrne vzdelávanie.

 

Európske školy

Európske školy sú oficiálnymi vzdelávacími zariadeniami pod spoločnou kontrolou orgánov verejnej správy 27 členských štátov EÚ. Zamerané sú predovšetkým na deti zamestnancov európskych inštitúcií. Poslaním Európskych škôl je poskytovať viacjazyčné a multikultúrne kvalitné vzdelávanie pre deti v škôlke, ako aj pre žiakov na úrovni základných a stredných škôl. Základná výučba sa uskutočňuje v úradných jazykoch EÚ. Vďaka tejto zásade možno zachovať prioritu materinského jazyka žiaka (L1). V dôsledku toho každá škola pozostáva z viacerých jazykových sekcií. V záujme podpory jednoty školy a skutočného multikultúrneho vzdelávania sa kladie veľký dôraz na učenie sa, porozumenie a používanie cudzích jazykov.

Sieť Európskych škôl v súčasnosti tvorí 13 škôl s celkovým počtom približne 28 300 zapísaných žiakov. Väčšina z nich navštevuje školy v Bruseli a Luxemburgu. Školy sú však aj v iných členských štátoch.

Dostupné sú ďalšie informácie o cieľoch a zásadách Európskych škôl, ako aj prehľad všetkých ich lokalít.

Práca v inštitúciách EÚ znamená celoživotnú príležitosť na profesionálny a osobný rast.

Rozvíjaním nových zručností si zamestnanci môžu udržiavať motiváciu na vysokej úrovni, pokročiť v práci a dosiahnuť plný kariérny potenciál.

K dispozícii sú kurzy odbornej prípravy zamerané na širokú škálu tém, za všetky možno spomenúť napríklad diplomaciu EÚ, začleňovanie a rozmanitosť, politiky EÚ, medziinštitucionálne vzťahy, riešenia v pracovnej a sociálnej oblasti či rozvoj IT a digitálnych technológií.

Časť kurzov odbornej prípravy má na starosti Európska škola verejnej správy (EUSA), ktorá bola vytvorená na to, aby zamestnancom EÚ poskytovala vysokokvalitné medziinštitucionálne kurzy.

Úradníci EÚ ovládajú aspoň dva jazyky EÚ a pred prvým povýšením musia preukázať svoje zručnosti v treťom jazyku.

Zamestnanci EÚ komunikujú v každodennej práci vo viacerých jazykoch. Dôležitou súčasťou kariéry zamestnancov je aj sústavné rozvíjanie jazykov, a preto EÚ ponúka rôzne jazykové kurzy.