Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

O úrade EPSO

EPSO: kariéra v EÚ pre talentovaných ľudí

Hlavným poslaním úradu EPSO je uspokojovať personálne potreby inštitúcií EÚ výberom talentovaných uchádzačov prostredníctvom všeobecných a špecializovaných výberových konaní. Úrad EPSO plní tento cieľ ako dôveryhodný sprostredkovateľ medzi inštitúciami EÚ, odborníkmi a absolventmi. Prispieva tak k budovaniu súčasnej, ako aj budúcej európskej verejnej služby.

Úrad EPSO je medziinštitucionálny úrad, ktorý je zodpovedný najmä za výber zamestnancov Európskeho parlamentu, Rady Európskej únie, Európskej komisie, Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, európskeho ombudsmanaeurópskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Každá z týchto inštitúcií si vyberá zamestnancov zo zoznamu úspešných uchádzačov, ktorý jej poskytol úrad EPSO.

Základné informácie o inštitúciách, ktoré sú našimi klientami, nájdete na tejto stránke.

Our vision is to provide the EU institutions with the workforce that best matches their needs. This is accomplished by deploying high quality, efficient and effective selection procedures, together with an innovative approach.

The following drivers will steer our set strategic direction:

 • Proactivity and client orientation
 • Adopting an innovation mindset and the ability to anticipate trends in talent spotting
 • Using selection methods that attract diverse talent pool.
 • Offering a catalogue of services reflecting the needs of the client institutions.
 • Ensuring that procedures are clear, transparent and accessible to all candidates. Complaints are meant to be exceptional and acted on in the spirit of good administrative practices.

Pri dosahovaní našej vízie sa budúce opatrenia úradu EPSO budú riadiť tromi hlavnými zásadami:

 • Presnosť: Úrad EPSO sa snaží prijať najlepšie metódy výberu, a to testovaním správnych spôsobilostí správnymi testami. Cieľom je zamerať sa na najvhodnejších kandidátov a vyhodnotiť ich výkonnosť podľa najlepších medzinárodných postupov.
 • Agilita: Postupy úradu EPSO sú čoraz modulárnejšie a schopné prispôsobiť sa osobitným potrebám klientských inštitúcií. Neoddeliteľnou súčasťou tohto prístupu je spätná väzba a pravidelné interné preskúmania.
 • Rýchlosť: Trvanie výberových konaní úradu EPSO sa skracuje. To sa dosahuje predvídaním a posilnením práce výberových komisií a zamestnancov, zlepšením spolupráce s klientskymi inštitúciami a zjednodušením výberových konaní, odstránením zbytočných byrokratických prvkov.
 • Profesijná bezúhonnosť — zamestnanci úradu EPSO si navzájom dôverujú, konajú čestne a v dobrej viere, pričom zachovávajú záujmy služieb a klientskych inštitúcií.
 • Profesionalita — úrad EPSO uskutočňuje výberové konania spravodlivo a efektívne, pričom využíva najlepšie postupy a zabezpečuje kvalitu a spokojnosť klientov v podobe špecializovaných a kvalifikovaných zamestnancov. Úrad EPSO je inovatívny a dynamický, odhodlaný naplno využiť svoj potenciál.
 • Kvalitné služby — úrad EPSO sa usiluje poskytovať klientskym inštitúciám vynikajúce štandardy služieb načas. Dosahuje to dôkladným vypočutím zainteresovaných strán a neustálym zlepšovaním sa na základe ich spätnej väzby.
 • Rozmanitosť a rešpekt — samotný tím EPSO odzrkadľuje rozmanitosť a podporuje všetkých svojich zamestnancov bez ohľadu na ich pôvod, aby mohli vynakladať maximálne úsilie v záujme plnenia spoločných cieľov. Úctivé profesionálne správanie je hlavnou zásadou vo všetkých pracovných vzťahoch v úrade EPSO.
 • Spolupráca — EPSO podporuje spoluprácu na vnútornej úrovni a so všetkými zainteresovanými stranami. Vytvára tým kvalitné partnerstvá s cieľom zlepšiť celkovú výkonnosť poskytovateľa služieb. Aktívne sa využívajú a podporujú spoločné pracovné platformy. Hlbšie synergie počas celého procesu podporujú proaktivitu, orientáciu na klienta a rozvoj kultúry excelentnosti.

Dnes úrad EPSO spracováva v priemere 46 000 žiadostí ročne s cieľom obsadiť približne 1 300 pracovných miest v inštitúciách EÚ. Testovanie prebieha v 24 jazykoch – ide o svetový unikát.

Informácie o stretnutiach so zástupcami záujmových skupín, ktoré organizuje riaditeľ úradu EPSO.

Úrad EPSO spravuje webovú stránku EU Careers, ktorá obsahuje informácie pre širokú verejnosť o výberových konaniach EÚ a výberových konaniach EPSO v 24 jazykoch. Sledujte EU Careers na sociálnych sieťach FacebookTwitterLinkedIn a Instagram.

 

Pozrite si krátke video o úrade EPSO: