Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Kategórie zamestnancov pre EÚ

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Stáli zamestnanci sú členmi verejnej služby EÚ vymenovanými na neurčitý čas. Tvoria hlavnú pracovnú silu.

V EÚ pôsobia tri kategórie stálych úradníkov: administrátori (AD), asistenti (AST) a sekretári/administratívni pracovníci (AST/SC).

Administrátori

Administrátori pracujú v rôznych oblastiach, ako sú spravodlivosť, právo, financie, životné prostredie a zmena klímy, zahraničné veci, poľnohospodárstvo, ekonómia, IT, komunikácia, ľudské zdroje, veda, preklad a tlmočenie. 

Súčasťou pracovnej náplne je tvorba politík a právnych predpisov; vykonávanie analýz a poradenstvo; plnenie regulačných úloh; účasť na medzinárodných rokovaniach; nadväzovanie kontaktov so zainteresovanými stranami a partnermi; dialóg s občanmi; revízia a preklad právnych textov EÚ, ako aj mnohé ďalšie úlohy. 

Kariérny postup administrátora tvoria platové triedy AD 5 až AD 16, pričom AD 5 je vstupnou platovou triedou pre absolventov vysokých škôl; triedy AD 15 a AD 16 sú vyhradené pre generálnych riaditeľov. 

Výberové konania a prijímanie do služobného pomeru sú možné aj v rámci vyšších platových tried AD 6 alebo AD 7, pokiaľ ide o profily špecialistov. V takom prípade sa pri väčšine profilov bude od uchádzačov očakávať príslušné vzdelanie a niekoľkoročné pracovné skúsenosti. 

Platové triedy AD 9 až AD 12 sa vyžadujú v prípade pozícií stredného manažmentu. Pre výber a nábor do týchto vyšších platových tried je potrebné mať predchádzajúcu prax v oblasti riadenia.

Asistenti

Asistenti sú zvyčajne výkonnými a technickými pracovníkmi, ktorí poskytujú podporu v rôznych oblastiach, ako sú najmä financie, komunikácia, administratíva, výskum, IT alebo vykonávanie politiky. 

Kariérny postup asistenta tvoria platové triedy AST 1 až AST 11, pričom noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platových tried AST 1 alebo AST 3. 

Sekretári/administratívni pracovníci – zamestnanci poskytujúci podporu
 
Sekretári a administratívni pracovníci vo všeobecnosti plnia úlohy vedenia kancelárií a poskytujú administratívnu a technickú podporu. Medzi ich povinnosti patria finalizácia dokumentov a spisov; podpora činností oddelenia alebo odboru (stretnutia, služobné cesty, plánovanie); zhromažďovanie a šírenie informácií (aktualizácia databáz, spisov); vykonávanie manuálnych úloh.  

Kariérny postup sekretárov/administratívnych pracovníkov tvoria platové triedy AST/SC 1 až AST/SC 6. Noví zamestnanci sú zvyčajne zaradení do platovej triedy AST/SC1 alebo AST/SC2. 

 

Ďalšie informácie nájdete v tejto platovej tabuľke.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a dostupných pracovných príležitostiach pre stálych zamestnancov.

Pre EÚ je možné pracovať na základe zmluvy na dobu určitú. 

Zmluvní zamestnanci vykonávajú manuálne a administratívne úlohy, prípadne môžu dopĺňať kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých nie je dostatok úradníkov s požadovanými zručnosťami.

Vo všeobecnosti sa prijímajú na základe dočasných pracovných zmlúv (maximálne 6 rokov v jednej inštitúcii EÚ), ale v niektorých prípadoch im môžu byť ponúknuté zmluvy na dobu neurčitú (v úradoch, agentúrach, delegáciách alebo zastúpeniach). 

Zmluvní zamestnanci sa prijímajú dvoma rôznymi spôsobmi: buď cez časovo neobmedzené výberové konanie CAST alebo cez ad hoc výberové konanie

Slovo CAST pri prvom type výberu znamená nástroj na výber zmluvných zamestnancov (z angl. „Contract Agents Selection Tool“) a slovné spojenie „časovo neobmedzené“ znamená, že je otvorené a nemá konečný termín na podanie prihlášky.

Pozície súvisiace s časovo neobmedzeným výberovým konaním CAST sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. V rámci týchto výberových konaní sa uchádzači uchádzajú o profil, nie o konkrétne pracovné miesto.

Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ môžu takisto prijímať zmluvných zamestnancov na obsadenie konkrétnych pracovných miest prostredníctvom ad hoc výberových konaní pre zmluvných zamestnancov. V tomto prípade je pre každé voľné pracovné miesto stanovený záverečný termín na podávanie prihlášok

Vzhľadom na čoraz väčší dopyt po zmluvných zamestnancoch sa môžu ad hoc výberové konania uverejňovať pre širokú škálu profilov, za všetky možno spomenúť napríklad správcov webových stránok, odborných referentov, lingvistov, koordinátorov projektov, zamestnancov strážnej služby, manažérov v oblasti vedeckého inžinierstva, vodičov, odborníkov na komunikáciu či výskumníkov. 

Ďalšie informácie o postupoch podávania žiadostí pre časovo neobmedzené výberové konania CAST alebo ad hoc výberové konania nájdete na našej stránke Výberové konanie.

V prípade CAST i ad hoc konaní budú úspešní uchádzači zamestnaní na stanovený čas. Niektoré orgány a agentúry EÚ môžu zmluvným zamestnancom zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú.

Všetky pozície zmluvných zamestnancov sú rozdelené do štyroch funkčných skupín (kariérna úroveň):

Funkčná skupina (FS)

Platová trieda

Úlohy

FS IV

13 až 18

Administratívne, poradenské, jazykové a ekvivalentné technické úlohy, vykonávané pod dozorom úradníkov alebo dočasných zamestnancov.

FS III

8 až 12

Výkonné úlohy, plánovacie, účtovnícke a iné rovnocenné technické úlohy, vykonávané pod dozorom úradníkov alebo dočasných zamestnancov.

FS II

4 až 7

Kancelárske a sekretárske práce, riadenie administratívy a iné rovnocenné úlohy, vykonávané pod dozorom úradníkov alebo dočasných zamestnancov.

FS I

1 až 3

Manuálne a administratívne pomocné služobné úlohy, vykonávané pod dozorom úradníkov alebo dočasných zamestnancov.

Ďalšie informácie nájdete v tejto platovej tabuľke (14. 12. 2023 – C/2023/1544).

Vyhľadať pracovné príležitosti pre zmluvných zamestnancov.

Dočasní zamestnanci sa prijímajú na obsadenie voľných pracovných miest v inštitúciách a agentúrach EÚ na určitý čas; môže ísť o niekoľko mesiacov až niekoľko rokov. 

Môže sa od nich vyžadovať, aby vykonávali regulačné, právne, vedecké alebo finančné podporné úlohy;  vykonávali politiky a analyzovali údaje alebo vykonávali úlohy v rôznych iných oblastiach, za všetky môžeme spomenúť napríklad IT, administratívu, výskum, komunikáciu či programovanie.

Dočasní zamestnanci zastávajú pracovné pozície, ktoré si vyžadujú rôzne typy kvalifikácie a špecializácie – od asistentov až po vyššie pozície administrátorov. 

Pokiaľ ide o pozície administrátorov, dočasní zamestnanci môžu byť zaradení do počiatočných platových triedy AD 5 – AD 6 alebo vyšších. Podobne sa aj platové triedy asistentov začínajú na úrovni AST 1 – AST 3 a v prípade špecializovanejších profilov môžu byť vyššie.

Ďalšie informácie nájdete v tejto platovej tabuľke.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a dostupných pracovných príležitostiach pre dočasných zamestnancov.

Programy stáží EÚ ponúkajú čerstvým absolventom príležitosť zvýšiť si odborné zručnosti, rozšíriť si sieť kontaktov a prehĺbiť si znalosti o EÚ.

Vďaka stážam sa možno dôkladne oboznámiť s prácou verejnej služby EÚ. Dostupné sú v širokej škále oblastí: právo, ľudské zdroje, životné prostredie, komunikácia, financie, ochrana údajov, vedecký výskum, zahraničná politika, duševné vlastníctvo a mnohé ďalšie. 

Európsky parlament, Európska komisia, Rada EÚ, Európsky dvor audítorov či agentúry EÚ – inštitúcie a agentúry organizujú stáže zvyčajne v trvaní piatich mesiacov

Na stáž sa môžu prihlásiť len uchádzači s vysokoškolským vzdelaním. Po prijatí na stáž plnia stážisti pracovné úlohy, ktoré sú porovnateľné s pracovnou náplňou zamestnancov na pozíciách administrátorov v nižších platových triedach.

Väčšina stáží je platená, zvyčajne okolo 1 200 EUR mesačne.

Bližšie informácie a postup podávania prihlášok sú uvedené na našej stránke venovanej stážam

Pozrite si aj náš program ambasádorov pre kariéru v EÚ určený študentom, ktorí majú záujem propagovať kariéru v EÚ na svojich univerzitách.

Inštitúcie a agentúry EÚ ich prijímajú vždy, keď potrebujú pracovníkov s jedinečnými zručnosťami, ktoré títo VNE ponúkajú: technické zručnosti, zručnosti v oblasti bezpečnosti a práva, finančné odborné znalosti a mnohé ďalšie.  

Pracovné pozície pre VNE sa spravidla uverejňujú na stránke úradu EPSO venovanej voľným pracovným miestam. Všetky podrobné informácie týkajúce sa výberového konania, podmienok vyslania, podmienok účasti a povahy pracovných úloh možno nájsť v príslušnom oznámení o voľnom pracovnom mieste. 

Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ organizujúce nábory sú zodpovedné za svoje vlastné postupy podávania prihlášok a prijímania pracovníkov. 

Ďalšie informácie o aktuálnych príležitostiach vám poskytne stále zastúpenie vašej krajiny pri EÚ.

Existuje niekoľko kategórií ostatných zamestnancov, napríklad:

• Dočasní agentúrni zamestnanci 
• Experti EÚ
• Asistenti poslancov
• Externí lingvisti
• Pracovníci údržby a stravovacích zariadení

Ďalšie informácie o týchto kategóriách zamestnancov a postupoch podávania žiadostí v prípade záujmu o takéto pozície nájdete na našej osobitnej stránke.