Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Všeobecné a osobitné podmienky účasti

Všeobecné a osobitné podmienky účasti sú podmienky, ktoré musia uchádzači spĺňať, aby sa mohli uchádzať o zamestnanie v inštitúciách EÚ. 

Líšia sa v závislosti od toho, či majú uchádzači záujem o pozíciu stáleho, dočasného alebo zmluvného zamestnanca, prípadne vyslaného národného experta (VNE). 

Všetky podmienky účasti a minimálne požiadavky sú špecifikované v oznámení o výberovom konaní, vo výzve na vyjadrenie záujmu alebo v oznámení o voľnom pracovnom mieste, ktoré sú priložené ku každému oznámeniu o pracovnej príležitosti

Ďalšie informácie o našich výberových konaniach nájdete na našej stránke Ako podať prihlášku.
 

Všeobecné podmienky účasti

Všetci uchádzači musia spĺňať aspoň tri všeobecné podmienky účasti:  

  • požívať všetky práva občana členského štátu EÚ,
  • mať splnené všetky povinnosti, ktoré ukladajú vnútroštátne právne predpisy v súvislosti s vojenskou službou,
  • spĺňať morálne požiadavky potrebné na vykonávanie príslušných pracovných úloh.

Inštitúcie, agentúry a orgány EÚ môžu pridať ďalšie podmienky účasti.

Osobitné podmienky účasti

Uchádzači musia spĺňať aj osobitné požiadavky stanovené v oznámení o výberovom konaní, vo výzve na vyjadrenie záujmu či v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

  • Jazykové požiadavky 

Na účely výberového konania, ktorého sa zúčastňujete, musíte mať požadovanú úroveň aspoň dvoch úradných jazykov EÚ. Osobitné jazykové požiadavky nájdete v príslušnom oznámení o výberovom konaní, vo výzve na vyjadrenie záujmu alebo v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Jednotlivé úrovne znalostí sú vymedzené v systéme Európske úrovne jazykov – tabuľka pre sebahodnotenie.

  • Požiadavky na vzdelanie 

Minimálne požiadavky na vzdelanie sa líšia v závislosti od konkrétnych profilov. Všeobecne platí:

Pozície, na ktoré nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie (úroveň asistentov; funkčná skupina I: manuálna a administratívna podpora; funkčná skupina II: vykonávanie úloh v oblasti administratívy/sekretariátu/riadenia kancelárie; funkčná skupina III: vykonávanie administratívnych/poradenských/lingvistických/technických úloh), si vyžadujú ukončené sekundárne vzdelanie. 

Pozície, na ktoré je potrebné vysokoškolské vzdelanie (úroveň administrátorov; funkčná skupina IV), si vyžadujú ukončené univerzitné vzdelanie (minimálne trojročné).

  • Odborná prax 

Musíte spĺňať požiadavky na odbornú prax uvedené v príslušnom oznámení o výberovom konaní, vo výzve na vyjadrenie záujmu alebo v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

  • Požiadavky týkajúce sa veku

Pre uchádzačov o pracovné pozície v EÚ nie je stanovená žiadna veková hranica. Novoprijatí úradníci EÚ však odchádzajú do dôchodku po dosiahnutí veku 66 rokov. Viac informácií nájdete v Služobnom poriadku úradníkov EÚ.
 

Podrobnejšie informácie nájdete v časti najčastejších otázok týkajúcich sa podmienok účasti.