Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Aký druh odborných kvalifikácií potrebujem?

Question categories:

V niektorých prípadoch sa môže požadovať príslušná prax.

Aby mohla byť vaša odborná prax zohľadnená, musí ísť o platný pracovnoprávny vzťah vymedzený takto:

  • reálny, skutočný výkon pracovnej činnosti
  • za odplatu,
  • ktorú uchádzač vykonával ako zamestnanec (na základe akéhokoľvek typu zmluvy) alebo ako poskytovateľ služieb.

Vaša odborná prax sa zohľadní len vtedy, ak jej obsah súvisí s náplňou práce opísanou v oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Vaša odborná prax sa započíta takto:

  • Platená práca na základe akéhokoľvek typu zmluvy (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, štátny zamestnanec, podnikateľ, externý konzultant atď.)
  • Dobrovoľnícka práca: dobrovoľnícka práca sa zohľadní len vtedy, ak bola platená. Dobrovoľnícka práca musí byť porovnateľná s prácou na plný úväzok, a to z hľadiska počtu odpracovaných hodín aj trvania práce.
  • Stáž: stáže sa zohľadnia, ak sú platené.
  • Povinná vojenská služba: povinná vojenská služba sa zohľadní počas obdobia nepresahujúceho zákonné trvanie služby v členskom štáte, ktorého ste štátnym príslušníkom. (Vojenská služba sa môže uskutočniť pred získaním kvalifikácie, ktorá oprávňuje na účasť na výberovom konaní, alebo po získaní uvedenej kvalifikácie).
  • Materská dovolenka/rodičovská dovolenka/dovolenka v prípade osvojenia si dieťaťa: táto dovolenka sa zohľadní, ak bola čerpaná v rámci pracovnoprávneho vzťahu. Ak k uvedenej udalosti (narodeniu alebo osvojeniu si dieťaťa) dôjde v období, keď ste nezamestnaný(-á), príslušná dovolenka sa nezohľadní. 
  • Doktorandské štúdium: Doktorandské štúdium sa započítava do odbornej praxe aj v prípade, že nebolo platené, avšak maximálne v trvaní troch rokov a za predpokladu, že bolo úspešne ukončené získaním akademického titulu PhD.
  • Práca na kratší pracovný čas: práca na kratší pracovný čas sa zaráta na pomernom základe odpracovaného času. Napríklad, ak ste pracovali šesť mesiacov na polovičný pracovný čas, zarátajú sa vám tri mesiace ako odborná prax.

Odborná prax sa započíta len vtedy, ak bola nadobudnutá po získaní diplomu, ktorý oprávňuje na účasť na výberovom konaní.