Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Co powinienem zrobić, jeśli uważam, że podczas konkursu nie zostałem/-am potraktowany/-a sprawiedliwie ze względu na pewne moje cechy?

EPSO przywiązuje dużą wagę do równości, różnorodności i włączenia społecznego oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru.

Jeśli uważasz, że zostałeś/-aś potraktowany/-a w niesprawiedliwy lub dyskryminujący sposób ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, bezzwłocznie skontaktuj się z nami i przekaż nam swoje uwagi i spostrzeżenia.

Bardzo sobie cenimy uwagi kandydatów – to z myślą o nich tworzymy i wdrażamy naszą politykę w zakresie równości, różnorodności i włączenia społecznego. Więcej informacji o tym, w jaki sposób wprowadzamy ją w życie, znajdziesz na naszej stronie na temat polityki równych szans.