Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh
MInna EPDO director

Minna Vuorio

Ó mhí na Bealtaine 2020 i leith, is í Minna Vuorio Stiúrthóir na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne (EPSO) agus Príomhoide na Scoile Riaracháin Eorpaí (EUSA). Is í atá freagrach as dea-fheidhmiú na hOifige agus na Scoile faoi údarás Bhord Bainistíochta EPSO/EUSA.

EPSO a athrú ó bhonn agus a nuachóiriú, sin cuid lárnach de théarma 5 bliana Minna Vuorio. Tá sé d’aidhm ag institiúidí an Aontais Eorpaigh gairmithe ardcháilithe, ilteangacha agus soghluaiste ar bhonn geografach a mhealladh. Is é príomhchúram Minna maoirseacht a dhéanamh ar chruthú mhúnla roghnúcháin a chomhlíonfaidh riachtanas na n-institiúidí comhdhéanamh níos cothroime agus níos solúbtha a bheith ann i ndáil le lucht saothair an Aontais Eorpaigh, rud a léireoidh éagsúlacht shochaí na hEorpa dá bhfónann sí.

Cuireadh tús le gairmréim Minna in institiúidí an Aontais go gairid tar éis dá tír dhúchais, an Fhionlainn, teacht isteach san Aontas Eorpach an 1 Eanáir 1995. D’oibrigh sí ar feadh cúig bliana is fiche in Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh, áit inar thosaigh sí ag obair mar aistritheoir agus mar athbhreithneoir. In 2007 rinneadh anailísí foinse oscailte í den Lárionad Staide Comhpháirteach, rud a thuairiscigh do Javier Solana, Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus Ardionadaí an Aontais don Bheartas Eachtrach. In 2010 d’fhill Minna ar Aonad na Fionlainnise mar Cheann an Aonaid agus d’imigh sí ar aghaidh ar feadh sé mhí in 2016 mar Cheann an Aonaid um Acmhainní agus Tacaíocht Aistriúcháin. Amhail ó mhí Iúil 2016, ceapadh í ina Stiúrthóir ar Sheirbhís Aistriúcháin LING1 na Comhairle, ina raibh aonad oibríochtúil amháin, 12 Aonad teanga, agus thart ar 450 ball foirne san áireamh.

Tá triúr mac ag Minna agus tá dúil mhór aici i gcúrsaí éagsúlachta, san ilteangachas agus i gcur chuige comhoibríoch chun oibre.

Picture of Luis

Luís Loureiro de Amorim

Chuaigh Luís le EPSO mar Cheann an Aonaid um Fhor-Rochtain agus um an gCaidreamh Seachtrach i mí Feabhra 2022. Rinneadh oifigeach den Aontas Eorpach de in 2002.

Sula ndeachaigh Luís le EPSO, d’oibrigh sé ar feadh 19 mbliana d’Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Sa Chomhairle bhí gairmréim lán éagsúlachta ag Luís, agus é ag obair le gnóthaí na meán, tuairisciú faisnéise, bainistiú géarchéime, caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Afraic, TF, an tslándáil, an Meánoirthear, beartas cosanta, agus an t-aistriúchán. Sular thosaigh sé ag obair leis an Aontas Eorpach d’oibrigh sé le roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha Eorpacha san oideachais, sa bheartas óige, san obair dheonach don aos óg, agus sa daonchairdeas.

Cuireann fís Luís don Fhor-rochtain agus don Chaidreamh Seachtrach béim ar thábhacht na cumarsáide amhairc agus na scéalaíochta, agus aird á tarraingt ar an ngné dhaonna. Tá Luís tiomanta go hiomlán oibriú i gcomhpháirtíocht le cliaint institiúideacha agus páirtithe leasmhara náisiúnta EPSO. Thairis sin, creideann sé go láidir go bhfuil sé tábhachtach linn tallann atá níos éagsúla a mhealladh chuig gairmeacha leis an Aontas Eorpach.

Tá Luís bródúil as a oidhreacht Portaingéalach agus Angólach. Lasmuigh den obair, baineann Luís taitneamh as a bheith ag léamh agus ag damhsa. Tá sé pósta ar Shualannach agus tá déagóir baineann aige a rugadh in Chicago.

Picture of Anna

Anna Mitelman

Anna Mitelman joined the ‘EPSO family’ in January 2023, as Head of the European School of Administration (EuSA).

Anna has 10 years of experience managing Learning and Development (L&D) as Head of Unit for Human Resources (HR) in the European Committee of the Regions, where apart from L&D and talent management she was also responsible for many other HR fields such as Rights & Obligations, Medical and social service, traineeships and more.

She is committed to lifelong learning herself and is convinced that organisations that understand this and invest in L&D will always be one step ahead. Her vision for the School is to make sure that EuSA is, and always remains, a centre of innovation and excellence.

Anna lives with her husband and two teenage sons in Brussels.

Picture of Angela Heberling

Angela Heberling

Chuaigh Angela isteach i Státseirbhís na nInstitiúidí Eorpacha i mí Iúil 1993 i roinn an Chomhshaoil sa Choimisiún Eorpach. Tar éis dhá bhliain, bhog sí ar aghaidh chuig saincheisteanna a bhain níos mó le hAcmhainní Daonna agus chuir sí tús lena gairmréim i seirbhís Earcaíochta an Choimisiúin Eorpaigh – a bhí le comhtháthú ina dhiaidh sin san Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO). Bhí poist éagsúla aici laistigh de EPSO: bhí sí ina ball den Tascfhórsa a bhí freagrach as Clár Forbartha EPSO a chur chun feidhme, bhí sí ina Ceann ar an Oifig um Bainistiú Roghnúcháin a bhfuil sé de chúram uirthi monatóireacht a dhéanamh ar gach comórtas agus próiseas roghnúchán, bhí sí ina Ceann Aonaid san Aonad um Ríomhroghnúchán agus Forbairt Trialacha, agus anois tá sí ina Ceann ar an Aonad Pleanála agus Comhordúcháin. I mí na Samhna 2020, ceapadh í freisin chun ionadaíocht a dhéanamh ar Stiúrthóir EPSO.

Tá Angela pósta agus tá beirt pháistí aici.

Antonio Friz

Tony’s professional career started in the private sector with four years in London, UK, followed by another four years in Arnhem, NL, working in the information management and retrieval industry. He then moved on to the public sector, joining the IT department of the European Commission’s ‘DG AGRI’ back in 1992, where he was entrusted with a portfolio of IT systems supporting the Common Agricultural Policy, and the assessment of Member States’ readiness with bovine tracking while the BSE (mad cow) disease was raging. After eight years at ‘DG AGRI’, Tony moved to the European Commission’s ‘DG HR’, joining their Recruitment service. This unit later merged into what is now the European Personnel Selection Office (EPSO), where Tony wore multiple hats related to resource management, especially in the IT area. Today, he leads proudly the Corporate services unit at EPSO, ensuring a robust back-office for the office’s critical activity. Outside of work Tony is a family man, married with four children and proud of his four grandchildren.