Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ποιες επιπλέον διαδικασίες προβλέπονται αν προσληφθώ σε θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία θα χειρίζομαι ευαίσθητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες;

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της απόφασης 2015/444 της Επιτροπής [1], το σύνολο του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χειρίζεται ευαίσθητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες που απαιτούν υψηλό βαθμό εμπιστευτικότητας («διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ») πρέπει να διαθέτει έγκριση ασφαλείας του αντίστοιχου επιπέδου («EU SECRET»).

Δεδομένου ότι η Επιτροπή χειρίζεται τακτικά ευαίσθητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες που απαιτούν υψηλό βαθμό εμπιστευτικότητας, είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας τα μέλη του προσωπικού, των οποίων τα καθήκοντα απαιτούν πρόσβαση σε ευαίσθητες και διαβαθμισμένες πληροφορίες, να διαθέτουν κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας του αντίστοιχου επιπέδου («EU SECRET»).

Κατά συνέπεια, ως προϋπόθεση για την πρόσληψη σε ορισμένες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδέχεται να ζητηθεί από τους επιτυχόντες υποψηφίους και τις επιτυχούσες υποψήφιες ενός διαγωνισμού να υποβληθούν στη διαδικασία ελέγχου ασφαλείας προσωπικού που προβλέπεται στην απόφαση. Η προϋπόθεση αυτή θα αναφέρεται σαφώς στην προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες πρέπει να είναι διατεθειμένοι και διατεθειμένες να υποβληθούν σε αυτήν τη διαδικασία ελέγχου ασφαλείας.

Η διαδικασία ελέγχου ασφαλείας διεξάγεται από την αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους της ιθαγένειας των υποψηφίων. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Συνιστάται στους υποψηφίους και στις υποψήφιες να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία πριν υποβάλουν την αίτησή τους για τον διαγωνισμό.


[1] Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).