Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γλώσσες

Η πολυγλωσσία είναι μία από τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεταφραστές/-τριες, οι διορθωτές/-τριες, οι γλωσσομαθείς νομικοί και οι διερμηνείς διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο. Μεταφέρουν τις πολιτικές και τις δράσεις στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ΕΕ και στους πολίτες της, μιλώντας στη δική τους γλώσσα.

Μεταφραστής/Μεταφράστρια

Περιγραφή καθηκόντων

Οι αρμοδιότητές περιλαμβάνουν τη μετάφραση νομικών, οικονομικών και επιστημονικών εγγράφων, εγγράφων πολιτικής, εκθέσεων, αλληλογραφίας και τεχνικών κειμένων· την παροχή ποικίλων γλωσσικών συμβουλών· τη διαχείριση πολύγλωσσων δικτυακών τόπων· την επιμέλεια πρωτότυπων εγγράφων που έχουν συνταχθεί από άλλους υπαλλήλους της ΕΕ, μεταξύ διαφόρων άλλων καθηκόντων.

Βασικά προσόντα

Οι μεταφραστές και οι μεταφράστριες πρέπει να κατέχουν άριστα μία γλώσσα της ΕΕ, να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον άλλες δύο και να έχουν πτυχίο σπουδών σε οποιονδήποτε κλάδο. Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχονται πάντα οι ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για πρακτική άσκηση.

Διορθωτές/Διορθώτριες

Περιγραφή καθηκόντων

Τα καθήκοντά περιλαμβάνουν τον γλωσσικό έλεγχο των εγγράφων· την επαλήθευση της συνέπειας των μεταφρασμένων κειμένων με τη γλώσσα του πρωτοτύπου· την προετοιμασία και τον έλεγχο του περιεχομένου σε διάφορους μορφότυπους και μέσα· τη διόρθωση ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών λαθών· τη συμβολή στην οργάνωση και στην παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής που σχετίζονται με τη δημοσίευση, μεταξύ διαφόρων άλλων καθηκόντων.

Βασικά προσόντα

Οι διορθωτές/διορθώτριες πρέπει να κατέχουν άριστα μία γλώσσα της ΕΕ και να γνωρίζουν πολύ καλά και μία δεύτερη. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν είτε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον μερικών ετών ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πολυετή επαγγελματική εμπειρία. Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχονται πάντα οι ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για πρακτική άσκηση.

Γλωσσομαθείς νομικοί

Περιγραφή καθηκόντων

Οι γλωσσομαθείς νομικοί της ΕΕ διασφαλίζουν ότι κάθε νέα νομοθετική πράξη μεταφράζεται ορθά στις άλλες γλώσσες της ΕΕ και αντικατοπτρίζει πιστά το κείμενο στο οποίο σχεδιάστηκε αρχικά.

Η θέση αυτή απαιτεί καταρτισμένους/-ες νομικούς με εξαιρετικές γλωσσικές ικανότητες. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των νομοθετικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια και την άσκηση συμβουλευτικού ρόλου· την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων· τον έλεγχο, την αναθεώρηση των νομικών κειμένων και την επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με τους τυπικούς κανόνες, μεταξύ άλλων καθηκόντων. 

Βασικά προσόντα

Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας γλώσσας της ΕΕ, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο άλλων γλωσσών, καθώς και πτυχίο νομικής. Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχονται πάντα οι ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για πρακτική άσκηση.

Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε δυνατότητες απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου.

Διερμηνέας συνεδριάσεων

Περιγραφή καθηκόντων

Η υπηρεσία διερμηνείας των οργάνων της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Οι διερμηνείς διασφαλίζουν την ορθή διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο συνεδριάσεων, προς την εκάστοτε ζητούμενη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Η διερμηνεία μπορεί να είναι ταυτόχρονη ή διαδοχική. 

Οι διερμηνείς της ΕΕ εργάζονται σε ένα ενθαρρυντικό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αντιλαμβάνονται ποικίλα και συχνά περίπλοκα ζητήματα, να αντιδρούν και να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς και να εργάζονται υπό πίεση. 

Βασικά προσόντα

Οι Διερμηνείς πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία γλώσσα της ΕΕ, να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον δύο άλλες γλώσσες και να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα στη διερμηνεία συνεδριάσεων· εναλλακτικά, πρέπει να διαθέτουν πτυχίο και ένα ή περισσότερα έτη επαγγελματικής εμπειρίαςΤα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχονται πάντα οι ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες διερμηνείς μπορούν επίσης να εργάζονται μαζί με τους μόνιμους διερμηνείς. Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να γίνετε εξωτερικός συνεργάτης διερμηνέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να βρείτε στον ειδικό δικτυακό τόπο: Δουλέψτε ως εξωτερικός συνεργάτης διερμηνέας στα όργανα της ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για πρακτική άσκηση.