Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Om Epso

Epso: Hitta lovande talanger till en EU-karriär

 

Epsos huvuduppdrag är att tillgodose EU-institutionernas rekryteringsbehov genom att välja ut de bästa sökande i uttagningsprov för generalister och specialister. Epso fungerar som en förmedlande länk mellan EU-institutionerna och välmeriterade redan yrkesverksamma eller nyutexaminerade sökande. Vi bidrar därmed till att bygga upp den nuvarande och framtida EU-förvaltningen.

Epso är en interinstitutionell byrå och ansvarar för att hitta lämplig personal till framför allt Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén, Europeiska utrikestjänsten, EU-ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen. Alla institutioner rekryterar personal från Epsos databas över godkända sökande.

Lär dig mer om våra uppdragsgivare i våra kortfattade presentationer.

Vår vision är att förse EU-institutionerna med den personal som bäst motsvarar deras behov. Vi förverkligar vår vision genom att anordna effektiva och ändamålsenliga urvalsförfaranden av hög kvalitet och driva en innovativ strategi.

Följande drivkrafter styr vår fastställda strategiska inriktning:

 • Proaktivitet och kundorientering.
 • Ett innovativt tankesätt och förmågan att förutse trender inom rekrytering.
 • Urvalsmetoder som lockar en grupp av talanger med varierande bakgrund.
 • Ett brett serviceutbud som speglar våra uppdragsgivande institutioners behov.
 • Förfaranden som är tydliga, transparenta och öppna för alla sökande. Klagomål ska vara ett undantag och ska handläggas i en anda av goda förvaltningsrutiner.

Tre huvudprinciper utgör grunden för att förverkliga vår vision:

 • Precision: Vi strävar efter ha att de bästa urvalsmetoderna och testa de rätta kompetenserna med rätt prov. Målet är att hitta de sökande som är mest lämpliga och utvärdera deras prestationer enligt internationellt erkända metoder.
 • Smidighet: Epsos processer är alltmer modulära och lätta att anpassa till specifika kundbehov. Institutionernas återkoppling och våra regelbundna interna översyner är en viktig förutsättning för våra metoder.
 • Hastighet: Epsos uttagningsförfaranden går allt snabbare. Det beror på att urvalskommittéernas och personalens arbete planeras bättre och stärks, samarbetet med de uppdragsgivande institutionerna förbättras och urvalsprocesserna rationaliseras genom att onödiga byråkratiska inslag tas bort.

 

 • Integritet: Epsos personal litar på varandra, utför sitt arbete med ärlighet och god vilja och har sin arbetsgivares och de uppdragsgivande institutionernas intressen för ögonen.
 • Professionalism: Epsos välutbildade och engagerade personal genomför urvalsförfaranden på ett rättvist och effektivt sätt och tillämpar de bästa metoderna för att säkra kvalitet och nöjda kunder. Epso är innovativt och dynamiskt och strävar efter att utnyttja sin fulla potential.
 • Service av hög kvalitet: Epso strävar hela tiden efter att ge de uppdragsgivande institutionerna bästa möjliga service. Det uppnår vi genom att lyssna noga på våra intressenter och fortlöpande förbättra oss utifrån deras återkoppling.
 • Mångfald och respekt: Det råder stor mångfald bland Epsos egen personal och vi stöder alla medarbetare, oavsett bakgrund, så att de kan arbeta mot våra gemensamma mål. Att uppträda respektfullt och professionellt är ledstjärnan för alla arbetsrelationer vid Epso.
 • Samarbete: Epso uppmuntrar sina medarbetare att samarbeta med varandra och med alla sina intressenter. Vi skapar goda partnerskap för att förbättra vårt övergripande resultat som serviceleverantör. Delade arbetsplattformar uppmuntras och används aktivt. Bättre samverkanseffekter i allt vi gör bidrar till proaktivitet, kundorientering och framväxten av en kompetenskultur.

Varje år handlägger vi i genomsnitt 46 000 ansökningar till cirka 1 300 lediga tjänster vid EU-institutionerna. Proven anordnas på 24 språk, vilket är unikt för branschen.

Information om möten mellan Epsos direktör och intresseföreträdare

Epso sköter webbplatsen EU Careers som innehåller information till allmänheten om EU:s urvalsförfaranden och Epsos uttagningsprov på 24 språk. Följ EU Careers på FacebookTwitterLinkedin och Instagram.

Titta på vår film och lär dig mer om Epso och hur vi arbetar: