Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Proces transformácie úradu EPSO v oblasti výberu zamestnancov

Úrad EPSO v súčasnosti prechádza hĺbkovým procesom transformácie v oblasti výberu zamestnancov s cieľom lepšie reagovať na vyvíjajúce sa potreby inštitúcií EÚ a na realitu súčasného trhu práce. Prebiehajú strategické úvahy o novej koncepcii výberových konaní všeobecných administrátorov (AD) a revízii rámca kompetencií. Jedným z hlavných cieľov je dosiahnuť väčšiu rozmanitosť uchádzačov z hľadiska profilu a skúseností. Vo výberových konaniach pre špecialistov už prebieha pilotná fáza testovania nových metód výberu.

Medzi hlavné ciele patrí skrátenie dĺžky trvania výberových konaní, aby boli efektívnejšie pre uchádzačov a hodnotiteľov, a lepšie zameranie sa na uchádzačov so špecializovanými profilmi, ktoré prijímajúce inštitúcie potrebujú, ako aj prijatie moderných testovacích metód v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi. Úrad EPSO plánuje zaviesť do počiatočnej fázy výberových konaní pre špecialistov počítačom generované testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sú zamerané na príslušnú oblasť. Zároveň sa budú organizovať vyraďovacie testy uvažovania. V dôsledku krízy COVID-19 začal úrad EPSO organizovať testy hodnotiaceho centra na diaľku. V prípade niektorých výberových konaní môžu uchádzači absolvovať niektoré počítačové testy online alebo v testovacích centrách. V ďalších prípadoch sa pilotné testovanie uskutoční vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Hodnotenie skúseností sa bude realizovať počítačovou formou. Keďže tieto pilotné projekty sú v počiatočnom štádiu a ich výsledky je potrebné analyzovať, úrad EPSO poskytne podrobnejšie informácie o týchto novinkách v primeranom čase.

Objektivita a rovnaké zaobchádzanie sú jadrom všetkých týchto procesov.