Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Podporný personál

Podporný personál sa zásadným spôsobom podieľa na fungovaní EÚ tým, že vykonáva rôzne nevyhnutné pracovné úlohy a činnosti.

Patria sem pozície administratívnych asistentov/asistentiek, sekretárov/sekretárok, asistentov/asistentiek v oblasti ľudských zdrojov, šoférov, či bezpečnostného personálu.

Sekretár/administratívny asistent

Pracovná náplň

Sekretári a administratívni asistenti vykonávajú rôzne úlohy, medzi ktoré okrem iného patrí poskytovanie samostatnej podpory jednej alebo viacerým osobám v rámci oddelenia alebo odboru, príprava spisov, organizácia a koordinácia činností odboru, príprava, spracovanie, finalizácia a kontrola dokumentov, vyhľadávanie, zhromažďovanie a šírenie informácií. 

Asistenti v oblasti ľudských zdrojov vykonávajú povinnosti súvisiace s riadením personálnej politiky v oblastiach ako nábor zamestnancov, kariérne možnosti, školenia a rovnaké príležitosti.

Kľúčové kvalifikácie

Musíte mať dobrú znalosť aspoň dvoch jazykov EÚ a stredoškolské vzdelanie alebo odbornú prípravu a následnú najmenej niekoľkoročnú odbornú prax. Na to, aby ste sa mohli uchádzať o vyššie pozície, budete potrebovať aj viacročnú odbornú prax. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť, preto si treba pri každom uverejnení výberového konania overiť konkrétne požiadavky.

Viac informácií o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Vodič

Pracovná náplň

Medzi úlohy vodičov patrí preprava zamestnancov EÚ, úradníkov členských štátov, členov diplomatického zboru a ďalších významných osobností v Bruseli, Luxemburgu, Štrasburgu a na iných miestach, kde prebiehajú sa uskutočňujú činnosti EÚ a príslušné stretnutia a zasadnutia.

Vodiči môžu byť poverení aj prepravou citlivých/dôverných poštových zásielok, zaistením bezpečnosti osôb a nákladu počas prepravy, ako aj zabezpečením údržby a správneho používania vozidiel EÚ.

Kľúčové kvalifikácie

Minimálne požiadavky, pokiaľ ide o ovládanie jazykov a odbornú prax, sa uvedú v oficiálnych dokumentoch výberového konania pri uverejnení príslušného výberového konania. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť, preto si treba pri každom uverejnení výberového konania overiť konkrétne požiadavky.

Vodiči môžu byť prijatí aj ako zmluvní zamestnanci.

Viac informácií o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.

Príslušník bezpečnostnej a ochrannej služby

Pracovná náplň

Príslušníci bezpečnostnej a ochrannej služby v EÚ zaručujú bezpečnosť zamestnancov, návštevníkov, majetku, budov, ako aj citlivých a utajovaných skutočností.

Medzi ich povinnosti patrí hliadkovanie a monitorovanie priestorov a pracovníkov, predchádzanie bezpečnostným hrozbám, nahlasovanie podozrivého správania a incidentov, filtrovanie a kontrola prístupu osôb a tovaru do kancelárií EÚ, vykonávanie bezpečnostného hliadkovania v budovách EÚ, zásah v prípade požiaru a/alebo požiarneho poplachu; poskytovanie prvej pomoci v núdzových situáciách; a okrem iných úloh aj vykonávanie bezpečnostných kontrol privážaného tovaru a dodávok. 

Kľúčové kvalifikácie

Minimálne požiadavky, pokiaľ ide o jazyky a odbornú prax, by sa zahrnuli do oficiálnych dokumentov výberového konania vždy, keď sa uverejní príslušné výberové konanie. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť, takže si overte konkrétne požiadavky vždy, keď sa uverejní výberové konanie.

Viac informácií o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Dostupné pracovné príležitosti môžete nájsť aj na našej stránke o stážach.

Parlamentný zriadenec

Pracovná náplň

Parlamentní zriadenci obvykle pomáhajú europoslancom a ďalším účastníkom počas plenárnych zasadnutí, rokovaní parlamentných orgánov a ďalších parlamentných akcií.

Zabezpečujú dodržiavanie pravidiel a bezpečnostných zásad.

Ďalej zodpovedajú za prípravu a monitorovanie zasadacích miestností, sprevádzajú europoslancov, dôležité osoby a ďalších účastníkov a prideľujú im miesta v rokovacích sálach, vykonávajú protokolárne úlohy v spolupráci s oddelením protokolu.

Kľúčové kvalifikácie

Minimálne požiadavky na znalosť cudzích jazykov a odbornú prax sa uvádzajú vždy v úradných dokumentoch výberového konania pri jeho uverejnení. Kľúčové kvalifikácie sa však môžu líšiť, preto si vždy pre každé výberové konanie skontrolujte konkrétne požiadavky.

Ďalšie informácie o výberových konaniach a jednotlivých kategóriách zamestnancov.

Voľné pracovné miesta a stáže.

Konferenčný operátor

Pracovná náplň

Konferenční operátori sú zodpovední za obsluhu zvukovej a obrazovej techniky multimediálnych/audiovizuálnych alebo konferenčných zariadení. 

Poskytujú aj technickú podporu prvej úrovne pre audiovizuálne a IT vybavenie.

Kľúčové kvalifikácie

Minimálne požiadavky, pokiaľ ide o ovládanie jazykov a odbornú prax, sa uvedú v oficiálnych dokumentoch výberového konania pri uverejnení príslušného výberového konania. Kľúčové kvalifikácie sa môžu líšiť, preto si treba pri každom uverejnení výberového konania overiť konkrétne požiadavky.

Viac informácií o výberových konaniach a rôznych kategóriách zamestnancov.

Taktiež sa môžete oboznámiť s aktuálnymi pracovnými príležitosťami či prezrieť si našu webovú stránku o stážach.