Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Par EPSO

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO): talantīgu darbinieku piemeklētājs karjerai ES iestādēs

EPSO galvenais uzdevums ir atlasīt ES iestāžu vajadzībām atbilstošus darbiniekus. Šajā nolūkā tas rīko plaša profila un specializētus konkursus. Šajā procesā EPSO rīkojas kā uzticams starpnieks, kas ES iestādēm piemeklē spējīgus profesionāļus un absolventus. Tādējādi EPSO sniedz ieguldījumu pašreizējā un turpmākā ES civildienesta veidošanā.

EPSO ir starpiestāžu struktūra, un tas atbild par darbinieku atlasi galvenokārt Eiropas Parlamentam, Eiropa Savienības Padomei, Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Visas šīs iestādes pieņem darbā cilvēkus no pārbaudījumus sekmīgi izturējušo kandidātu saraksta, kuru sniedz EPSO.

Īsu pārskatu par mūsu institucionālajiem klientiem varat iegūt šeit.

Mūsu mērķis ir sameklēt ES iestādēm tādus darbiniekus, kas vislabāk atbilst to vajadzībām. Tas tiek darīts ar ļoti kvalitatīvām un efektīvām procedūrām un īstenojot inovatīvu pieeju.

Mūsu stratēģiskās ievirzes pamatiezīmes ir šādas.

 • Proaktivitāte un orientācija uz klientu
 • Inovatīva domāšana un spēja paredzēt tendences talantīgu darbinieku atlasē.
 • Tādu atlases metožu izmantošana, kuras piesaista atšķirīgus talantīgus cilvēkus.
 • Tiek piedāvāts pakalpojumu katalogs, kas atspoguļo klienta lomā esošo iestāžu vajadzības.
 • Tiek gādāts, lai procedūras būtu skaidras, pārredzamas un pieejamas visiem kandidātiem. Tiek uzskatīts, ka sūdzībām būtu jārodas tikai izņēmuma gadījumā, un tās izskata saskaņā ar labu administratīvo praksi.

Mūsu redzējumu cenšamies īstenot, ievērojot šādus trīs EPSO darbības pamatprincipus.

 • Precizitāte: EPSO cenšas izmantot vislabākās atlases metodes, proti, pārbaudīt vajadzīgās prasmes ar piemērotiem testiem. Mērķis ir atrast vispiemērotākos kandidātus un novērtēt viņu sniegumu saskaņā ar starptautisku paraugpraksi.
 • Elastība: EPSO procedūras aizvien lielākā mērā ir modulāras un piemērojamas klienta lomā esošo iestāžu īpašajām prasībām. To atsauksmes un regulāra iekšēja pārskatīšana ir šīs pieejas neatņemama daļa.
 • Ātrums: EPSO konkursu ilgums samazinās. Tas tiek panākts, laicīgi sagatavojot un uzlabojot atlases komiteju un personāla darbu, paplašinot sadarbību ar iestādēm, kas ir klienti, kā arī vienkāršojot atlases procedūras un atbrīvojot tās no nevajadzīgas birokrātijas.

 

 • Godīgums – EPSO darbinieki uzticas cits citam, rīkojas godīgi un gribēdami labu, kā arī skaidri patur prātā dienesta intereses un iestāžu, kas ir klienti, intereses.
 • Profesionalitāte – EPSO entuziastiskie un augsti kvalificētie darbinieki rīko atlases procedūras godīgu un efektīvi, izmantojot paraugpraksi un gādājot par kvalitāti un klientu apmierinātību. EPSO ir inovatīva un dinamiska organizācija, kas apņēmusies izmantot visu savu potenciālu.
 • Kvalitatīvi pakalpojumi – EPSO nemitīgi cenšas iestādēm, kas ir tā klienti, sniegt izcilus pakalpojumus, turklāt laikā. Tālab tas rūpīgi ieklausās ieinteresētajās personās un nepārtraukti ievieš uzlabojumus, pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm.
 • Dažādība un cieņa – centieni nodrošināt dažādību atspoguļojas arī paša EPSO komandā, un birojs visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu izcelsmes palīdz sniegt maksimālu ieguldījumu kopējā mērķa sasniegšanā. Cieņpilna uzvedība darbā ir visu EPSO darba attiecību pamatā.
 • Sadarbība – EPSO veicina gan iekšēju sadarbību, gan ar visām ieinteresētajām personām. Birojs veido kvalitatīvas partnerības, lai uzlabotu savu kopējo sniegumu. Tiek aktīvi izmantotas un atbalstītas kopējas darba platformas. Dziļāka sinerģija visās jomās veicina proaktivitāti, orientāciju uz klientu un izcilības kultūras veidošanos.

Katru gadu EPSO izskata vidēji 46 000 kandidatūru uz aptuveni 1300 vakancēm ES iestādēs. Testēšana notiek 24 valodās, un tas ir unikāli personāla atlases jomā.

Informācija par EPSO direktores rīkotajām sanāksmēm ar interešu pārstāvjiem.

EPSO pārvalda tīmekļvietni “EU Careers”, kurā plašai sabiedrībai 24 valodās ir pieejama informācija par EPSO atlases procedūrām un EPSO rīkotajiem konkursiem. Sekojiet “EU Careers” “Facebook”tviterī“LinkedIn” un “Instagram”.

 

Skatiet mūsu video zemāk, lai uzzinātu vairāk par EPSO: