Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Par EPSO

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO): talantīgu darbinieku piemeklētājs karjerai ES iestādēs

EPSO galvenais uzdevums ir atlasīt ES iestāžu vajadzībām atbilstošus darbiniekus. Šajā nolūkā tas rīko plaša profila un specializētus konkursus. Šajā procesā EPSO rīkojas kā uzticams starpnieks, kas ES iestādēm piemeklē augsti kvalificētus speciālistus un absolventus. Tādējādi EPSO sniedz ieguldījumu pašreizējā un turpmākā ES civildienesta veidošanā.

EPSO ir starpiestāžu struktūra, kas atbild par darbinieku atlasi galvenokārt Eiropas Parlamentam, Eiropas Savienības Padomei, Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Visas šīs iestādes pieņem darbā cilvēkus no pārbaudījumus sekmīgi izturējušo kandidātu saraksta, kuru sniedz EPSO.

Īsu pārskatu par mūsu institucionālajiem klientiem varat iegūt šeit.

Vairāk par dažāda veida iestādēm un struktūrām, kas veido ES civildienestu, varēsiet uzzināt, apmeklējot šo lapu.

Our vision is to provide the EU institutions with the workforce that best matches their needs. This is accomplished by deploying high quality, efficient and effective selection procedures, together with an innovative approach.

The following drivers will steer our set strategic direction:

 • Proactivity and client orientation
 • Adopting an innovation mindset and the ability to anticipate trends in talent spotting
 • Using selection methods that attract diverse talent pool.
 • Offering a catalogue of services reflecting the needs of the client institutions.
 • Ensuring that procedures are clear, transparent and accessible to all candidates. Complaints are meant to be exceptional and acted on in the spirit of good administrative practices.

Mūsu redzējumu cenšamies īstenot, ievērojot šādus trīs EPSO darbības pamatprincipus.

 • Precizitāte: EPSO cenšas izmantot vislabākās atlases metodes, proti, pārbaudīt vajadzīgās prasmes ar piemērotiem testiem. Mērķis ir atrast vispiemērotākos kandidātus un novērtēt viņu sniegumu saskaņā ar starptautisku paraugpraksi.
 • Elastība: EPSO procedūras aizvien lielākā mērā ir modulāras un piemērojamas klienta lomā esošo iestāžu īpašajām prasībām. To atsauksmes un regulāra iekšēja pārskatīšana ir šīs pieejas neatņemama daļa.
 • Ātrums: EPSO konkursu ilgums samazinās. Tas tiek panākts, laicīgi sagatavojot un uzlabojot atlases komiteju un personāla darbu, paplašinot sadarbību ar iestādēm, kas ir klienti, kā arī vienkāršojot atlases procedūras un atbrīvojot tās no nevajadzīgas birokrātijas.

 

 • Godīgums – EPSO darbinieki uzticas cits citam, rīkojas godīgi un gribēdami labu, kā arī skaidri patur prātā dienesta intereses un iestāžu, kas ir klienti, intereses.
 • Profesionalitāte – EPSO entuziastiskie un augsti kvalificētie darbinieki rīko atlases procedūras godīgu un efektīvi, izmantojot paraugpraksi un gādājot par kvalitāti un klientu apmierinātību. EPSO ir inovatīva un dinamiska organizācija, kas apņēmusies izmantot visu savu potenciālu.
 • Kvalitatīvi pakalpojumi – EPSO nemitīgi cenšas iestādēm, kas ir tā klienti, sniegt izcilus pakalpojumus, turklāt laikā. Tālab tas rūpīgi ieklausās ieinteresētajās personās un nepārtraukti ievieš uzlabojumus, pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm.
 • Dažādība un cieņa – centieni nodrošināt dažādību atspoguļojas arī paša EPSO komandā, un birojs visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu izcelsmes palīdz sniegt maksimālu ieguldījumu kopējā mērķa sasniegšanā. Cieņpilna uzvedība darbā ir visu EPSO darba attiecību pamatā.
 • Sadarbība – EPSO veicina gan iekšēju sadarbību, gan ar visām ieinteresētajām personām. Birojs veido kvalitatīvas partnerības, lai uzlabotu savu kopējo sniegumu. Tiek aktīvi izmantotas un atbalstītas kopējas darba platformas. Dziļāka sinerģija visās jomās veicina proaktivitāti, orientāciju uz klientu un izcilības kultūras veidošanos.

Katru gadu EPSO izskata vidēji 46 000 kandidatūru uz aptuveni 1300 vakancēm ES iestādēs. Testēšana notiek 24 valodās, un tas ir unikāli personāla atlases jomā.

Informācija par EPSO direktores rīkotajām sanāksmēm ar interešu pārstāvjiem.

EPSO pārvalda tīmekļvietni “EU Careers”, kurā plašai sabiedrībai 24 valodās ir pieejama informācija par EPSO atlases procedūrām un EPSO rīkotajiem konkursiem. Sekojiet “EU Careers” “Facebook”tviterī“LinkedIn” un “Instagram”.

 

Skatiet mūsu video zemāk, lai uzzinātu vairāk par EPSO: