Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τεχνολογία της πληροφορίας

Η τεχνολογία της πληροφορίας είναι καίριας σημασίας για κάθε σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις συντείνουν στην καλή λειτουργία και στην εκπλήρωση της αποστολής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, γεγονός που επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ.

Οι ειδικοί σε θέματα ΤΠ καθορίζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές ΤΠ, μετατρέπουν τις επιχειρηματικές ανάγκες σε λύσεις ΤΠ, επιλύουν περιστατικά, διαχειρίζονται συστήματα ΤΠ, και εκτελούν σειρά άλλων καθηκόντων. 

Διοικητικός υπάλληλος ΤΠ

Περιγραφή καθηκόντων

Οι διοικητικοί υπάλληλοι ΤΠ εργάζονται σε τομείς όπως η προηγμένη τεχνολογία, η ανάλυση δεδομένων, ο ψηφιακός χώρος εργασίας, η αυτοματοποίηση γραφείου, η κινητή υπολογιστική, η ασφάλεια των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), οι υποδομές ΤΠ.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ΤΠ, η παροχή τεχνικών αναλύσεων και συμβουλών, η διαχείριση των υπηρεσιών δικτύου δεδομένων, η ανάπτυξη λογισμικού, η εφαρμογή διαδικασιών ακεραιότητας και ασφάλειας του συστήματος, μεταξύ άλλων καθηκόντων. 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά δύο, τουλάχιστον, γλώσσες της ΕΕ· να διαθέτετε πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, για την πρόσληψή σας στον βαθμό AD 5 (κατώτατη βαθμίδα για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους) και πολυετή σχετική πείρα για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (στον βαθμό AD 7). Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Βοηθός ΤΠ

Περιγραφή καθηκόντων

Οι βοηθοί παρέχουν υποστήριξη κατά την υλοποίηση έργων ΤΠ, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό λύσεων, συντάσσοντας επιχειρηματικές προδιαγραφές και συμβάλλοντας στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού και στον προγραμματισμό των πόρων. 

Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν επίσης την ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και πηγών μαζικών δεδομένων· συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση λύσεων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)· συμβολή σε ενημερώσεις και παρουσιάσεις, μεταξύ άλλων καθηκόντων.

Βασικά προσόντα 

Πρέπει να γνωρίζετε καλά δύο, τουλάχιστον, γλώσσες της ΕΕ και να διαθέτετε είτε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και τουλάχιστον σχετική επαγγελματική πείρα μερικών ετών είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πολυετή σχετική επαγγελματική πείρα. Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.