Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και στατιστική

Οι οικονομολόγοι, οι οικονομικοί διαχειριστές και οι στατιστικολόγοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή συμβουλών σε φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά με τρόπους βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Με την εμπειρογνωμοσύνη τους, συμβάλλουν στην προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής ευημερίας. Προάγουν, δε, την ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς αξιολογούν τις οικονομικές τάσεις, προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων και στηρίζουν τις επιχειρήσεις, μεταξύ πολλών άλλων καθηκόντων.

Στατιστικολόγος

Περιγραφή καθηκόντων

Οι στατιστικολόγοι της ΕΕ έχουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη χάραξη των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ. Το έργο τους επικεντρώνεται στη συλλογή, αξιολόγηση και ερμηνεία δεδομένων με στόχο να συμβάλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων της ΕΕ σχετικά με την οικονομία, τα χρηματοοικονομικά, την κοινωνία, τη γεωργία, το περιβάλλον και πολλούς άλλους τομείς. 

Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στατιστικών προγραμμάτων· τον καθορισμό μεθοδολογικών προσεγγίσεων· την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων· τη διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων· τη ρύθμιση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων στο πεδίο της στατιστικής· την ερμηνεία και διάδοση δεδομένων· την εκτέλεση σχεδίων έργων, μεταξύ άλλων καθηκόντων. 

Ένας στατιστικολόγος μπορεί να προσληφθεί στην ΕΕ ως διοικητικός υπάλληλος ή ως βοηθός.

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά 2 τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ.

Για να προσληφθείτε ως διοικητικός υπάλληλος, πρέπει να διαθέτετε πτυχίο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο για την πρόσληψη στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικό επίπεδο για τους υπαλλήλους σε επίπεδο διοικητικών υπαλλήλων)· για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7), πρέπει επίσης να διαθέτετε πολυετή σχετική πείρα.

Για να προσληφθείτε ως βοηθός, πρέπει να διαθέτετε είτε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και σχετική επαγγελματική πείρα μερικών ετών, είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τουλάχιστον πολυετή σχετική επαγγελματική πείρα

Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Οικονομολόγος

Περιγραφή καθηκόντων

Οι οικονομολόγοι συμβάλλουν στη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών των πολιτών της ΕΕ. Συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας, στην αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων και στην ανάπτυξη ορθών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων. 

Οι οικονομολόγοι παρέχουν συμβουλές σε ανώτερους υπαλλήλους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων και καθοδήγηση σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οικονομική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, το πανευρωπαϊκό εμπόριο, τα δημόσια οικονομικά, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το ενιαίο νόμισμα. 

Βασικά προσόντα

Πρέπει να γνωρίζετε καλά δύο τουλάχιστον γλώσσες της ΕΕ, να έχετε πτυχίο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο για την πρόσληψη στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους) και πολυετή σχετική εμπειρία για να προσληφθείτε σε ανώτερο βαθμό (βαθμός AD 7). Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.

Οικονομικός διαχειριστής/βοηθός στον τομέα των χρηματοοικονομικών

Περιγραφή καθηκόντων

Οι οικονομικοί διαχειριστές παρέχουν συμβουλές σε ανώτερους υπαλλήλους κατά τον σχεδιασμό στρατηγικών για την κάλυψη των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων της ΕΕ· οι βοηθοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών τους παρέχουν βοήθεια και στήριξη κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. 

Στο πλαίσιο του ρόλου τους, οι οικονομικοί διαχειριστές καθορίζουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές ανάγκες της ΕΕ· διενεργούν εποπτεία και ανάλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών, των τραπεζικών συστημάτων και τμημάτων της αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ· χαράσσουν και αξιολογούν τις χρηματοπιστωτικές πολιτικές· καταρτίζουν οικονομικές εκθέσεις και προβλέψεις· καθορίζουν τις οικονομικές διαδικασίες και τις διαδικασίες κατάρτισης προϋπολογισμού· παρέχουν συνδρομή σε ελέγχους και επιθεωρήσεις· σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων καθηκόντων.

Βασικά προσόντα

Για να υποβάλετε αίτηση για θέση οικονομικού διαχειριστή, πρέπει να διαθέτετε καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ, κατάλληλο πτυχίο για την πρόσληψη στον βαθμό AD 5 (εισαγωγικός βαθμός για τους μόνιμους υπαλλήλους και για το επίπεδο διοικητικών υπαλλήλων) και πολυετή σχετική πείρα για την πρόσληψη σε ανώτερο βαθμό (σε βαθμό AD 7).

Για να υποβάλετε αίτηση για θέση βοηθού στον τομέα των χρηματοοικονομικών πρέπει να διαθέτετε καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ και είτε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και τουλάχιστον επαγγελματική πείρα μερικών ετών, είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τουλάχιστον πολυετή σχετική επαγγελματική πείρα

Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχετε πάντα τις ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για την πρακτική άσκηση.