Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak mohu dát souhlas s tím, aby mi příslušné orgány mé země pomohly při přípravě na účast ve výběrovém řízení?

Uchazeči ve výběrových řízeních pořádaných úřadem EPSO se mohou rozhodnout, zda mají být jejich kontaktní údaje sděleny vnitrostátním orgánům daného členského státu EU, aby je případně mohly kontaktovat s nabídkou pomoci při přípravě na účast ve výběrovém řízení (např. školení, informační schůzky, publikace apod.).

Tuto volbu mohou uchazeči učinit při podání žádosti o účast ve výběrovém řízení, a to uvedením souhlasu či nesouhlasu v příslušné části elektronického formuláře. Souhlas či nesouhlas platí pouze pro účely daného výběrového řízení, a proto je třeba tuto kolonku zaškrtnout vždy znovu při podávání nové přihlášky.

Pokud zaškrtnete kolonku „Ano“, dáváte tím jednoznačný souhlas s tím, že úřad EPSO může vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a odkaz na výběrové řízení, kterého se účastníte, předat vnitrostátním orgánům členského státu EU, jehož jste občanem. Účelem tohoto předání údajů je umožnit vnitrostátním orgánům vaší země, aby vás kontaktovaly za účelem poskytnutí pomoci při přípravě na účast v příslušném výběrovém řízení.

Předání vašich osobních údajů vnitrostátním orgánům upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES, zejména články 7 a 9 tohoto nařízení.

Pokud na příslušnou otázku ve formuláři přihlášky odpovíte „Ano“, dáváte tím rovněž jednoznačný souhlas s tím, aby vnitrostátní orgány členského státu EU, jehož jste občanem, zpracovaly výše uvedené osobní údaje za účelem poskytnutí pomoci při přípravě na účast v příslušném výběrovém řízení. Vnitrostátní orgány jsou oprávněny zpracovávat vaše osobní údaje po dobu, po kterou se daného výběrového řízení účastníte, nebo do uzavření rezervního seznamu, pokud je vaše jméno na něm uvedeno, nebo dokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezrušíte.

Zpracování osobních údajů vnitrostátními orgány se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR).

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to podáním písemnéžádosti příslušnému orgánu vaší země. Vezměte však na vědomí, že pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat až po předání osobních údajů úřadem EPSO orgánům vaší země, zabrání to pouze vnitrostátním orgánům ve zpracování vašich údajů, ale nebude to mít vliv na zpracování údajů v minulosti na základě vašeho souhlasu, k němuž došlo před jeho odvoláním (takové zpracování tedy bude v souladu s platnými předpisy).

Váš souhlas s předáním osobních údajů úřadem EPSO vnitrostátním orgánům vaší země neznamená, že máte povinnost přijmout jakoukoli nabídku pomoci, kterou vám tyto orgány nabídnou.

Váš souhlas s předáním osobních údajů úřadem EPSO vnitrostátním orgánům vaší země neznamená, že tyto orgány mají povinnost vás kontaktovat nebo vám pomoc nabídnout. To je zcela na uvážení orgánů členského státu EU, jehož jste občanem.