Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Kategorie zaměstnanců EU

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

Evropská unie nabízí pracovní místa různým kategoriím zaměstnanců: stálým úředníkům, smluvním a dočasným zaměstnancům, vyslaným národním odborníkům, stážistům a dalším pracovníkům. 

Další informace o pracovní náplni jednotlivých kategorií se dozvíte kliknutím na níže uvedené záložky

V sekci Jak podat přihlášku najdete informace o výběrových řízeních pro jednotlivé kategorie zaměstnanců. 

Pomocí našich vzorových testů si můžete vyzkoušet, jaké dovednosti již máte a které ještě budete případně potřebovat, abyste úspěšně prošli výběrovým řízením. 

Dozvíte se také více o různých profesních profilech v institucích EU a o aktuálních pracovních příležitostech.

Stálí zaměstnanci jsou zaměstnanci veřejné služby EU, kteří jsou jmenováni na dobu neurčitou. Představují stěžejní pracovní sílu.

Existují tři kategorie stálých úředníků EU: Administrátoři (AD), asistenti (AST) a administrativní pracovníci (AST/SC).

Administrátoři

Administrátoři pracují v různých oborech, jako je spravedlnost, právo, finance, životní prostředí a změna klimatu, zahraniční věci, zemědělství, ekonomie, IT, komunikace, lidské zdroje, věda, překlady a tlumočení. 

Mezi jejich povinnosti patří tvorba politik a právních předpisů, provádění analýz a poskytování poradenství, plnění regulatorních úkolů, účast na mezinárodních jednáních, spolupráce se zúčastněnými stranami a partnery, dialog s občany, revize a překlady právních textů EU a řada dalších úkolů. 

Rozpětí platových tříd na pozici administrátora se pohybuje od AD 5 do AD 16, přičemž AD 5 je vstupní úroveň pro absolventy vysokých škol. Platové třídy AD 15 a AD 16 jsou vyhrazeny pro generální ředitele. 

Výběr a nábor zaměstnanců na specializovaná místa může probíhat i do vyšších platových tříd AD 6 a AD 7. V takovém případě se u většiny profilů bude od uchazečů očekávat příslušné vzdělání a relevantní pracovní zkušenost v délce několika let. 

Pro střední management jsou určeny platové třídy AD 9 až AD 12. Pro výběr a nábor do těchto vyšších platových tříd je povinná předchozí praxe v oblasti řízení.

Asistenti

Asistenti obvykle plní výkonné nebo technické úkoly a poskytují podporu v různých oblastech, jako jsou například finance, komunikace, administrativa, výzkum, IT nebo provádění politik. 

Rozpětí platových tříd na pozici asistenta se pohybuje od AST 1 do AST 11 a zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST 1 nebo AST 3. 

Administrativní pracovníci – podpůrný personál
 
Administrativní pracovníci se obvykle podílejí na chodu oddělení a poskytování administrativní a technické podpory. Mezi jejich povinnosti patří finalizace dokumentů a spisů, zajišťování provozních záležitostí oddělení nebo odboru (schůze, služební cesty, kalendář), shromažďování a šíření informací (aktualizace databází, souborů), provádění manuálních úkolů.

Rozpětí platových tříd na pozici administrativních pracovníků se pohybuje od AST/SC 1 do AST/SC 6. Noví zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST/SC 1 nebo AST/SC 2. 

 

Podrobnosti se dozvíte v platové tabulce.

Více informací o výběrových řízeních a aktuálních pracovních příležitostech pro stálé zaměstnance.

Pro evropské instituce můžete rovněž pracovat na základě smlouvy na dobu určitou. 

Smluvní zaměstnanci plní úkoly manuální či administrativní povahy nebo zajišťují dodatečnou kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi. 

Jejich nábor probíhá dvojím způsobem: prostřednictvím řízení CAST Permanent nebo výběrového řízení ad hoc

Termín CAST je z anglického Contract Agents Selection Tool a označuje Nástroj pro výběr smluvních zaměstnanců. Slovo Permanent pak znamená, že jde o výběrové řízení bez lhůty pro podání přihlášek - lze se do něho tedy přihlásit kdykoli.

V rámci řízení CAST Permanent se nabízejí pracovní pozice pro širokou škálu pracovních profilů a oblastí. U těchto výběrových řízení podávají zájemci přihlášku na pracovní profil, nikoli na konkrétní pracovní pozici.

Orgány, instituce a jiné subjekty EU mohou rovněž přijímat smluvní zaměstnance na konkrétní pracovní pozice prostřednictvím výběrového řízení ad hoc. V takovém případě je pro každé volné místo stanovena specifická lhůta pro podání přihlášky

S ohledem na zvyšující se poptávku po smluvních zaměstnancích ze strany institucí je pravděpodobné, že se budou výběrová řízení ad hoc vypisovat na celou řadu profilů, jako jsou například webmasteři, referenti pro konkrétní politickou oblast, lingvisté, koordinátoři projektů, bezpečnostní pracovníci, vedoucí vědeckých/technických projektů, řidiči, specialisté v oblasti komunikace, výzkumní pracovníci atp. 

Více informací o tom, jak se do řízení CAST Permanent nebo na pozici pro smluvní zaměstnance vypsanou ad hoc přihlásit, najdete na našich stránkách v sekci Jak podat přihlášku.

Uchazeči, kteří v řízení CAST Permanent nebo ad hoc uspějí, budou zaměstnáni na pevně stanovenou dobu. V některých institucích a agenturách EU mohou pak být tyto smlouvy prodlouženy na dobu neurčitou.

Veškeré pracovní pozice smluvních zaměstnanců jsou rozděleny do čtyř funkčních skupin (kariérních stupňů):
I.    Úkoly manuální a administrativní podpory (FSI)
II.     Úřednické nebo sekretářské úkoly, chod kanceláře a další podobné úkoly (FSII)
III.     Exekutiva, koncipování textů, účetnictví a další podobné technické úkoly (FSIII)
IV.     Administrativní, poradenské, jazykové a podobné technické úkoly (FSIV)

Podrobnosti se dozvíte ve mzdové tabulce.

Aktuální pracovní příležitosti pro smluvní zaměstnance najdete zde.

Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni na volná pracovní místa v orgánech a agenturách EU, a to vždy na dobu určitou - může se jednat o několik měsíců i několik let. 

Jsou jim svěřovány podpůrné úkoly v regulační, právní, vědecké či finanční oblasti.  Dále mohou provádět analýzu politik a údajů, pracovat v IT, výzkumu nebo v komunikačním oddělení, případně se věnovat programování.

Na pozici dočasného zaměstnance se mohou hlásit s různým typem kvalifikace a specializace. Umístěni mohou být na místo asistenta i administrátora. 

U administrátorských pozic jde o vstupní úroveň AD 5 až AD 6, případně vyšší. Asistenti začínají na úrovni AST 1 až AST 3, případně vyšší u specializovanějších profilů.

Podrobnosti se dozvíte ve mzdové tabulce.

Více informací o výběrových řízeních a dostupných pracovních příležitostech pro dočasné zaměstnance

Programy EU pro stážisty umožňují čerstvým absolventům získat zajímavou pracovní zkušenost, prohloubit si odborné dovednosti, rozšířit si síť kontaktů a dozvědět se více o Evropské unii.

Stáže představují vynikající příležitost, jak lépe porozumět fungování veřejné služby EU. Nabízejí se v mnoha oborech: právo, lidské zdroje, životní prostředí, komunikace, finance, ochrana údajů, vědecký výzkum, zahraniční politika, duševní vlastnictví atp. 

Stáže organizuje Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU, Evropský účetní dvůr nebo instituce a agentury EU, a to zpravidla v délce 5 měsíců

Chcete-li se o stáž ucházet, musíte mít dokončené vysokoškolské vzdělání. Stážisté plní úkoly podobné těm, které vykonávají zaměstnanci institucí na nižších stupních administrativy.

Většina stáží je placená - účastníci dostávají kolem 1 200 EUR měsíčně.

Podrobnější informace o tom, jak podat přihlášku, najdete na našich internetových stránkách věnovaných stážím

Kromě toho vám doporučujeme se seznámit s programem „Studentští ambasadoři profesní dráhy v EU“, který účastníkům nabízí možnost propagovat kariéru v EU na vysokých školách.

Vyslaní národní odborníci jsou kvalifikovaní státní úředníci z členských států EU, kteří do evropských institucí přinášejí své odborné znalosti, a to v rámci umístění na pevně stanovenou dobu. 

Orgány a agentury EU je zaměstnávají v případě, že potřebují zaměstnance se specifickými znalostmi a dovednostmi, které národní odborníci nabízejí. Může se jednat o dovednosti z technické, bezpečnostní, právní, finanční, informační, komunikační či zdravotní oblasti nebo například znalosti potravinové problematiky či otázek lidských zdrojů.

Toto sdílení odborných znalostí je oboustranně výhodné a přispívá k rozvoji účinných, funkčních pracovních vztahů mezi EU a jejími členskými státy. 

Po skončení doby vyslání mohou národní odborníci zkušenosti získané v EU využít ve veřejné správě doma.

Další informace o výběrovém řízení pro vyslané národní odborníky a o dostupných pracovních příležitostech najdete zde.

Pro evropské instituce lze pracovat i jinak. Jde například o tyto pozice:
• prozatímní zaměstnanci 
• odborníci EU
• parlamentní asistenti
• externí překladatelé a tlumočníci (freelancers)
• zaměstnanci jídelen a údržby

Další informace o těchto pracovních kategoriích a způsobu, jak se na některou z uvedených pozic přihlásit, najdete na našich stránkách v sekci Jak podat přihlášku.