Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Obecné a specifické požadavky způsobilosti

Obecné a specifické požadavky způsobilosti představují podmínky, jež musí uchazeč splňovat, aby se mohl ucházet o práci v evropských institucích. 

Tyto požadavky se budou lišit podle toho, zda se ucházíte o pozici stálého, dočasného nebo smluvního zaměstnance, popř. o místo vyslaného národního odborníka. 

Kritéria způsobilosti a další minimální požadavky jsou uvedeny v oznámení o výběrovém řízení, výzvě k vyjádření zájmu nebo v oznámení o volném pracovním místě, jež jsou součástí jednotlivých oznámení o pracovní příležitosti

Další informace o vypsaných výběrových řízeních najdete na stránkách Jak podat přihlášku.
 

Obecné požadavky způsobilosti

Každý uchazeč musí splňovat alespoň tři obecná kritéria způsobilosti:  

  • požívat veškerých svých občanských práv jako občan členského státu EU,
  • mít splněny veškeré zákonné povinnosti týkající se vojenské služby,
  • splňovat požadavky na bezúhonnost vyžadované pro příslušnou náplň práce.

Orgány, instituce a subjekty EU mohou doplnit další kritéria způsobilosti.

Zvláštní požadavky způsobilosti

Uchazeči musí rovněž splňovat specifické požadavky, které jsou stanoveny v oznámení o výběrovém řízení, ve výzvě k vyjádření zájmu nebo oznámení o volném pracovním místě.

  • Jazykové požadavky 

K účasti na výběrovém řízení musíte mít požadovanou úroveň alespoň dvou úředních jazyků EU. Konkrétní jazykové požadavky naleznete v příslušném oznámení o výběrovém řízení, výzvě k vyjádření zájmu nebo oznámení o volném pracovním místě. Jednotlivé úrovně znalosti cizích jazyků jsou definovány ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (Stupnice pro sebehodnocení).

  • Požadavky na vzdělání 

Požadavky na vzdělání závisejí na požadovaném profilu. Obecně:

Pozice, u nichž se nevyžaduje vysokoškolský diplom (na úrovni asistentů, funkční skupina I: manuální a administrativní podpora, funkční skupina II: administrativa / sekretářky / vedení kanceláře, funkční skupina III: administrativa / poradní / jazykové / technické pozice) se vyžaduje (nejméně) ukončené středoškolské vzdělání. 

Pozice pro vysokoškolsky vzdělané uchazeče (na úrovni administrativních pracovníků, funkční skupina IV) musejí mít ukončené alespoň (tříleté) univerzitní vzdělání.

  • Odborná praxe 

Musíte rovněž splňovat specifické požadavky na odbornou praxi, které jsou stanoveny v oznámení o výběrovém řízení, ve výzvě k vyjádření zájmu nebo oznámení o volném pracovním místě.

  • Věková hranice

Účast ve výběrovém řízení na pracovní pozici v rámci orgánů EU není věkově omezena, nicméně důchodový věk pro úředníky je 66 let. Další informace najdete ve služebním řádu.
 

Podrobnější informace naleznete v části Časté otázky věnované kritériím způsobilosti.