Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

O EPSO

EPSO: kariéra v EU pro talentované lidi

Hlavním posláním EPSO je uspokojovat náborové potřeby orgánů EU výběrem talentovaných uchazečů prostřednictvím všeobecných a specializovaných výběrových řízení. Při plnění tohoto cíle funguje EPSO jako osvědčený prostředník mezi orgány EU a špičkovými odborníky a absolventy univerzit. Přispívá tak k budování stávající a budoucí základny evropské veřejné služby.

Jako interinstitucionální úřad odpovídá EPSO za výběr zaměstnanců převážně pro Evropský parlament, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropskou službu pro vnější činnost, evropského veřejného ochránce práv a evropského inspektora ochrany údajů. Všechny tyto orgány nabírají zaměstnance právě z řad úspěšných uchazečů, kteří prošli výběrovým řízením EPSO.

Základní informace o našich institucionálních klientech uvádíme na této stránce.

Naší vizí je poskytovat orgánům EU pracovní sílu, která optimálně odpovídá jejich potřebám. Tento úkol plníme prostřednictvím vysoce kvalitních, účinných a účelných výběrových řízení a uplatňováním inovativního přístupu.

Naše strategické směřování se řídí těmito faktory:

 • Proaktivita a orientace na klienta
 • Neustálá inovace a předvídání trendů v rozpoznávání talentů
 • Výběr podle metod, které přitahují co nejrozmanitější talenty.
 • Nabídka katalogu služeb odrážejících potřeby klientských institucí.
 • Zajišťování srozumitelných, transparentních a přístupných postupů pro všechny uchazeče. Případné stížnosti mají být výjimečné a reagujeme na ně v duchu řádné správní praxe.

Při naplňování naší vize se řídíme třemi hlavními zásadami:

 • Přesnost: EPSO usiluje o to, aby byly zaváděny co nejlepší metody výběru a byly testovány ty správné kompetence těmi správnými testy. Cílem je zaměřit se na nejvhodnější kandidáty a hodnotit jejich výkonnost v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy.
 • Agilnost: Postupy EPSO jsou stále více modulární a jsou schopny se přizpůsobit konkrétním požadavkům klientů. Nedílnou součástí tohoto přístupu je zpětná vazba od klientů a pravidelné interní přezkumy.
 • Rychlost: Délka výběrových řízení EPSO se zkracuje. Toho dosahujeme předvídáním vývoje a intenzívnější prací výběrových komisí a zaměstnanců, posilováním spolupráce s klientskými institucemi, zjednodušováním výběrových řízení a eliminací zbytečných byrokratických prvků.

 

 • Integrita — zaměstnanci EPSO si vzájemně důvěřují, jednají čestně a v dobré víře a dbají na zájmy úřadu a klientských institucí.
 • Profesionalita — EPSO si při výběrových řízeních počíná spravedlivě a efektivně, využívá osvědčené postupy a jeho specializovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci usilují o kvalitu a spokojenost zákazníků. EPSO je inovativní a dynamický úřad a maximálně využívá svůj potenciál.
 • Kvalitní služby — EPSO soustavně usiluje o to, aby služby pro klientské instituce byly poskytnuty včas a byly vynikající kvality. Toho dosahuje krom jiného pečlivým nasloucháním zúčastněným stranám a soustavným zdokonalováním na základě jejich zpětné vazby.
 • Rozmanitost a respekt — víru EPSO v rozmanitost dokládá složení jeho vlastního týmu, ve kterém se dostává podpory všem zaměstnancům bez ohledu na jejich původ, aby mohli vyvinout maximální úsilí a plnit společné cíle. Hlavní zásadou EPSO ve všech pracovních vztazích je zdvořilé a profesionální chování.
 • Spolupráce — EPSO podporuje spolupráci na interní úrovni i se všemi zúčastněnými stranami. Vytváří kvalitní partnerství s cílem zvyšovat jakožto poskytovatel služeb celkovou výkonnost. EPSO aktivně využívá a podporuje sdílené pracovní platformy. Hlubší součinnost ve všech kolech řízení podporuje proaktivitu, orientaci na klienta a rozvoj kultury excelence.

EPSO v současné době ročně zajišťuje nábor pracovníků na 1 300 míst, což mimo jiné obnáší zpracování v průměru 46 000 přihlášek. Testování se provádí v 24 jazycích, což je ve světe naprosto ojedinělé.

Informace o setkáních se zástupci zájmových skupin pořádaných ředitelem EPSO.

EPSO spravuje internetové stránky EU Careers, které obsahují informace pro širokou veřejnost o výběru pracovníků pro orgány EU a o výběrových řízeních EPSO ve 24 jazycích. „EU Careers“ můžete též sledovat FacebookuTwitteruLinkedIn a Instagramu.

 

Podívejte se na video se stručnou prezentací EPSO: