Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Стажове в генералния секретариат на Съвета

Всяка година в Съвета има около 100 места за платени стажове и до 6 места за платени стажове за лица с увреждания.

 

Какво можете да очаквате от вашия стаж?

Стажът в Генералния секретариат на Съвета (ГСС) предлага:

 • непосредствени впечатления за работата на ГСС
 • познания за ЕС – поглед към процедурите и политиките на институциите на ЕС
 • възможност за принос към ежедневната дейност на Съвета
 • възможност за работа в мултикултурна, многоезична и многонационална среда
 • възможност да споделите своите възгледи и знанията, които сте придобили по време на следването си 

В Съвета има 3 вида стажове:

Какво включва стажът?

В зависимост от нуждите на ведомството, вашата ежедневна работа по принцип ще бъде равностойна на работата на младшите служители на позиция администратори в началото на тяхната кариера, например:

 • подготовка на заседания и изготвяне на протоколи
 • присъствие на заседанията на подготвителните органи на Съвета и Корепер (Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите — членки на ЕС)
 • извършване на проучвания по конкретен проект
 • писмен превод на документи
 • изготвяне на документи, писане на доклади

Стажантите ще бъдат поканени да участват и в програма за обучение, която включва посещения и конференции в други институции на ЕС в Брюксел, Люксембург и Страсбург.

Кой може да кандидатства?

 • граждани на ЕС 
 • граждани на страни кандидатки, приключили преговорите за присъединяване към ЕС
 • кандидати с много добри познания по поне два официални езика на ЕС. Като се има предвид, че английски и френски език се използват масово за вътрешна комуникация в рамките на Генералния секретариат на Съвета, се изисква добро владеене на английски или френски (*ниво C по Общата европейска референтна рамка за езиците).

Повечето кандидати в момента са с квалификации в областта на правото, политическите науки, международните отношения, европеистиката и икономиката.

Генералният секретариат на Съвета търси стажанти с квалификации и в други области, като например: писмени преводи, човешки ресурси, комуникации, образование, компютърни науки (платформи за сътрудничество), архиви и управление на документи, строително инженерство, графичен дизайн, мултимедии, селско стопанство, биохимично инженерство, здравеопазване и безопасност на храните, управление на енергетиката, околна среда, авиокосмическо инженерство.

Кой не може да кандидатства?

Не се приемат кандидатури на лица, които вече са преминали обучение от какъвто и да е вид (платено или неплатено) или са работили в продължение на повече от 6 седмици в институция, орган, агенция или служба на ЕС.

Повече информация можете да намерите на адрес: https://www.consilium.europa.eu/bg/trainee/