Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какъв професионален опит трябва да имам?

Question categories:

В някои случаи може да се изисква подходящ трудов опит.

За да бъде взет под внимание, вашият професионален опит трябва да представлява действително трудово правоотношение, определено от следните елементи:

  • реална, истинска работа,
  • срещу заплащане и
  • в качеството на наето лице (всеки вид договор) или като доставчик на услуга.

Професионалният ви опит ще бъде взет под внимание само ако естеството му има отношение към служебните задължения, описани в обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес.

Вашият професионален опит ще бъде взет предвид по следния начин:

  • Платена работа в рамките на всякакъв вид договор (наето лице, самостоятелно заето лице, държавен служител, предприемач, консултант на свободна практика и др.).
  • Доброволен труд: доброволческата дейност ще бъде взета предвид само ако подлежи на някакъв вид възнаграждение. Доброволческата дейност трябва да е съпоставима с работата на пълно работно време, както по отношение на броя на отработените часове, така и на продължителността.
  • Стаж: стажовете ще бъдат взети под внимание, ако са платени.
  • Задължителна военна служба: задължителната военна служба ще бъде взета предвид за период, който не надвишава законовата продължителност на тази служба в държавата членка, на която сте гражданин. (Военната служба може да се е състояла преди или след като сте получили квалификацията, необходима за участие в конкурса).
  • Отпуск по майчинство / родителски отпуск / отпуск за осиновяване: този отпуск ще бъде взет предвид, ако е в рамките на трудов договор. Ако събитието (раждане или осиновяване) се е случило, докато сте бил/а безработна/ен, съответният отпуск няма да бъде взет под внимание. 
  • Докторска степен: докторантурите се приравняват на професионален опит, дори когато са неплатени, за срок от максимум три години, при условие че е придобита докторска степен.
  • Работа на непълно работно време: работата на непълно работно време се изчислява пропорционално на отработеното време. Така например, ако сте работили на половин работен ден в продължение на шест месеца, вашият опит ще бъде приравнен на три месеца.

Професионалният опит се взема предвид само ако е придобит след датата на получаване на дипломата, даваща достъп до съответния конкурс.