Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Преобразуване на процеса на EPSO за подбор на персонал

Понастоящем EPSO преминава през задълбочен процес на преобразуване на подбора на персонал, за да отговори по-добре на променящите се нужди на институциите на ЕС и на реалностите на съвременния пазар на труда. В ход са стратегически обсъждания на нова концепция за конкурса за администратори с общ профил и на преработена рамка за компетентностите. Важна цел е да се постигне по-голямо разнообразие на кандидатите както по отношение на техните профили, така и по отношение на опита им. Конкурсите за специалисти вече са в пилотна фаза, за да тестваме някои нови методики за подбор.

Основните цели са да се съкрати продължителността на конкурсите, да се повиши тяхната ефективност както за кандидатите, така и за оценителите, и да се насочат по-добре към кандидатите със специализирани профили, търсени от набиращите персонал институции, като същевременно се възприемат съвременни методи за тестване в съответствие с най-добрите международни практики. EPSO има цел да въведе тест с генерирани с помощта на компютър въпроси с избор между няколко отговора, който да се провежда на ранен етап от конкурсите за специалисти, като същевременно организира тестовете за логическо мислене на принципа преминал/непреминал. Поради предизвиканата от COVID криза службата EPSO премина по-бързо към дистанционни тестове в рамките на център за оценяване, а за някои конкурси кандидатите могат да се явят на тестове на компютър онлайн или в изпитни центрове. При други пилотни проекти ще се използват тестове на всичките 24 официални езика на ЕС или подбор по квалификации с помощта на компютър. Като се има предвид, че тези пилотни проекти са на ранен етап и резултатите от тях трябва да бъдат анализирани, EPSO своевременно ще предостави по-подробна информация за тези новости.

Обективността и равното третиране са в основата на всички тези процеси.