Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Договорно наети служители (безсрочна процедура CAST)

При безсрочната процедура CAST институциите, органите и агенциите на ЕС могат да наемат договорно наети служители, които да работят в различни професионални области.

CAST е съкращение от Contract Agents Selection Tool или инструмент за подбор на договорно наети служители. Безсрочна означава, че процедурата няма краен срок, така че кандидатите могат да подадат заявление по всяко време.

Договорно наетите служители се наемат да изпълняват временни технически задачи или задачи по административно обслужване или да предоставят допълнителен капацитет в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения.

При необходимост от набиране на персонал институциите, органите и агенциите на ЕС могат да изберат определен брой кандидати от базата данни с кандидатури CAST, чиито квалификации съответстват на търсения професионален профил.

Тези предварително подбрани кандидати се приканват да се явят на серия от тестове с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър и са организирани от EPSO. Тези тестове се провеждат дистанционно. Моля, прочетете внимателно нашата страница с информация относно ИТ изискванията за успешно полагане на дистанционно провежданите тестове на EPSO.
Във връзка с тези тестове можете да погледнете и нашата страница на тема Защо не мога да използвам своя служебен компютър за онлайн тестовете за подбор на EPSO?

Кандидатите, които са издържали успешно тестовете за логическо мислене, ще бъдат поканени на събеседване и/или други форми на оценяване, организирани пряко от набиращите персонал служби на институциите на ЕС в съответствие с действащата приложима процедура.

Повече информация за тестовете за подбор в рамките на безсрочна процедура CAST можете да намерите на страницата с нашите примерни тестове.

Кандидатите, които са преминали успешно всички етапи от подбора, могат да получат предложение за работа.

Договорно наетите служители биват наемани за определен максимален период от 6 години, често с по-кратък, но подлежащ на подновяване първоначален договор от 6 до 12 месеца, в зависимост от вида работа. В някои агенции, представителства и делегации тази временна възможност може да доведе до безсрочен договор.

За допълнителна информация и подробности можете също така да проверите раздела за често задавани въпроси за безсрочната процедура CAST.

диаграма за процедурата за подбор

Функционални групи

За да бъдат допуснати до подбор CAST, кандидатите се приканват да следват всички указания, посочени в поканата за заявяване на интерес за CAST Permanent. Процедурата изисква създаване на EPSO профил и въвеждане на лична, професионална и образователна информация в базата данни на кандидатите по CAST.

За повече информация относно процедурата за кандидатстване можете да проверите раздела Как да кандидатствате.

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация. Те са разделени в четири функционални групи:

I. Технически задачи и задачи по административно обслужване
II. Деловодителски или секретарски задачи, офис управление и други подобни задачи
III. Изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи
IV. Административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи.

Кандидатите могат да кандидатстват за една или няколко функционални групи, при условие че отговарят на изискванията за допустимост.

Моля, вижте поканата за заявяване на интерес за пълен списък на общите и специфичните условия за допустимост, които се прилагат по профили и функционални групи (езици, образователни квалификации и професионален опит). 

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Профили

CAST Permanent включва няколко профила във функционални групи I, II, III и IV. Напомняме ви, че винаги кандидатствате за определен профил, а не за конкретно работно място.

Вижте по-долу списъка на профилите в рамките на безсрочната процедура CAST. Щракнете върху всеки раздел и прочетете повече за това какво може да се очаква да направите. Можете да кандидатствате за един или повече профила и/или функционални групи. Горещо ви препоръчваме да изберете само профилите и функционалните групи, за които вашето обучение и опит са най-подходящи.