Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Hur kan jag ge myndigheterna i mitt hemland tillstånd att kontakta mig och erbjuda mig hjälp med att förbereda mig inför urvals- och rekryteringsförfarandet?

Question categories:

Som sökande till Epsos uttagningsprov kan du ge ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter får vidarebefordras till myndigheterna i ditt hemland, så att de kan kontakta dig och erbjuda dig hjälp med urvals- och rekryteringsförfarandet (t.ex. kurser, informationsmöten och publikationer).

När du söker till ett uttagningsprov anger du i ansökningsformuläret om du samtycker till att uppgifterna skickas vidare eller inte. Ditt beslut gäller bara för det aktuella provet och måste därför förnyas för varje ny ansökan.

Genom att svara ”ja” på frågan i ansökningsformuläret ger du ditt uttryckliga samtycke till att Epso får vidarebefordra ditt för- och efternamn, din mejladress och referensen till det aktuella uttagningsprovet till myndigheterna i det EU-land som du är medborgare i. Syftet är att myndigheterna ska kunna kontakta dig för att erbjuda dig hjälp med urvals- och rekryteringsförfarandet för provet.

Överföringen av uppgifterna till de nationella myndigheterna omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG, särskilt artiklarna 7 och 9.

Genom att svara ”ja” på frågan i ansökningsformuläret ger du också ditt uttryckliga samtycke till att myndigheterna i det EU-land som du är medborgare i behandlar dina uppgifter i syfte att erbjuda dig hjälp med urvals- och rekryteringsförfarandet för det aktuella uttagningsprovet. Myndigheterna får behandla dina uppgifter så länge du deltar i provet, tills reservlistan upphör att gälla (om du finns med på den) eller tills du drar tillbaka ditt samtycke till att dina uppgifter får behandlas.

Myndigheternas behandling av dina personuppgifter omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom en skriftlig begäran till ditt medlemsland. Om du drar tillbaka ditt samtycke efter att Epso har vidarebefordrat dina uppgifter till ditt medlemsland får landet inte fortsätta att behandla dem. Men den tidigare behandlingen av uppgifterna på grundval av ditt samtycke innan det drogs tillbaka är fortfarande laglig.

Ditt samtycke till att Epso får skicka dina personuppgifter till dina nationella myndigheter betyder inte att du måste tacka ja till eventuella erbjudanden om hjälp från dem.

Samtycket betyder inte heller att myndigheterna måste kontakta dig eller erbjuda hjälp. Det är helt upp till det EU-land som du är medborgare i.