Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako lahko organom svoje države članice dovolim, da mi pomagajo pri pripravi v postopku izbora in zaposlitve?

Question categories:

Kandidati, ki sodelujejo v natečajih EPSO, lahko svoje kontaktne podatke razkrijejo nacionalnim organom njihove države članice, da jih lahko kontaktirajo in jim ponudijo pomoč v postopku izbora in zaposlitve (denimo usposabljenje, informativno srečanje, publikacije itd.).

Kandidati to možnost izberejo ob prijavi na natečaj, in sicer tako, da navedejo svoje strinjanje ali nestrinjanje v ustreznem delu elektronskega obrazca za prijavo. Strinjanje ali nestrinjanje velja samo za posamezni natečaj, zato ga je treba navesti ob vsaki novi prijavi.

Če v prijavnem obrazcu na ustrezno vprašanje odgovorite z DA, dajete uradu EPSO nedvoumno privolitev, da posreduje vaše ime in priimek, e-naslov in referenco natečaja, na katerega se prijavljate, nacionalnim organom države članice EU, katere državljan/ka ste. Namen posredovanja podatkov je nacionalnim organom omogočiti, da vas kontaktirajo in ponudijo pomoč v postopku izbora in zaposlitve za natečaj, na katerega se prijavljate.

Za posredovanje osebnih podatkov se uporablja Uredba (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES, zlasti členov 7 in 9.

Če v prijavnem obrazcu na ustrezno vprašanje odgovorite z DA, tudi dajete nacionalnim organom države članice EU, katere državljan/ka ste, nedvoumno privolitev, da obdelajo zgoraj navedene osebne podatke z namenom zagotovitve pomoči v postopku izbora in zaposlitve za natečaj, na katerega se prijavljate. Nacionalni organi lahko vaše podatke obdelujejo, dokler sodelujete v zadevnem nazečaju oziroma do prenehanja veljavnosti rezervnega seznama, če ste na njem, ali dokler ne umaknete svoje privolitve za obdelavo svojih osebnih podatkov.

Za obdelavo osebnih podatkov se uporablja Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Svojo privolitev lahko kadar koli umaknete, in sicer tako, da matični državi članici pošljete pisni zahtevek. Če pa svojo privolitev umaknete potem, ko je urad EPSO vaše podatke že posredoval državi članici, boste nacionalnim organom zgolj onemogočili nadaljnjo obdelavo vaših podatkov, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost pretekle obdelave podatkov, ki je temeljila na vaši privolitvi pred preklicem.

Vaša privolitev, da urad EPSO posreduje vaše osebne podatke nacionalnim organom, ne pomeni, da morate sprejeti kakršno koli pomoč, ki bi vam jo ti organi lahko ponudili.

Vaša privolitev, da urad EPSO posreduje vaše osebne podatke nacionalnim organom, ne pomeni, da vas morajo ti organi kontaktirati ali ponuditi pomoč; to je v celoti prepuščeno presoji države članice EU, katere državljan/ka ste.