Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kategorije osebja EU

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

The EU offers employment in various staff categories: permanent officials, contract and temporary staff, seconded national experts, trainees and others. 

Click on the tabs below to learn more about employment details for each staff category. 

You can also check our Selection process section to learn more about the selection procedures for each staff category. 

Try our sample tests to see what skills you already have and what others you may need to develop to successfully pass the selection procedure. 

You can also learn more about different EU Career profiles and available job opportunities.

Stalno osebje predstavljajo člani javne uprave EU, imenovani za nedoločen čas. So osrednja delovna sila.

Obstajajo tri kategorije stalnih uradnikov EU: upravni uslužbenci (AD), strokovno-tehnični uslužbenci (AST) in tajniki/referenti (AST/SC).

Upravni uslužbenci

Upravni uslužbenci delajo na različnih področjih, kot so pravosodje, pravo, finance, okolje in podnebne spremembe, zunanje zadeve, kmetijstvo, ekonomija, IT, komunikacije, človeški viri, znanost, prevajanje in tolmačenje. 

Njihove naloge med drugim vključujejo razvoj politik in zakonodaje; pripravo analiz in svetovanje; izvajanje regulativnih nalog; sodelovanje v mednarodnih pogajanjih; povezovanje z deležniki in partnerji; stike z državljani; revidiranje in prevajanje pravnih besedil EU. 

Upravni uslužbenci so zaposleni v razredih AD 5 do AD 16. AD 5 je začetni razred, v katerem se zaposlijo univerzitetni diplomanti. Razreda AD 15 in AD 16 sta rezervirana za generalne direktorje. 

Izbirni postopki in zaposlitev v višjih razredih AD 6 ali AD 7 so možni za specializirane profile. V tem primeru se od kandidatov pričakuje večletna ustrezna izobrazba, za večino profilov pa tudi delovne izkušnje. 

Razredi AD 9 do AD 12 se zahtevajo za srednje vodstvene položaje. Za izbor in zaposlitev v teh višjih razredih so obvezne predhodne vodstvene izkušnje.

Strokovno-tehnični uslužbenci

Strokovno-tehnični uslužbenci običajno opravljajo izvršno ali tehnično vlogo in zagotavljajo podporo na različnih področjih, med drugim na področju financ, komunikacije, uprave, raziskav, IT ali izvajanja politike. 

Zaposleni so v razredih AST 1 do AST 11, začetna zaposlitev je navadno v razredih AST 1 ali AST 3. 

Tajniki/referenti – podporno osebje
 
Delo tajnikov in referentov navadno obsega pisarniško poslovanje ter podporne administrativne in tehnične naloge. Njihove naloge zajemajo dokončanje dokumentov in druge dokumentacije; pomoč pri dejavnostih enote ali oddelka (sestanki, službene poti, koledar dogodkov) ter zbiranje in razširjanje informacij (posodabljanje podatkovnih zbirk in dokumentacije); izvajanje fizičnih nalog.  

Tajniki/referenti so zaposleni v razredih AST/SC1 do AST/SC6, začetna razreda za zaposlitev sta običajno AST/SC 1 ali AST/SC 2. 

 

Več podrobnosti je v plačni tabeli.

Več o izbirnih postopkih in zaposlitvenih možnostih za stalno osebje.

Za institucije EU je mogoče delati na podlagi pogodbe za določen čas. 

Pogodbeni uslužbenci opravljajo številne fizične ali upravno-administrativne naloge ter lahko zagotovijo dodatne zmogljivosti na specializiranih področjih, kjer ni na voljo dovolj uradnikov.

Običajno se zaposlijo za določen čas (največ šest let v kateri koli instituciji EU), v nekaterih primerih pa se jim lahko ponudijo pogodbe za nedoločen čas (v uradih, agencijah, delegacijah ali predstavništvih). 

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo bodisi na podlagi stalnega razpisa CAST Permanent bodisi na podlagi ad hoc izbirnega postopka

Kratica CAST pomeni Contract Agents Selection Tool, torej postopek za izbor pogodbenih uslužbencev, Permanent pa se nanaša na to, da je ta izbirni postopek stalno odprt, brez roka za prijavo.

V okviru izbirnega postopka CAST Permanent so razpisana delovna mesta za najrazličnejše poklicne profile. V okviru izbirnega postopka se kandidati prijavijo za posamezen profil in ne za konkretno delovno mesto.

Institucije, organi in agencije EU lahko pogodbene uslužbence na specifičnih delovnih mestih zaposlijo tudi prek ad hoc razpisov za delovna mesta za pogodbene uslužbence. V tem primeru se za vsako razpisano prosto delovno mesto določi rok za prijavo

Ko se pojavijo potrebe po pogodbenem osebju, se lahko objavijo ad hoc razpisi za prosta delovna mesta za najrazličnejše profile, kot so skrbniki spletišč, sodelavci za politike, lingvisti, koordinatorji projektov, upravni uslužbenci za varnost, znanstveniki, inženirji, vozniki, strokovnjaki za komuniciranje in raziskovalci, če jih naštejemo le nekaj. 

Več o postopku prijave v okviru izbirnega postopka CAST Permanent in ad hoc razpisov za prosta delovna mesta za pogodbene uslužbence je na strani Izbirni postopek.

V primeru obeh izbirnih postopkov se z izbranimi kandidati sklene pogodba za določen čas. V nekaterih organih in agencijah EU se pogodba lahko spremeni v pogodbo za nedoločen čas.

Vsa delovna mesta pogodbenih uslužbencev so razdeljena v štiri funkcionalne skupine (stopnje poklicne poti):

Funkcionalna skupina (FS)

Razred

Naloge

FS IV

13 do 18

Upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge, ki se opravljajo pod nadzorom uradnikov ali začasnih uslužbencev.

FS III

8 do 12

Izvedbene naloge, naloge pri pripravi osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge, ki se opravljajo pod nadzorom uradnikov ali začasnih uslužbencev.

FS II

4 do 7

Pisarniške in tajniške naloge, naloge pisarniškega poslovanja in druge enakovredne naloge, ki se opravljajo pod nadzorom uradnikov ali začasnih uslužbencev.

FS I

1 do 3

Fizične in upravno-administrativne naloge podpornih storitev, ki se opravljajo pod nadzorom uradnikov ali začasnih uslužbencev.

Več podrobnosti je v plačni tabeli (14.12.2023 – C/2023/1544).

Oglejte si zaposlitvene možnosti za pogodbene uslužbence.

Začasni uslužbenci se lahko na prostih delovnih mestih v institucijah in agencijah EU zaposlijo za določen čas, ki lahko traja od nekaj mesecev do nekaj let. 

Od njih se lahko zahteva opravljanje regulativnih, pravnih, znanstvenih nalog ali nalog finančne podpore;  izvajanje analize politik in podatkov; opravljanje nalog na področju informacijske tehnologije, upravnih, raziskovalnih, nalog ter nalog v zvezi s komuniciranjem in načrtovanjem, če jih naštejemo le nekaj.

Začasni uslužbenci se zaposlujejo na delovnih mestih, za katera so zahtevane različne kvalifikacije in specializacije, segajo pa od strokovno-tehničnih uslužbencev do višjih delovnih mest upravnih uslužbencev. 

Kot upravni uslužbenci se lahko začasni uslužbenci zaposlijo v razredih od začetnega AD 5 do AD 6 ali višjih. Podobno se razredi strokovno-tehničnih uslužbencev začnejo z AST 1 – AST 3, za bolj specializirane profile pa so lahko tudi višji.

Več podrobnosti je v plačni tabeli.

Več o izbirnih postopkih in zaposlitvenih možnostih za začasne uslužbence.

Programi pripravništva EU novim diplomantom omogočajo, da izboljšajo svoje poklicna znanja in spretnosti, razširijo svojo mrežo in izboljšajo poznavanje EU.

Pripravništva omogočajo temeljito spoznavanje dela javne uprave EU in so na voljo na številnih področjih, na primer na področju prava, človeških virov, okolja, komuniciranja, financ, varstva podatkov, znanstvenih raziskav, zunanje politike, intelektualne lastnine in številnih drugih. 

Pripravništvo v institucijah in agencijah, in sicer na Evropskem parlamentu, Evropski komisiji, Svetu EU, Evropskem računskem sodišču ali v agencijah EU običajno traja pet mesecev

Za prijavo morajo kandidati imeti univerzitetno diplomo. Izbrani pripravniki bodo opravljali podobne naloge kot upravni uslužbenci nižjega plačnega razreda.

Večina pripravništev je plačanih, običajno približno 1 200 evrov na mesec.

Za podrobnosti in način prijave si oglejte našo spletno stran o pripravništvih

Pozanimajte se tudi o programu ambasadorjev zaposlitev EU za študente, ki želijo promovirati poklicno pot v EU v svojih univerzitetnih kampusih.

Institucije in agencije EU jih zaposlujejo, kadar potrebujejo osebje z edinstvenim naborom znanj, ki jih imajo napoteni nacionalni strokovnjaki, med drugim tehnično, varnostno, pravno in finančno strokovno znanje.  

Delovna mesta za napotene nacionalne strokovnjake so pogosto objavljena na spletni strani EPSO o zaposlitvenih možnostih. Vse podrobnosti v zvezi z izbirnim postopkom, pogoji za napotitev, prijavnimi pogoji in opisom delovnih nalog so navedene v razpisu prostega delovnega mesta. 

Postopki prijave in zaposlovanja so v pristojnosti institucij, organov in agencij EU, ki razpišejo prosto delovno mesto. 

Za več informacij o trenutnih možnostih se obrnite na stalno predstavništvo svoje države pri EU.

Obstaja še več drugih kategorij osebja, med drugim:

• občasni uslužbenci 
• strokovnjaki EU
• parlamentarni pomočniki
• samostojni prevajalci in tolmači
• vzdrževalci in osebje v menzi

Več informacij o teh kategorijah in postopkih prijave je na tej strani.