Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Zavedenie rýchlejšieho, jednoduchšieho a prístupnejšieho modelu výberových konaní!

On 31 January, EPSO’s governing body, the interinstitutional Management Board, decided to drop oral tests from EPSO’s selection procedures, as part of a fundamental rethink of the current selection process.

Competitions will put greater emphasis on candidates’ qualifications and on a set of written tests, all to be conducted in one testing session. All tests will be done online via remotely proctored testing.

With a ‘competition phase’ based exclusively on written tests, it will be possible for EPSO to strive to reduce competition timelines to just 6 months, and, eventually, less.

Following the competition, the selection board will draw up the reserve list containing the names of the successful candidates. The list is made available to the EU institutions and bodies for recruitment purposes.

The first competition under the new competition model was published on 22 June 2023 (Economics). Regular updates are available on EPSO’s website: Upcoming selection procedures | EU Careers (europa.eu), (we invite you to subscribe to this page to receive notifications).

„Hodnotiace centrum“ a s ním súvisiace ústne testy, ktoré boli zavedené v roku 2010, zanikajú.

Všeobecné schopnosti uchádzačov sa však budú aj naďalej preverovať v pohovoroch, ktoré budú viesť priamo jednotlivé útvary inštitúcií EÚ, ktoré najímajú zamestnancov, po zaradení úspešných uchádzačov do rezervného zoznamu. O tom, kto bude prijatý do zamestnania, naďalej v plnej miere rozhodujú samotné inštitúcie.
 

Rýchlosť: cieľom je dokončiť verejné výberové konania do šiestich mesiacov, prípadne aj skôr (od uverejnenia oznámenia až po vytvorenie rezervného zoznamu).

Efektívnosť: všetky testy sa uskutočnia online v rámci jedného testovacieho sedenia, takže každý uchádzač ich absolvuje v priebehu len jedného dňa.

Modernosť: online testovanie je rýchlejšie, pružnejšie, v súlade so súčasným digitalizovaným svetom, ekologickejšie a prístupnejšie pre veľkú väčšinu kandidátov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Transparentnosť: zdroje použité pri koncipovaní vedomostného testu o EÚ, ktorý sa použije pri všeobecných výberových konaniach, úrad EPSO vopred uverejní online, čím sa pre uchádzačov vytvoria rovnaké podmienky.

Kvalita: v rámci nového modelu výberového konania EPSO musia úspešní uchádzači preukázať, že majú uspokojivé kognitívne schopnosti a že patria medzi najlepších, pokiaľ ide o vedomosti v danom odbore i pokiaľ ide o schopnosti v oblasti písomnej komunikácie a koncipovania textov. Majú aj ten správny diplom a/alebo pracovné skúsenosti.

Jasné schopnostiRámec všeobecných schopností, ktorý úrad EPSO prijal v apríli 2022, ostáva v platnosti.

Rozmanitosť: rýchlejším, jednoduchším a dostupnejším modelom výberových konaní chce tiež úrad EPSO podnietiť prihlášky z rôznorodejších skupín uchádzačov.

Testy verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania

Testy verbálneho, numerického a abstraktného uvažovania zostávajú súčasťou výberových konaní. Poradie uchádzačov sa už nebude určovať podľa počtu bodov – postačí, ak uchádzači dosiahnu požadovaný minimálny počet bodov. Váha priradená každej z týchto troch zručností sa môže líšiť v závislosti od zvoleného profilu. 


Vedomostný test o EÚ v prípade všeobecných výberových konaní
Test v danom odbore pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami v prípade špecializovaných výberových konaní

Vedomostný test o EÚ bude zameraný napríklad na zmysluplné vecné otázky súvisiace s fungovaním EÚ, jej politikami a postupmi.

Zdroje, na ktorých základe bol tento test skoncipovaný, budú k dispozícii online. Vďaka tomu bude tento test prístupný aj tým, ktorí sa o záležitostiach EÚ neučili na univerzite, alebo v tejto oblasti nepracovali. Východiskové materiály použité pri koncipovaní tohto testu budú uverejnené súčasne s uverejnením oznámenia o výberovom konaní.

V prípade špecializovaných výberových konaní nezverejní úrad EPSO žiadne zdrojové materiály použité pri tvorbe testu v danom odbore pozostávajúceho z otázok s voliteľnými odpoveďami.


Prípadová štúdia

Súčasťou niektorých výberových konaní bude prípadová štúdia, ktorou sa posúdia písomné komunikačné zručnosti uchádzačov (t. j. zručnosti v oblasti koncipovania textov).


Písomný test

Vzhľadom na rozhodnutie úradu EPSO uplatňovať jazykový režim so všetkými 24 úradnými jazykmi zavádza úrad EPSO do výberových konaní od roku 2024 nový druh testu: písomný test, ktorého cieľom je posúdiť písomné komunikačné zručnosti uchádzačov. Písomný test nahradí prípadovú štúdiu*.

Pojem písomný test zahŕňa tri rôzne typy testov, ktoré úrad EPSO použije v závislosti od potrieb náborových útvarov v každom výberovom konaní:

 1.        písomný test, ktorý sa týka odboru, resp. odborov výberového konania a v ktorom sa posudzujú len písomné komunikačné zručnosti; 
 2.        písomný test v danom odbore, ktorého cieľom je posúdiť písomné komunikačné zručnosti a znalosti v príslušnom odbore výberového konania;
 3.        esej o záležitostiach EÚ, ktorej cieľom je posúdiť len písomné komunikačné zručnosti. 

Uchádzači budú musieť riešiť zadanie v rámci testu na základe dokumentácie, ktorú poskytne úrad EPSO a ktorá sa týka odboru, resp. odborov výberového konania, ako sa uvádza v oznámení o výberovom konaní.

Písomný test nie je jazykovým testom. Zručnosti uchádzačov sa budú hodnotiť na základe nižšie uvedených osobitných „základných prvkov“ [„základné prvky“ sú aspekty, ktoré pri hodnotení určitej schopnosti posudzujú osoby, ktoré testy hodnotia (t. j. hodnotitelia)].

„Základné prvky“ na hodnotenie písomných komunikačných zručností:

Uchádzač:

 • píše stručne bez použitia zbytočných slov a viet,
 • prezentuje tému zrozumiteľným spôsobom,
 • prispôsobuje text čitateľovi a účelu,
 • využíva informácie poskytnuté na riešenie zadania,
 • píše štruktúrovaným spôsobom na základe logického toku myšlienok.

*Prípadová štúdia sa ešte využije v niektorých prebiehajúcich výberových konaniach.


Test digitálnych zručností

V niektorých výberových konaniach sa uskutoční test digitálnych zručností, a to v súlade s potrebami inštitúcií a orgánov EÚ, ktorým úrad EPSO slúži.

 • Publication of the Notice of Competition
   
 • Self-assessment of eligibility via Experience Assessment Survey Instrument (EASI)*, followed by application
   
 • Reasoning skills tests on a pass/fail basis
   
 • EU knowledge test for generalist competitions or Field-related Multiple-choice Questionnaire (FRMCQ) for specialist competitions - ranked
   
 • Digital skills test (when applicable)
   
 • Case study (assesses drafting skills) corrected only for those with the best results in EU knowledge or FRMCQ
   
 • Written test aimed at assessing, mainly, the candidates' written communication skills. For more information, please visit our dedicated page
   
 • Eligibility checks at an appropriate stage (final verification before placing on the Reserve List; checking of second language, if necessary)
   
 • Reserve List (database of successful candidates, published by EPSO at the end of each competition, used by EU institutions for their specific recruitment needs)
   
 • ‘Single ‘Request for Review’ window – Candidates have the option to request a review of the decision establishing their test results if they believe there has been a material error or a breach of the competition procedure rules, which may impact the results of the selection process. This request can only be done once, in line with the procedures contained in the notice of competition.
   

* EASI is a tool aimed at providing optional feedback to interested candidates to help them understand better their likelihood of admission (eligibility) to a competition, based on their qualifications and professional experience, compared to the requirements laid down in the Notice of Competition.
 

The feedback will only be shared with candidates themselves and will not be shared with any member of the Selection Board.