Skočiť na hlavný obsah
Logo Európskej komisie

Výberové konania Európskeho parlamentu na pozíciu administrátorov (AD6) – štátni príslušníci Rakúska a Holandska

Európsky parlament sa rozhodol zorganizovať dve verejné výberové konania (platová trieda AD 6) s cieľom zostaviť zoznam vhodných uchádzačov, z ktorého bude môcť vyberať a prijímať štátnych príslušníkov Rakúskej republiky a Holandského kráľovstva.

Tieto výberové konania sú založené na kritériu štátnej príslušnosti, keďže ich hlavným cieľom je zvýšiť počet možných budúcich zamestnancov a napraviť existujúcu výraznú nerovnováhu a nedostatočné zastúpenie rakúskych a holandských štátnych príslušníkov v radoch úradníkov Parlamentu.

Na profil administrátora na Generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu sa hľadá 30 vhodných kandidátov s rakúskym a 90 vhodných kandidátov s holandským občianstvom.

Vzhľadom na potreby útvarov Európskeho parlamentu sa prevažná väčšina pracovných miest nachádza v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu (t. j. na hlavných pracoviskách Parlamentu). Vzhľadom na povahu práce môže byť potrebné medzi týmito mestami cestovať.

Zamestnanci budú prijatí v platovej triede AD6 (v prvom stupni) so základným mesačným platom 6 231,42 EUR

Európsky parlament je zamestnávateľ rešpektujúci zásadu rovnosti príležitostí a podporuje prihlášky bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, napríklad z dôvodu pohlavia, etnickej príslušnosti, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, rodinného stavu či rodinných pomerov.

Administrátori na Generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu pracujú v širokej škále rôznych oblastí. Vykonávajú riadiace, plánovacie a výskumné úlohy, ktoré môžu v závislosti od príslušného oddelenia Generálneho sekretariátu zahŕňať viaceré činnosti.

Uchádzači musia spĺňať tieto kritériá oprávnenosti:

–          musia byť štátnymi príslušníkmi Rakúska/Holandska;

–          musia v plnej miere požívať všetky občianske práva;

–          musia mať splnené všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov v súvislosti s vojenskou službou;

–          musia byť schopní predložiť primerané odporúčania týkajúce sa charakterových vlastností preukazujúcich spôsobilosť na výkon príslušných pracovných povinností.

Uchádzači musia mať úroveň vzdelania zodpovedajúcu aspoň trojročnému vysokoškolskému vzdelaniu, potvrdenú diplomom úradne uznaným v jednom z členských štátov Európskej únie.

Uchádzači musia mať aspoň dvojročnú odbornú prax súvisiacu s činnosťami uvedenými v opise pracovného miesta (t. j. v týchto oblastiach práce: poradenstvo a podpora poslancov a orgánov Parlamentu, riadenie zdrojov, právo, informačná a komunikačná politika, informačné technológie, bezpečnosť v oblasti IT a všeobecná bezpečnosť, riadenie projektov). 

Uchádzači musia mať dôkladnú znalosť (minimálne na úrovni C1) nemčiny (jazyk 1)/holandčiny (jazyk 1) a uspokojivú znalosť (minimálne na úrovni B2) niektorého z ďalších úradných jazykov EÚ (jazyk 2), ktorými môžu byť: angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina alebo taliančina.

Fázy výberového konania:

1.     Predbežný výber (test pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami) a kontrola splnenia podmienok účasti

a)     predbežný výber (test pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami)

b)     kontrola splnenia špecifických podmienok účasti

2.     Testy

a)     test schopnosti formulovať písomný text

b)     pohovor

Ako podať prihlášku:

Prihlášku musíte podať cez platformu Apply4EP.

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke Európskeho parlamentu.

Lehota na podanie prihlášok:  do 12. apríla 2024 do 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času