Przejdź do treści
Symbol graficzny Komisji Europejskiej

Jakie doświadczenie zawodowe jest wymagane?

Question categories:

W niektórych przypadkach kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie.

Aby doświadczenie zawodowe zostało uznane, musi stanowić faktyczny stosunek pracy zdefiniowany przy pomocy następujących elementów:

  • rzeczywista, prawdziwa praca,
  • za wynagrodzeniem,
  • w charakterze pracownika (dowolny rodzaj umowy) lub usługodawcy.

Doświadczenie zawodowe zostanie uwzględnione jedynie, jeśli odpowiada obowiązkom opisanym w ogłoszeniu o konkursie lub w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Uwzględnione zostanie doświadczenie zawodowe ujęte poniżej:

  • Praca za wynagrodzeniem na bazie umowy dowolnego rodzaju (pracownik, osoba samozatrudniona, urzędnik służby cywilnej, przedsiębiorca, konsultant zewnętrzny itp.).
  • Wolontariat: praca wolontariacka zostanie uznana wyłącznie, jeśli wolontariusz pobiera za nią jakiegoś rodzaju rekompensatę. Praca wolontariacka musi być porównywalna do pracy w pełnym wymiarze czasu, zarówno pod względem liczby przepracowanych godzin, jak i czasu trwania.
  • Staże: staże zostaną uznane, jeżeli są opłacane.
  • Obowiązkowa służba wojskowa: w przypadku obowiązkowej służby wojskowej uznany zostanie jedynie okres nieprzekraczający ustawowego czasu trwania tej służby w państwie członkowskim, którego obywatelem jest kandydat. (Służba wojskowa może się odbyć przed uzyskaniem dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie lub po jego uzyskaniu).
  • Urlop macierzyński/rodzicielski/adopcyjny: zostanie uwzględniony, jeżeli odbywa się w ramach umowy o pracę. Jeżeli urodzenie lub adopcja dziecka ma miejsce w okresie, gdy rodzic jest bezrobotny, odpowiadający temu okresowi urlop nie zostanie uwzględniony. 
  • Doktorat: studia doktoranckie uznaje się za równoważne z doświadczeniem zawodowym, nawet jeśli są niezarobkowe, jednak maksymalnie przez okres trzech lat, pod warunkiem że zakończyły się uzyskaniem stopnia doktora.
  • Praca w niepełnym wymiarze godzin: zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy zostanie przeliczone proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Na przykład w przypadku pracy na pół etatu przez sześć miesięcy doświadczenie kandydata będzie liczone jako trzymiesięczne.

Doświadczenie zawodowe jest brane pod uwagę wyłącznie, jeśli zostało zdobyte po dniu uzyskania dyplomu uprawniającego do udziału w konkursie.