Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Mitä asiakirjoja minun tulisi toimittaa?

Liiteasiakirjat voivat olla millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä.

Näillä asiakirjoilla todistetaan hakemuslomakkeessa annetut tiedot. Jos hakija ei toimita riittäviä asiakirjatodisteita kilpailuilmoituksessa mainittuun määräaikaan mennessä, voidaan katsoa, ettei hän täytä kelpoisuusvaatimuksia, ja hänet voidaan sulkea pois kilpailusta.

1) Lataa ja linkitä jokainen asiakirja siihen tietueeseen, johon se viittaa sähköisessä hakemuksessa. Valintalautakunta tarkastelee ainoastaan niitä asiakirjoja, jotka on linkitetty tiettyä kilpailua koskevaan hakemukseen.

2) Tarkista, että olet liittänyt hakemukseesi kaikki tarvittavat asiakirjatodisteet. Jokaiseen sähköisen hakemuslomakkeen tietueeseen (koulutus ja työkokemus) on liitettävä asianmukaiset todistusasiakirjat, muuten niitä ei oteta huomioon.

Hakemuksiin liitetään yleensä seuraavat todistusasiakirjat:

1. Nimi: jäljennös voimassa olevasta henkilökortista tai passista.

2. Koulutus

– Lataa järjestelmään todistukset keskiasteen koulutuksesta (ainoastaan AST-SC- ja AST-kilpailut) ja keskiasteen jälkeisestä koulutuksesta (AST- ja AD-kilpailut) sekä luettelo suorittamistasi kursseista.

– Varmista, että mukana on tutkintotodistus, joka oikeuttaa osallistumaan kilpailuun kilpailuilmoituksen kohdassa 3.3 ”Erityiset edellytykset – tutkinnot, todistukset ja työkokemus” vaaditun mukaisesti, ja että
siinä on näkyvissä nimesi sekä (tarvittaessa) leimat, allekirjoitukset ja sarjanumerot (tarvittaessa).   

– Lisää todistukset osallistumisesta koulutuksiin, jos kyseessä on koulutus, joka oikeuttaa osallistumaan koulutukseen (ks. kilpailuilmoitus).

Sekä EU-maissa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnetyillä tutkinnoilla/todistuksilla on oltava EU-maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä. Lisätietoa on EPSOn Usein kysyttyä -sivulla: Hyväksyykö EPSO EU:n ulkopuolisissa maissa myönnetyt kelpoisuutta osoittavat asiakirjat ja tutkintotodistukset?

3. Työkokemus

Varmista, että toimitat jäljempänä yksilöidyt asiakirjat, joista käy ilmi työtehtävien luonne ja työkokemuksen kesto. Valintalautakunta ei ota huomioon työjaksoja, joista ei ole liitetty mukaan myös toimenkuvausta.

Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joita hakijoiden olisi toimitettava.

3.1. Palkkatyö:

– Nykyisen työnantajan ja entisten työnantajien antamat asiakirjat, joista käy ilmi työtehtävien luonne ja taso (esim. esimiehen suosituskirjeet, työtehtäviä kuvaavat arviointiraportit, työnantajan toimittamat työnkuvaukset, työsopimukset, mukaan lukien yksityiskohtaiset kuvaukset hoidetuista tehtävistä).

– Työsopimukset, joissa on työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, tai ensimmäinen ja viimeinen palkkakuitti.

Huom. Asiakirjojen on oltava päivättyjä ja niissä on oltava hakijan nimi, yrityksen virallinen tunniste, leima sekä vastuuhenkilön nimi ja allekirjoitus.

3.2. Itsenäiset ammatinharjoittajat – vapaat ammatit:

– laskut, sopimukset, tilauslomakkeet 
– sähköpostiviestinvaihto 
– kokousten pöytäkirjat
– verotukseen liittyvät asiakirjat 
– ammatillisen järjestön jäsenyys.

Varmista, että toimitat kaikki asiakirjat, jotka sinulla on käytettävissäsi ja joiden jakamiseen sinulla on oikeus. Toimittamiasi asiakirjoja käsitellään EPSOn tietosuojaselosteen mukaisesti.

Lisätietoja on kilpailuilmoituksessa, erityisesti osiossa ”Liiteasiakirjat”, ja Usein kysyttyä -sivujen kohdassa Kelpoisuusehdot.

Hakijan on huolehdittava siitä, että hän toimittaa valintalautakunnalle kaikki tiedot ja asiakirjat, joita lautakunta tarvitsee sen varmistamiseksi, että hakija täyttää kilpailuilmoituksessa asetetut edellytykset.

Hakijaan voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä sähköpostitse ja häneltä voidaan pyytää johonkin tutkintotodistukseen tai työkokemukseen liittyviä lisätietoja tai asiakirjoja.