Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

EU:n henkilöstöluokat

Picture showing an older woman shaking the hand of a younger man

EU-toimielimissä työskentelee useaan eri henkilöstöluokkaan kuuluvia työntekijöitä, kuten vakinaisia virkamiehiä, sopimussuhteisia ja väliaikaisia toimihenkilöitä, kansallisia asiantuntijoita, harjoittelijoita sekä muita henkilöstöryhmiä. 

Seuraavassa on tarkempaa tietoa eri henkilöstöluokista (napsauta haluamaasi välilehteä). 

Hakumenettely-osiossa on lisätietoa eri henkilöstöluokkien valintamenettelyistä

Esimerkkitehtävien avulla voit testata itseäsi ja nähdä, mitä taitoja sinulla jo on hallussa ja mitä ehkä kannattaisi vielä kehittää valintakokeita varten. 

Tutustu myös uramahdollisuuksiin EU:ssa ja avoinna oleviin työtehtäviin.

EU:n virkamieskunnan vakinaiset työntekijät on nimitetty virkaansa määräämättömäksi ajaksi. He muodostavat henkilöstön ytimen.

Vakinaisilla virkamiehillä on kolme urakategoriaa: hallintovirkamiehet (AD), hallintoavustajat (AST) ja sihteerit/virkailijat (AST/SC).

Hallintovirkamiehet

Hallintovirkamiehet työskentelevät monilla aloilla, kuten oikeus, lainsäädäntö, rahoitus, ympäristö ja ilmastonmuutos, ulkoasiat, maatalous, talous, tietotekniikka, viestintä, henkilöstöhallinto, tiede, kääntäminen ja tulkkaus. 

Heidän tehtäviään ovat toimintapolitiikan ja lainsäädännön kehittäminen; analyysit ja neuvonanto; sääntelytehtävät; osallistuminen kansainvälisiin neuvotteluihin; yhteydenpito sidosryhmiin ja kumppaneihin; yhteydet kansalaisiin; EU:n oikeudellisten tekstien kääntäminen ja tarkastaminen jne. 

Hallintovirkamiesten palkkaluokat ovat AD 5 – AD 16, joista AD 5 on korkeakoulututkinnon suorittaneiden aloituspalkkaluokka; palkkaluokat AD 15 ja AD 16 on varattu pääjohtajille. 

Erityisalojen osaajia voidaan joskus palkata suoraan palkkaluokkiin AD 6 ja AD 7. Näissä tapauksissa hakijoilta yleensä edellytetään usean vuoden pituista alan koulutustaustaa ja työkokemusta. 

Keskijohto kuuluu palkkaluokkiin AD 9 – AD 12. Edellytyksenä on aiempi johtamiskokemus.

Hallintoavustajat

Hallintoavustajien rooli on usein toimeenpaneva tai tekninen, ja he suorittavat tukitoimia useilla aloilla, kuten rahoitus, viestintä, hallinto, tutkimus, tietotekniikka, toimintapolitiikan täytäntöönpano jne. 

Hallintoavustajien palkkaluokat ovat AST 1 – AST 11, ja uudet hallintoavustajat aloittavat yleensä palkkaluokasta AST 1 tai AST 3. 

Sihteerit/virkailijat – tukihenkilöstö
 
Sihteeri- ja virkailijahenkilöstö toimii yleensä toimiston hoitoon liittyvissä töissä sekä hallinnollisissa ja teknisissä tukitehtävissä. Heidän tehtäviään ovat esimerkiksi asiakirjojen ja tiedostojen viimeistely; yksikön tai osaston toiminnan tukeminen (kokoukset, virkamatkat, kalenteri); tietojen kokoaminen ja jakaminen (tietokantojen ja -aineistojen ylläpito); manuaaliset tehtävät.  

Sihteerien/virkailijoiden palkkaluokat ovat AST/SC 1 – AST/SC 6. Tähän henkilöstöluokkaan kuuluvat uudet työntekijät aloittavat yleensä palkkaluokasta AST/SC 1 tai AST/SC 2. 

 

Tarkempia tietoja on palkkataulukossa.

Lue lisää vakinaisen henkilöstön valintamenettelyistä ja avoimista työpaikoista.

EU:n toimielimissä voi työskennellä määräaikaisella sopimuksella. 

Sopimussuhteiset työntekijät toimivat suorittavassa työssä tai hallinnollisissa tehtävissä tai sellaisilla erikoisaloilla, joiden osaajia ei ole riittävästi vakinaisen henkilöstön joukossa.

Heidät otetaan yleensä palvelukseen määräaikaisilla työsopimuksilla (työsuhteen kesto enintään 6 vuotta kaikissa EU:n toimielimissä), mutta joissakin tapauksissa heille voidaan tarjota toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia (toimistoissa, virastoissa tai edustustoissa). 

Sopimussuhteisia työntekijöitä rekrytoidaan sekä jatkuvan CAST-menettelyn että tilannekohtaisesti järjestettävän ad hoc -valintamenettelyn kautta. 

Lyhenne CAST viittaa sopimussuhteisten työntekijöiden valintavälineeseen (Contract Agents Selection Tool), ja jatkuvalla menettelyllä tarkoitetaan sitä, että haussa ei ole määräaikoja, vaan hakijat voivat tehdä hakemuksensa milloin vain.

Jatkuvassa CAST-menettelyssä haetaan työntekijöitä, joilla on hyvin monenlaisia ammattiprofiileita. Tässä menettelyssä hakija hakee aina johonkin profiiliin, ei tiettyyn työtehtävään.

EU-toimielimet, -elimet ja -virastot voivat palkata sopimussuhteisia työntekijöitä erikoistehtäviin myös tilannekohtaisesti järjestettävän ad hoc -menettelyn kautta. Ad hoc -menettelyssä hakijoiden on noudatettava ilmoitettuja määräaikoja

Ad hoc -hakumenettely voidaan kohdentaa hyvin erilaisiin profiileihin, ja sen avulla voidaan hakea esimerkiksi webmastereita, eri alojen hallintovirkamiehiä, tieteellisiä asiantuntijoita, lingvistejä, hankekoordinaattoreita, turvallisuusvastaavia, autonkuljettajia, tiedottajia tai tutkijoita. 

Lisätietoa sekä jatkuvasta CAST-menettelystä että avoimista ad hoc -tehtävistä on Hakumenettely-osiossa.

Sekä jatkuvan CAST-menettelyn että ad hoc -menettelyn kautta valitut hakijat otetaan palvelukseen määräajaksi. Joissakin EU-elimissä ja -virastoissa sopimusta on mahdollista jatkaa määräämättömäksi ajaksi.

Sopimussuhteisen henkilöstön toimet jaetaan neljään tehtäväryhmään:
I.    Suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät (tehtäväryhmä I)
II.    Avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tehtävät (tehtäväryhmä II)
III.    Toimeenpanevat tehtävät, tekstien laatiminen, kirjanpito ja muut vastaavat tekniset tehtävät (tehtäväryhmä III)
IV.    Hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät (tehtäväryhmä IV).

Tarkempia tietoja on palkkataulukossa.

Lue lisää sopimussuhteisen henkilöstön avoimista työpaikoista.

EU-toimielimiin ja -virastoihin palkataan väliaikaista henkilöstöä määräaikaisiin työtehtäviin, joiden kesto on muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. 

Väliaikaiset työntekijät voivat toimia esimerkiksi lainsäädännön, sääntelyn, tutkimuksen, rahoituksen, tietotekniikan, hallinnon, viestinnän tai ohjelmasuunnittelun alalla tai toimintapolitiikkojen tai datan analysoinnin parissa.

Väliaikaista henkilöstöä palkataan monenlaisille pätevyystasoille ja erikoisaloille sekä avustaviin tehtäviin että ylempiin hallintotehtäviin. 

Hallintovirkamiehinä työskentelevät voidaan rekrytoida aloituspalkkaluokkiin AD5–AD6 tai niitä ylempään AD-palkkaluokkaan. Avustavissa tehtävissä työskentelevien aloituspalkkaluokat ovat puolestaan AST1–AST3, mutta erikoisalojen osaajat voivat olla ylemmässäkin AST-palkkaluokassa.

Tarkempia tietoja on palkkataulukossa.

Lue lisää väliaikaisen henkilöstön valintamenettelyistä ja avoimista työpaikoista.

EU:n harjoitteluohjelmat antavat vastavalmistuneille hyvän tilaisuuden kartuttaa ammattitaitoa, laajentaa verkostojaan ja lisätä EU:n tuntemustaan.

Harjoittelujakson aikana pääsee tutustumaan EU-virkamiesten työhön, ja paikkoja on tarjolla monella alalla. Toimialana voi olla esimerkiksi juridiikka, henkilöstöhallinto, ympäristö, viestintä, rahoitus, tietosuoja, tutkimus, ulkopolitiikka tai teollis- ja tekijänoikeudet. 

Sekä Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto, Euroopan tilintarkastustuomioistuin että monet EU-virastot ottavat harjoittelijoita tavallisesti viiden kuukauden jaksoille

Hakijoilla on oltava korkeakoulututkinto. Harjoittelijoiden työtehtävät vastaavat uransa alussa olevien hallintovirkamiesten töitä.

Suurin osa harjoittelupaikoista on palkallisia, ja harjoittelijoille maksetaan yleensä noin 1 200 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa harjoitteluhauista 

Tutustu myös EU Careers -opiskelijalähettiläsohjelmaan, jossa jaetaan tietoa EU-elinten työmahdollisuuksista.

Kansalliset asiantuntijat ovat EU-maiden virkamiehiä, jotka tulevat määräajaksi työskentelemään johonkin EU-toimielimeen tai -virastoon. 

Kansalliset asiantuntijat tuovat EU:n käyttöön oman asiantuntemuksensa ja erityisosaamisensa, joka voi liittyä esimerkiksi turvallisuuteen, lainsäädäntöön, tietotekniikkaan, viestintään, terveys- tai elintarvikealaan tai henkilöstöhallintoon.

Kansallisten asiantuntijoiden työrupeamat edistävät EU:n ja sen jäsenmaiden välistä yhteistyötä ja hyödyttävät siten kaikkia osapuolia. 

Kun kansallinen asiantuntija EU-jaksonsa jälkeen palaa omalle työpaikalleen kotimaahansa, hän vie sinne mukanaan tuoretta käytännön kokemusta EU:n toiminnasta.

Lue lisää kansallisten asiantuntijoiden valintamenettelyistä ja avoimista työpaikoista.

Muita henkilöstöryhmiä ovat esimerkiksi:
• Tilapäishenkilöstö 
• EU-asiantuntijat
• Euroopan parlamentin jäsenten avustajat
• Kielialan freelancerit
• Huolto- ja ruokalatyöntekijät

Lisätietoa näistä henkilöstöryhmistä ja niiden hakuprosesseista on Hakumenettelyt-sivulla.