Hyppää pääsisältöön
Euroopan komission logo

Yleiset ja erityiset osallistumisedellytykset

Yleisillä ja erityisillä osallistumisedellytyksillä tarkoitetaan niitä kelpoisuusehtoja, jotka hakijan on täytettävä voidakseen hakea töihin EU-elimiin. 

Nämä vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, onko kyse vakinaisen virkamiehen, väliaikaisen tai sopimussuhteisen toimihenkilön vai kansallisen asiantuntijan tehtävästä. 

Osallistumisedellytykset ja vähimmäisvaatimukset eritellään kutakin työpaikkaa koskevassa kilpailuilmoituksessa, kiinnostuksenilmaisupyynnössä tai ilmoituksessa avoimesta toimesta

Lisätietoa valintamenettelyistä on Hakumenettely-sivulla.
 

Yleiset osallistumisedellytykset

Kaikkien hakijoiden on täytettävä seuraavat yleiset osallistumisedellytykset:  

  • Hakijalla on jonkin EU:n jäsenvaltion täydet kansalaisoikeudet.
  • Hakija on täyttänyt oman maansa asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa.
  • Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

EU:n toimielimet, virastot ja elimet voivat vaatia myös muiden edellytysten täyttymistä.

Erityiset osallistumisedellytykset

Hakijan on täytettävä myös erityisvaatimukset, jotka määritellään erikseen kussakin kilpailuilmoituksessa, kiinnostuksenilmaisupyynnössä tai ilmoituksessa avoinna olevasta toimesta

  • Kielivaatimukset 

Hakijalla on oltava hakumenettelyssä ilmoitettua tasoa vastaava kielitaito vähintään kahdessa EU:n virallisessa kielessä. Kielitaitovaatimukset määritellään erikseen kussakin kilpailuilmoituksessa, kiinnostuksenilmaisupyynnössä tai avoinna olevaa tehtävää koskevassa ilmoituksessa. Tutustu eri taitotasojen määritelmiin: eurooppalainen kieliviitekehys – kielitaitoasteikko itsearviointia varten.

  • Koulutusta koskevat vaatimukset 

Koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset vaihtelevat työtehtävän mukaan. Koulutusvaatimusten perusteella tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään seuraavasti:

Tehtävät, jotka eivät edellytä korkeakoulututkintoa (avustajatason tehtävät; tehtäväryhmä I: suorittava ja hallinnollinen työ; tehtäväryhmä II: avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät tehtävät; tehtäväryhmä III: hallinnolliset, neuvoa-antavat, kielialan ja muut vastaavat tekniset tehtävät) – edellytyksenä toisen asteen koulutuksen suorittaminen 

Tehtävät, jotka edellyttävät korkeakoulututkintoa (hallintovirkamiestason tehtävät; tehtäväryhmä IV) – edellytyksenä korkeakoulututkinto (vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot).

  • Työkokemus 

Hakijan on täytettävä myös työkokemusta koskevat vaatimukset, jotka määritellään kussakin kilpailuilmoituksessa, kiinnostuksenilmaisupyynnössä tai avoinna olevaa tehtävää koskevassa ilmoituksessa erikseen.

  • Ikärajat

EU-virkoihin hakeville ei ole asetettu ikärajoja. Työsuhteen nyt aloittavien virkamiesten eläkeikä on 66 vuotta. Lisätietoja: EU-virkamiehiä koskevat henkilöstösäännöt
 

Lisätietoa osallistumisedellytyksistä on Usein kysyttyä -osiossa.