Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

EPSO zavádí nový model provádění výběrových řízení

man on the laptop

Dne 31. ledna se interinstitucionální správní rada, řídící orgán úřadu EPSO, rozhodla v rámci zásadního přehodnocení stávajícího způsobu provádění výběrových řízení zrušit ve výběrových řízení EPSO ústní testy.

Výběrová řízení budou klást větší důraz na kvalifikaci uchazečů a na soubor písemných testů, které budou všechny probíhat v rámci jednoho sezení. Všechny testy budou distanční (tj. s dálkovým dozorem) a budou probíhat online. Rádi bychom vás požádali, abyste si přečetli naše informace a pokyny týkající se distančního testování, abyste se s tímto testovacím prostředím mohli co nejlépe seznámit.

Díky tomu, že hlavní fáze výběrových řízení bude založena výhradně na písemných testech, bude úřad EPSO moci zkrátit lhůty výběrových řízení na pouhých 6 měsíců a výhledově i na méně.

Po dokončení výběrového řízení sestaví výběrová komise rezervní seznam se jmény úspěšných uchazečů. Seznam bude poté dán k dispozici náborovým oddělením orgánů.

První výběrové řízení v rámci nového modelu soutěže bylo vyhlášeno 22. června 2023 (Ekonomie). Pravidelné aktualizace jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu EPSO: Připravovaná výběrová řízení | EU Careers (europa.eu), kde se můžete rovněž zaregistrovat do oznamovacího systému.
 

Hlavní inovace

„Hodnotící centrum“ a související ústní zkoušky používané od roku 2010 zanikají.

Obecné schopnosti uchazečů však budou i nadále přezkoumávány během pohovorů při výběru uchazečů z rezervního seznamu v náborových útvarech orgánů EU, které zaměstnance najímají. Konečný výběr zůstává zcela na samotných orgánech.
 

Hlavní přínosy

Rychlost: cílem je dokončit otevřená výběrová řízení do šesti měsíců a případně i rychleji (od okamžiku zveřejnění až po sestavení rezervního seznamu)

Účinnost: všechny testy se budou vykonávat online v rámci jediného sezení, tedy jeden uchazeč je složí v jeden den

Modernost: testování online je rychlejší, pružnější, v souladu s dnešní digitalizovaným světem, „zelenější“ a dostupnější pro převážnou většinu uchazečů bez ohledu na to, kde se nachází

Transparentnost: zdroje použité pro vytvoření testu znalostí EU, který se použije pro všeobecná výběrová řízení, bude úřad EPSO předem zveřejňovat online, čímž se vytvoří rovné podmínky pro všechny uchazeče

Kvalita: v novém modelu výběrového řízení EPSO vykazují úspěšní uchazeči uspokojivé kognitivní schopnosti, patří mezi nejlepší, pokud jde o znalosti ve svém oboru a schopnost písemné komunikace / koncipování textů a mají odpovídající kvalifikaci a/nebo praxi

Jasné kompetence: rámec obecných kompetencí přijatý úřadem EPSO v dubnu 2022 je nadále v platnosti

Rozmanitost: díky rychlejšímu, jednoduššímu a přístupnějšímu modelu výběrového řízení chce úřad EPSO rovněž podpořit to, aby se hlásili uchazeči z nejrůznějších skupin obyvatelstva
 

 

Hlavní struktura nového modelu

Testy verbálního, numerického a abstraktního uvažování

Testy verbálního, numerického a abstraktního uvažování zůstávají součástí výběrových řízení. Výsledky uchazečů obvykle nebudou seřazovány – bude se vyžadovat pouze minimální počet bodů. Váha každé ze tří dovedností se může lišit v závislosti na zvoleném profilu. 

Test znalostí o EU u všeobecných výběrových řízení
Test s výběrem správné odpovědi vztahující se ke konkrétnímu oboru u specializovaných výběrových řízení

Test znalostí o EU se zaměří například na smysluplné věcné otázky týkající se fungování EU, jejích politik a postupů.

Uchazeči budou mít k dispozici odkaz na online zdroje použité k vytvoření testu, aby dostali šanci i ti, kteří nikdy záležitosti EU nestudovali ani v této oblasti předtím nepracovali. Výchozí materiály použité pro vytvoření tohoto testu budou zveřejněny současně s vyhlášením výběrového řízení.

Úřad EPSO nezveřejní žádné zdrojové materiály pro test s výběrem odpovědí vztahující se ke konkrétnímu oboru u specializovaných výběrových řízení.

Případová studie

Všechna výběrová řízení budou zahrnovat případovou studii, která posoudí dovednosti uchazečů v písemné komunikaci (tj. schopnost koncipovat texty).

Test digitálních dovedností

U některých výběrových řízení, jako je všeobecné výběrové řízení AD5, by mohl být zaveden test digitálních dovedností v souladu s potřebami orgánů a institucí EU.
 

Hlavní kroky výběrového řízení

  • Zveřejnění oznámení o výběrovém řízení
  • Sebehodnocení způsobilosti prostřednictvím Nástroje k prověření odborných zkušeností (EASI)*, poté přihláška
  • Testy ověřující uvažování (vyřazovací)
  • Test znalostí o EU u všeobecných výběrových řízení nebo test s výběrem správné odpovědi vztahující se ke konkrétnímu oboru u specializovaných výběrových řízení (FRMCQ) – seřazeno
  • Test digitálních dovedností (v příslušných případech)
  • Případová studie (posuzuje schopnost koncipovat texty) opravovaná pouze u osob s nejlepšími výsledky ve znalostech EU nebo testu FRMCQ
  • Kontroly splnění podmínek účasti ve vhodné fázi (konečné ověření před zařazením na rezervní seznam; v případě potřeby kontrola druhého jazyka)
  • Rezervní seznam (databáze úspěšných uchazečů zveřejněná úřadem EPSO na konci každého výběrového řízení, kterou orgány a instituce EU používají pro své specifické náborové potřeby)
  • Jednotné kontaktní místo pro žádosti o přezkum – uchazeči mají možnost požádat o přezkum rozhodnutí o výsledcích testů, pokud se domnívají, že došlo k věcné chybě nebo porušení pravidel výběrového řízení, které mohly mít dopad na výsledky výběrového řízení; žádost lze podat pouze jednou, v souladu s postupy uvedenými v oznámení o výběrovém řízení

* EASI je nástroj, který uchazečům poskytuje zpětnou vazbu, jež jim pomůže lépe vyhodnotit pravděpodobnost jejich přijetí do výběrového řízení (tj. jejich způsobilost), a to na základě jejich kvalifikace a odborné praxe porovnané s požadavky stanovenými v oznámení o výběrovém řízení. Zpětná vazba se bude sdílet pouze se samotnými uchazeči a nebude sdílena s žádným členem výběrové komise.