Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jaké další podmínky budu muset splnit pro přijetí do Evropské komise na pozici, kde se pracuje s citlivými a utajovanými informacemi?

V souladu s čl. 10 odst. 2 rozhodnutí Komise2015/444 [1] musí mít všichni zaměstnanci Evropské komise, kteří nakládají s citlivými a utajovanými informacemi vyžadujícími vysoký stupeň utajení („utajované informace EU“), bezpečnostní oprávnění pro odpovídající stupeň utajení („EU SECRET“).

Vzhledem k tomu, že Komise pravidelně nakládá s citlivými a utajovanými informacemi vyžadujícími vysoký stupeň utajení, je v zájmu příslušného útvaru, aby zaměstnanci, jejichž povinnosti vyžadují přístup k tomuto typu informací, měli pro příslušný stupeň utajení příslušnou bezpečnostní prověrku („EU SECRET“).

Úspěšní uchazeči výběrového řízení tak mohou být požádáni, aby podstoupili bezpečnostní prověrku, jak je v rozhodnutí stanoveno. Toto může být podmínkou přijetí na určité pracovní místo v Evropské komisi. Tato podmínka bude jasně uvedena v oznámení výběrového řízení na příslušné pracovní místo. Úspěšní uchazeči musí být připraveni bezpečnostní prověrku podstoupit.

Bezpečnostní prověrku provádí příslušný vnitrostátní orgán členského státu, jehož je uchazeč státním příslušníkem. Prověrka se může v jednotlivých členských státech značně lišit. Uchazečům se doporučuje, aby se před podáním přihlášky do výběrového řízení o dané prověrce informovali.


[1] Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).